National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 11060 Results for subject:Translation.
Sort by:
 
 
Lu Xun selected poems / translated by W.J.F. Jenner = [Lu Xun shi xuan / W.J.F. Zhannaer yi]
Lu Xun selected poems / translated by W.J.F. Jenner = [鲁迅诗选 / W.J.F. 詹納爾譯]
Uniform title: Poems. English & Chinese. Selections
by Lu, Xun, 1881-1936
鲁迅, 1881-1936
Beijing : Foreign Languages Press : Distributed by Guoji Shudian, 1982
BookBook [text, volume]
 
 
Jiechuan Longzhijie xiao shuo xuan / Wen Jieruo [and others] yi
芥川龙之介小说选 / 文洁若 [and others] 译
Uniform title: Short stories. Chinese. Selections
by Akutagawa, Ryūnosuke, 1892-1927
芥川龍之介, 1892-1927
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1981
BookBook [text, volume]
 
 
"Lu Xun yi wen ji" jiao du ji / Sun Yong zhu
《鲁迅译文集》校读记 / 孙用著
by Sun, Yong
孙用
Changsha Shi : Hunan ren min chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
长沙市 : 湖南人民出版社 : 湖南省新華書店发行, 1986
 
 
Cheng yu gu shi = Stories from Chinese proverbs / Guo Qing gai xie ; Li Chengye yi
成语故事= Stories from Chinese proverbs / 郭清改写; 李成业译
by Guo, Qing
郭清
[Singapore] : Xingzhou ri bao, 1978
[Singapore] : 星洲日報, 1978
 
 
Zhongguo fo dian fan yi shi gao = Translation history of Chinese Buddhist scriptures / Wang Tiejun zhu
中国佛典翻译史稿 = Translation history of Chinese Buddhist scriptures / 王铁钧著
by Wang, Tiejun, 1954-
王铁钧, 1954-
Beijing Shi : Zhong yang bian yi chu ban she, 2006
北京市 : 中央编译出版社, 2006
 
 
Pam i kipʻŭmyŏn = The early lyrics, 1941-1960 : poems / by Sŏ Chŏng Ju ; translated by Brother Anthony of Taizé
밤이깊으면 = The early lyrics, 1941-1960 : poems / by Sŏ Chŏng Ju ; translated by Brother Anthony of Taizé
Uniform title: Poems. Korean & English. Selections
by Sŏ, Chŏng-ju, 1915-
서정주, 1915-
Soul-si : Tapke, 1998
서울시 : 답게, 1998
 
 
Ying yi Tang ren jue ju bai shou = One hundred quatrains by the Tang poets, English translations / Lü Shuxiang bian zhu
英译唐人绝句百首 = One hundred quatrains by the Tang poets, English translations / 呂叔湘编注
Changsha : Hunan ren min chu ban she, 1980
长沙 : 湖南人民出版社, 1980
 
 
Hua ying heng chuang : Yuan san qu xuan / Ke Yuanwen ... [et al.] he yi = Shadows of flowers fall across shutter : an antholoty of Yuan Dynasty poetry / translated by Kit Kelen...
花影橫窗 : 元散曲選 / 客遠文 ... [et al.]合譯 = Shadows of flowers fall across shutter : an antholoty of Yuan Dynasty poetry / translated by Kit Kelen ... [et al.]
Uniform title: Poems. Chinese & English. Selections
Macao : Association of Stories in Macao, 2010
 
 
Eigo de yomitoku Kenji no sekai / Rojā Parubāsu cho ; Uesugi Hayato yaku
英語で読み解く賢治の世界 / ロジャー・パルバース著 ; 上杉隼人訳
by Pulvers, Roger, 1944-
Tōkyō : Kabushiki Kaisha Iwanami Shoten, 2008
東京 : 株式会社岩波書店, 2008
BookBook [text, volume]
 
 
Du shi xuan yi / Xie Wentong yi
杜詩選譯 / 谢文通译
Uniform title: Poems. English & Chinese. Selections
by Du, Fu, 712-770
杜甫 712-770
[Canton] : Guangdong gao deng jiao yu chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
[Canton] : 广东高等教育出版社 : 广东省新华书店发行, 1985
 
