National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 121 - 140 of 79707 Results for subject:Travel.
Sort by:
 
 
Lin Xiantang huan qiu you ji / zuo zhe Lin Xiantang
林獻堂環球遊記 / 作者林獻堂
by Lin, Xiantang, 1881-1956
林獻堂, 1881-1956
Taibei Shi : Tian xia za zhi gu fen you xian gong si, 2015
台北市 : 天下雜誌股份有限公司, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Xi Hu you lan zhi [microform] : [24 juan] / Tian Rucheng ji zhuan
西湖遊覽志 [microform] : [24卷] / 田汝成輯撰
by Tian, Rucheng, jin shi 1526
田汝成, 進士1526
[China : s.n., Wanli 25 [1597]?]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Man you sui lu ; Fusang you ji / Wang Tao ; Chen Shangfan, Ren Guangliang jiao dian
漫游隨录 ; 扶桑游记 / 王韬 ; 陈尚凡, 任光亮校点
Uniform title: Man you sui lu
漫游隨录
by Wang, Tao, 1828-1897
王韬, 1828-1897
Changsha Shi : Hunan ren min chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
长沙市 : 湖南人民出版社 : 湖南省新華書店发行, 1982
 
 
Li shi xing, da lu xing / Li Yongde, Xu Lu zhu ; [zhu bian Wen hua chu ban bu]
歷史性・大陸行 / 李永得, 徐璐著 ; [主編文化出版部]
by Li, Yongde
李永得
Taibei Shi : Zi li wan bao she, Minguo76 [1987]
台北市 : 自立晚報社, 民國76 [1987]
 
 
Mu ji Aodaliya / Ye Yonglie zhu
目击澳大利亚 / 叶永烈著
by Ye, Yonglie
叶永烈
Shanghai Shi : Shanghai jiao tong da xue chu ban she, 2013
上海市 : 上海交通大學出版社, 2013
BookBook [text, still image, volume]
 
 
1900-nen Tōkyō pentimento / chosha Kusakari Jun
1900年東京ぺんてぃめんと / 著者草刈順
by Kusakari, Jun, 1928-
草刈順, 1928-
Tōkyō : Tōgasha, 1989
東京 : 冬芽社, 1989
 
 
Aozhou bu si yi / Zhang Yunzhi zhu
澳洲不思議 / 張蘊之著
by Zhang, Yunzhi
張蘊之
Taibei Shi : Mao tou ying chu ban, Minguo 99 [2010]
台北市 : 貓頭鷹出版, 民國 99 [2010]
 
 
Wo de shi jie zai lu shang : zou bian ri ao niu sou ji wei xiao, tai wan da nan haiTerry de dong ren lu xing gu shi / Zhong Yijian zhu
我的世界在路上 : 走遍日澳紐蒐集微笑, 台灣大男孩Terry的動人旅行故事 / 鍾一健著
by Zhong Yijian
鍾一健
Taibei Shi : Ying shu wei jing qun dao shang gao bao guo ji you xian gong si Taiwan fen gong si, 2014
台北市 : 英屬維京群島商高寶國際有限公司台灣分公司, 2014
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Xi Hu you lan zhi yu [microform] : [26 juan] / Tian Rucheng ji zhuan
西湖遊覽志餘 [microform] : [26卷] / 田汝成輯撰
by Tian, Rucheng, jin shi 1526
田汝成, 進士1526
[China : s.n., Wanli 12 [1584]?]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Xin hai guo tu zhi : yi ge wen ge shou nan zhe de xin hai guo tu zhi / Liu Wenzhong zhu
新海国图志 : 一个文革受难者的新海国图志 / 刘文忠著
by Liu, Wenzhong, 1947-
刘文忠, 1947-
Aomen : Chong shi wen hua chu ban tuo zhan you xian gong si, 2007
澳门 : 崇適文化出版拓展有限公司, 2007
 
 
Taiwan de gao shan / Chen Shikong zhu ; [she ying Ding Tongsan, Ou Lieshi deng ; bian ji He Guanghui, Chen Xifang]
台灣的高山 / 陳世空著 ; [攝影丁同三・歐烈士等 ; 編輯賀光輝・陳希芳]
by Chen, Shikong
陳世空
Taibei Shi Beitou qu : Lei gu chu ban she, Minguo 75 [1986]
台北市北投區 : 雷鼓出版社, 民國75 [1986]
 
 
Lundun yu Bali ri ji / Guo Songtao ; Zhong Shuhe, Yang Jian zheng li
伦敦与巴黎日记 / 郭嵩焘 ; 钟叔河, 杨坚整理
by Guo, Songtao, 1818-1891
郭嵩焘, 1818-1891
Changsha Shi : Yuelu shu she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
长沙市 : 岳麓书社 : 湖南省新華書店发行, 1984
 
 
Deng lu Chongsheng Dao : cai se lü cheng liu ji / Wu Kangmin zhu
登陸冲繩島 : 彩色旅程六集 / 吳康民著
by Wu, Kangmin
吳康民
Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 2010
香港 : 天地圖書有限公司, 2010
 
 
Kaja puk ŭro ora nam ŭro : Hwang Sŏg-yŏng Pukhan pangmunʾgi
가자북으로오라남으로 : 황석영북한방문기
Uniform title: Saram i salgo issŏnne. Selections
사람이살고있었네. Selections
by Hwang, Sŏg-yŏng, 1943-
황석영, 1943-
Sŏul-si : Irum, 2000
서울시: 이룸, 2000
 
 
Fang Su xin chao = Fang Su xin chao / Wang Meng
访苏心潮 = Fang Su xin chao / Wang Meng
by Wang, Meng
王蒙
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1986
上海 : 上海文艺出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1986
 
 
Xing yun liu shui / Shengyanfashi zhu
行雲流水 / 聖嚴法師著
by Shengyan, 1930-
聖嚴, 1930-
Taibei Shi : Dongchu chu ban she, Minguo 82 [1993]
台北市 : 東初出版社, 民國82 [1993]
 
 
Bie yang Ao Zhou xin lü xiao zhen = Soul journey to Aussie towns / Ma Yuwei zhu
别样澳洲 心旅小镇 = Soul journey to Aussie towns / 马煜威著
by Ma, Yuwei
马煜威
Beijing : Zhongguo wen shi chu ban she, 2015
北京 : 中国文史出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Fei fa liu lang / Ma Jian zhu
非法流浪 / 馬建著
by Ma, Jian, 1953-
馬建, 1953-
Taibei Shi : Make boluo wen hua, 2003
台北市 : 馬可孛羅文化, 2003
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Jiang yuan he kou / Huang Xiaowen wen, she ying ; Qin Tang Zhong yi = As river flows / authored and photographed by Wong How Man
江源河口 / 黃效文文, 攝影 ; 秦唐中譯 = As river flows / authored and photographed by Wong How Man
by Wong, How Man
黃效文
Taibei Shi : Tian xia yuan jian chu ban gu fen you xian gong si, 2009
台北市 : 天下遠見出版股份有限公司, 2009
 
 
Xi Hu lan sheng / Zhejiang ren min chu ban she bian
西湖攬勝 / 浙江人民出版社编
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1979
杭州 : 浙江人民出版社 : 浙江省新華書店发行, 1979
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.