National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 16907 Results for subject:Transfers.
Sort by:
 
 
Zi jing hua kai ying Xiangjiang : Xianggang hui gui er shi zhou nian qin li ji = 20th anniversary of Hong Kong handover / Quan guo zheng xie wen shi he xue xi wei yuan hui,...
紫荊花開映香江 : 香港回歸二十週年親歷記 = 20th anniversary of Hong Kong handover / 全國政協文史和學習委員會, 香港文史編輯委員會編
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2017 , ©2017
香港 : 三聯書店(香港)有限公司, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Shanghai dao qi : fa zhi bian qian de ling yi zhong biao xian / Xia Yang zhu
上海道契 : 法制变迁的另一种表现 / 夏扬著
by Xia, Yang, 1969-
夏扬, 1969-
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2007
北京市 : 北京大学出版社, 2007
 
 
Li shi de yi ke = The historic moment / [zhu bian Pan Yaoming]
歷史的一刻 = The historic moment / [主編潘耀明]
Xianggang : Ming bao chu ban she, 1997
香港 : 明報出版社, 1997
 
 
Chatham House, London : [publisher not identified], November 27, 1996
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Zhong wai ji shu he zuo zhi you xiao tu jing = The effective approach of technical cooperations with foreign firms : Zhong wai ji shu he zuo zhi you xiao tiao jian ji cheng xu /...
中外技術合作之有效途逕 = The effective approach of technical cooperations with foreign firms : 中外技術合作之有效條件及程序 / 硏究主持人 陳定國 ; 共同硏究員 徐金水
by Chen, Dingguo
陳定國
Taibei : Gong ye ji shu yan jiu yuan jin shu gong ye yan jiu suo, 1978
台北 : 工業技術硏究院金屬工業硏究所, 1978
BookBook [text, volume]
 
 
by Gazda, Istvan, 1927-
Hague ; London : Kluwer Law International, 1996
 
 
Wu zai feng yu zi jing yan. Gang Ao hui gui pian, Gang ren zhi Gang pian / [zhu bian Xie Weiwu]
五載風雨紫荊艷. 港澳回歸篇, 港人治港篇 / [主編謝緯武]
Xianggang : Xianggang wen xue bao she chu ban gong si, [2002?]
香港 : 香港文學報社出版公司, [2002?]
 
 
 
 
 
Xianggang hui gui yu da lu bian ju / zhu bian Xu Guangtai
香港回歸與大陸變局 / 主編許光泰
Taibei Shi : Guo li zheng zhi da xue guo ji guan xi yan jiu zhong xin, Minguo 86 [1997]
臺北市 : 國立政治大學國際關係研究中心, 民國86 [1997]
 
 
 
Gong min yi shi yu min zu ren tong : hou guo du shi qi Xianggang ren de jing yan / Wang Jiaying
公民意識與民族認同 : 後過渡時期香港人的經驗 / 王家英
by Wang, Jiaying, 1960-
王家英, 1960-
[Xianggang] : Xianggang Zhong wen da xue Xianggang Ya Tai yan jiu suo, 1997
[香港] : 香港中文大學香港亞太研究所, 1997
 
 
by Mendes, Carmen Amado
Hong Kong : Hong Kong University Press, 2013 , ©2013
BookBook [text, still image, volume]
 
 
by Rose, Damon
Hong Kong : Proverse Hong Kong, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Aomen hui gui da shi bian nian (2010-2014) = Chronicle of Macao 2010-2014 / Aomen da xue Aomen yan jiu zhong xin bian ; Hao Yufan, Lin Guangzhi zhu bian
澳门回归大事编年 (2010-2014) = Chronicle of Macao 2010-2014 / 澳门大学澳门研究中心编 ; 郝雨凡, 林广志主编
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015
北京市 : 社会科学文献出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Xianggang yi jiao san zhou nian qing shi yan xi / [bian zhu zhe Xing zheng yuan Da lu wei yuan hui]
香港移交三週年情勢硏析/ [編著者行政院大陸委員會]
Taibei shi : Xing zheng yuan da lu wei yuan hui, Minguo 89 [2000]
臺北市: 行政院大陸委員會, 民國89 [2000]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.