 
Poems of Lu Hsun / translated and noted by Huang Hsin-chyu = Lu Xun shi ge / Huang Xinqu yi zhu
Poems of Lu Hsun / translated and noted by Huang Hsin-chyu = 魯迅詩歌 / 黃新渠譯注
by Lu, Xun, 1881-1936
魯迅, 1881-1936
Hong Kong : Joint Publishing Co., 1979
 
 
Yang Kui ji / [bian zhe Zhang Henghao]
楊逵集 / [編者張恒豪]
Uniform title: Works. Selections. Chinese. 1991
by Yang, Kui, 1905-1985
楊逵, 1905-1985
Taibei Shi : Qian wei chu ban she, 1991
台北市 : 前衛出版社, 1991
 
 
Selected works of Ba Jin / [Ba Jin zhu]
Selected works of Ba Jin / [巴金著]
Uniform title: Works. Selections. English. 2005
by Ba, Jin, 1904-2005
巴金, 1904-2005
Beijing : Wai wen chu ban she (Foreign Languages Press), 2005
北京 : 外文出版社 (Foreign Languages Press), 2005
 
 
Ai Qing shi xuan = Ai Qing selected poems / Edited with an introduction and notes by Eugene Chen Eoyang ; [translated by Eugene Chen Eoyang, Peng Wenlan and Marilyn Chin]
艾青詩選 = Ai Qing selected poems / Edited with an introduction and notes by Eugene Chen Eoyang ; [translated by Eugene Chen Eoyang, Peng Wenlan and Marilyn Chin]
Uniform title: Poems. English & Chinese. Selections
by Ai Qing, 1910-1996
艾青, 1910-1996
Beijing : a wai wen chu ban she : Zhongguo ge ji shu dian fa xing, 1982
北京 : 外文出版社 : 中国国际书店发行, 1982
 
 
Quan xin Ying yi Tang Song shi ci xuan / He Zhongjian yi = Chinese poetry of Tang and Song dynasties : a new translation / translated by C. K. Ho
全新英譯唐宋詩詞選 / 何中堅譯 = Chinese poetry of Tang and Song dynasties : a new translation / translated by C. K. Ho
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan gu fen you xian gong si, 2012
臺北市 : 臺灣商務印書館股份有限公司, 2012
 
 
Pullyu Tu Kongbu si ŏnhae. Kwŏn chi yuk, sipchʻil
分類杜工部詩諺解. 卷之六・十七
Uniform title: Pullyu Tu Kongbu si ŏnhae. Selections
分類杜工部詩諺解. Selections
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Hongmunʾgak, 1985
서울特別市 : 弘文閣, 1985
 
 
Pullyu Tu Kongbu si ŏnhae. Yuk, chʻil [i.e. Chʻil, pʻal], simnyuk, isip--io
分類杜工部詩諺解. 六・七 [i.e. 七・八]・十六・二十--二五
Uniform title: Pullyu Tu Kongbu si ŏnhae. Selections
分類杜工部詩諺解. Selections
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Hongmunʾgak, 1985
서울特別市 : 弘文閣, 1985
 
 
Lu Xun shi ge fan yi chuan bo yan jiu = A study of translation and communication of Lu Xun's poems / Wu Jun zhu
鲁迅詩歌翻譯傳播統研究 = A study of translation and communication of Lu Xun's poems / 吴钧著
by Wu, Jun, 1955-
吴钧, 1955-
Taibei Shi : Wen shi zhe chu ban she, Minguo 101 [2012]
臺北市: 文史哲出版社 民國101 [2012]
 
 
Xi fang xue zhe lun Mao Zedong si xiang / Zhong gong zhong yang dang shi yan jiu shi di 3 shi bian yi chu bian
西方学者论毛泽东思想 / 中共中央党史研究室第三室编译处编
Beijing shi : Zhong gong dang shi chu ban she, 1993
北京市 : 中共党史出版社, 1993
 
 
Mao Zedong shi ci Ying yi bi jiao yan jiu / Zhang Zhizhong zhu
毛泽东诗词英译比较研究 / 张智中著
by Zhang, Zhizhong, 1966-
张智中, 1966-
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2008
北京 : 中国社会科学出版社, 2008
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.