National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 41 - 60 of 79722 Results for subject:Travel.
Sort by:
 
 
Shi dai de feng : si duan ren sheng yu ban ge shi jie / Gongtoujian zhu
時代的風 : 四段人生與半個世界 / 工頭堅著
by Gongtoujian
工頭堅
Taibei Shi : Shi bao wen hua chu ban qi ye gu feng you xian gong si, 2017
臺北市 : 時報文化初版企業股份有限公司, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Zhen jing shi jie de zhuang ju : Zheng He qi xia xi yang / Lü Chengshuo zhu
震惊世界的壮举 : 郑和七下西洋 / 吕承朔著
by Lü, Chengshuo
吕承朔
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2015
北京 : 商务印书馆, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Wen hua zhi lü / Rao Zongyi
文化之旅 / 饒宗頤
by Rao, Zongyi
饒宗頤
Xianggang : Niujin da xue chu ban she, 2014
香港 : 牛津大學出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Chang cheng nei wai / Xia Jie zhu
長城内外 / 夏婕著
by Xia, Jie
夏婕
Xianggang : Bo yi chu ban ji tuan : Fa xing Xiao tai yang you xian gong si, 1984
香港 : 博益出版集團 : 發行小太陽有限公司, 1984
 
 
Ai hua shan zhi mi / Lü Liang zhu
爱花山之谜 / 吕梁著
by Lü, Liang
吕梁
Nanning Shi : Guangxi ren min chu ban she : Guangxi xin hua shu dian fa xing, 1988
南宁市 : 广西人民出版社 : 广西新華書店发行, 1988
 
 
Paektu kowŏn esŏ mannan hŭimang ŭi todŭl p'unggyŏng : samsimnyŏn mane tasi ssŭnŭn pukhaenggi / Yi Yŏng-nok chiŭm
백두 고원 에서 만난 희망 의 돋을 풍경 : 삼십년 만에 다시 쓰는 북행기 / 이 영록 지음
by Yi, Yŏng-nok, 1945-
이 영록, 1945-
Sŏul T'ŭkpyŏlsi : Han'guk Kyongje Sinmun, 2004
서울 특별시 : 한국 경제 신문, 2004
BookBook [text, volume]
 
 
Shi nian tu bu Zhongguo / Lei Diansheng zhu
十年徒步中国 / 雷殿生著
by Lei, Diansheng
雷殿生
Beijing : Zhongguo di tu chu ban she, 2012
北京 : 中囯地图出版社, 2012
BookBook [text, cartographic image, volume]
 
 
Wen hua de ren tong yu gui su = Culture recognition and belong / Hong Pizhu zhu
文化的认同与归宿 = Culture recognition and belong / 洪丕柱著
by Hong, Pizhu
洪丕柱
Beijing : Zhongguo wen lian chu ban she, 2003
北京 : 中国文联出版社, 2003
 
 
Fei Zhou ta xun Zheng He lu / Li Xinfeng zhu
非洲踏寻郑和路 / 李新烽著
by Li, Xinfeng, 1960-
李新烽, 1960-
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2013
北京 : 中国社会科学出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Cong Beijing dao Taiwan : zhe me jin, na me yuan / Zhao Xing zhu
從北京到台灣 : 這麽近, 那麽遠 / 趙星著
by Zhao, Xing, 1986-
趙星, 1986-
Taibei Shi : Tian xia yuan jian chu ban gu fen you xian gong si, 2011
台北市 : 天下遠見出版股份有限公司, 2011
 
 
Sonthanā kap NāI Thō̧nhkham burut phu thō̧ngthīeo chāt [electronic resource] / Pūan Būranasinlapin
สนทนากับนายทองคำ บุรุษผู้ท่องเที่ยวชาติไทย / ป่วน บูรณศิลปิน [electronic resource]
by Pūan Būranasinlapin
ป่วน บูรณศิลปิน
Krung Thēp : Rān Nangsư̄ Thā Chāng, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : ร้านหนังสือท่าช้าง, 2550
BookBook [electronic resource]
 
 
Chang Po-go, Kim Ku, Angdŭre Kim : Yi U-tʻak tʻŭkpʻawŏn ŭi Sanghai kyŏnmullok
장보고, 김구, 앙드레김 : 이우탁특파원의상하이견문록
by Yi, U-tʻak
이우탁
Sŏul-si : Tong Asia, 2006
서울시 : 동아시아, 2006
 
 
Zheng He de shi dai : da hang hai shi dai de fan si : dong xi fang xiang hu de ren shi = Zhenghe de shidai / Wang Haizhou, Pan Wang zhu
郑和的时代 : 大航海时代的反思 : 东西方相互的认识 = Zhenghe de shidai / 王海洲, 潘望著
by Wang, Haizhou
王海洲
Suzhou Shi : Gu wu xuan chu ban she, 2005
苏州市 : 古吴轩出版社, 2005
 
 
Hwanʾgak ŭl chʻajasŏ : Kim Yun-sik munhak kihaeng
환각을찾아서: 김윤식문학기행
by Kim, Yun-sik, 1936-
김윤식, 1936-
Sŏul : Segyesa, 1992
서울: 세계사, 1992
 
 
Hai xia liang an Zheng He yan jiu wen ji / Shi Ping zhu bian
海峡两岸郑和研究文集 / 时平主编
Beijing Shi : Hai yang chu ban she, 2015
北京市 : 海洋出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Qin Mu lü you xiao pin xuan / Qin Mu zhu
秦牧旅游小品选 / 秦牧著
by Qin, Mu
秦牧
[Zhengzhou Shi] : Henan ren min chu ban she : Henan Sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
[郑州市] : 河南人民出版社 : 河南省新華書店发行, 1984
 
 
Wo de jia yi ban zai Taiwan / Ye Yonglie zhu
我的家一半在台湾 / 叶永烈著
by Ye, Yonglie
叶永烈
Zhengzhou : Henan wen yi chu ban she, 2009
郑州 : 河南文艺出版社, 2009
BookBook [text, volume]
 
 
Chunggong taeryuk e sarang ŭl simko : Sim Chʻŏr-ho 'onŭl ŭi Chunggong kihaeng'
中共대륙에사랑을심고 : 심철호ʻ오늘의中共紀行ʾ
by Sim, Chʻŏr-ho, 1939-
심철호, 1939-
Sŏul : Kyobo Munʾgo, 1987
서울 : 교보문고, 1987
 
 
Habŏdŭ sŭtʻori / Chʻoe Chong-go chiŭm
하버드스토리 / 최종고지음
by Chʻoe, Chong-go
최종고
Sŏul : Koryŏwŏn, 1989
서울 : 고려원, 1989
 
 
Sheng si chao sheng : kua yue ba nian xun zhao jing fan de ling hun = Pilgrimage in Tibet / Xu Jiashu zhu
生死朝聖 : 跨越八年尋找經幡的靈魂 = Pilgrimage in Tibet / 徐家樹著
by Xu, Jiashu
徐家樹
Xianggang : Xianggang zhong he chu ban you xian gong si, 2017
香港 : 香港中和出版有限公司, 2017
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.