National Library of Australia

Opening hours Australia Day long weekend: Saturday 25 & Sunday 26 January: Library open during regular opening hours; Monday 27 January: All Reading Rooms closed, Bookshop & Exhibition Galleries open from 9am-5pm.

Showing 161 - 180 of 78797 Results for subject:Travel.
Sort by:
 
 
Guizhou min zu cun zhai lü you zhi nan = A guidebook to ethnic villages of Guizhou / zhuan wen : Gu Puguang [and 6 others]
贵州民族村寨旅游指南 = A guidebook to ethnic villages of Guizhou / 撰文 : 顾朴光 [and 6 others]
Guiyang Shi : Guizhou ren min chu ban she, 2000
贵阳市 : 贵州人民出版社, 2000
BookBook [text, volume]
 
 
Beiji min zu xue kao cha bi ji / Ding Hong zhu
北极民族学考察笔记 / 丁宏著
by Ding, Hong
丁宏
Beijing Shi : Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2009
北京市 : 中央民族大学出版社, 2009
 
 
Chŏnham P'allada / Iban Alleksandŭrobich'i Konch'arop'ŭ chiŭm ; Mun Chun-il omgim
전함 팔라다 / 이반 알렉산드로비치 곤차로프 지음 ; 문 준일 옮김
Uniform title: Fregat "Pallada". Korean
Фрегат "Паллада". Korean
by Goncharov, Ivan Aleksandrovich, 1812-1891
Гончаров, Иван Александрович, 1812-1891
Sŏul-si : Tongbuga Yŏksa Chaedan, 2014 , ©2014
서울시 : 동북아 역사 재단, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Beiping zhi nan : Bei Ning tie lu = Welcome to Peping (Peking) : Peping-Liaoning railway = (Peking-Mukden railway)
北平指南 : 北寧鐵路 = Welcome to Peping (Peking) : Peping-Liaoning railway = (Peking-Mukden railway)
Tientsin : Tientsin press ltd., [193-?]
BookBook [text, volume]
 
 
Jiang Nan shui Xiang = Waterside Region South of the Yangtze River / Zhong wai wen hua jiao liu zhong xin yi zhi
江南水乡= Waterside Region South of the Yangtze River / 中外文化交流中心译制
Beijing : Zhonghua Renmin Gongheguo wen hua bu dui wai wen hua lian luo ju, 2007
北京 : 中华人民共和国文化部对外文化联络局, 2007
VideoVideo [two-dimensional moving image, videodisc]
 
 
Zhui xun Yuanren de zu ji : zai dang dai Zhongguo chong zou Riben gao seng ru Tang qiu fa zhi lu / A'nan Shidai zhuan wen she ying ; Lei Ge, Pan Yue yi
追寻圆仁的足迹 : 在当代中国重走日本高僧入唐求法之路 / 阿南史代撰文摄影 ; 雷格, 潘岳译.
by Anami, Virginia S
Beijing : Wu zhou chuan bo chu ban she, 2007
北京 : 五洲传播出版社, 2007
 
 
Liu Ying xue sheng ri zhi / Yishu
留英學生日誌 / 亦舒
by Yishu
亦舒
Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 1983
香港 : 天地圖書有限公司, 1983
 
 
Lu Xun yu Riben / Li Lianqing zhu
鲁迅与日本 / 李连庆著
by Li, Lianqing
李连庆
Beijing : Shi jie zhi shi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984
北京 : 世界知识出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1984
 
 
San Tai you shang lu / Qian Gechuan
三台游赏录 / 钱歌川
by Qian, Gechuan
钱歌川
Beijing : Zhongguo you yi chu ban gong si : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984
北京 : 中国友谊出版公司 : 新华书店北京发行所发行, 1984
 
 
Hai wai xing zong / Xiao Qian
海外行踪 / 萧乾
by Xiao, Qian, 1910-
萧乾, 1910-
Changsha Shi : Hunan ren min chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
长沙市 : 湖南人民出版社 : 湖南省新華書店发行, 1983
 
 
Manju arirang : ichʻyŏjin taeryuk, ilmalli Manju kihaeng / Yu Yŏn-san chiŭm
만주아리랑 : 잊혀진대륙,일만리만주기행 / 류연산지음
by Yu, Yŏn-san, 1957-
류연산, 1957-
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Tol Pegae, 2003
서울특별시 : 돌베개, 2003
 
 
Ai shang man you yin li : wo zai Aozhou working holiday de ri zi / Wuliyouzi zhu
愛上慢悠引力 : 我在澳洲working holiday的日子 / 物理遊子著
by Wuliyouzi
物理遊子
Hong Kong : Blue Publications Ltd., 2009
 
 
Zhongguo zi ran bao hu qu tan mi / Zhang Tianlai zhu
中国自然保护区探秘 / 张天来著
by Zhang, Tianlai
张天来
Beijing Shi : Hong qi chu ban she, 1999
北京市 : 红旗出版社, 1999
 
 
Yinni san ji / Ba ren zhu
印尼散记 / 巴人著
by Ba, Ren, 1897-
巴人, 1897-
Changsha Shi : Hunan ren min chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
长沙市 : 湖南人民出版社 : 湖南省新華書店发行, 1984
 
 
Gu guo chun qiu / Huang Xiaowen wen, she ying ; Qin Tang Zhong yi = Tales from ancient kingdom / authored and photographed by Wong How Man
古國春秋 / 黃效文文, 攝影 ; 秦唐中譯 = Tales from ancient kingdom / authored and photographed by Wong How Man
by Wong, How Man
黃效文
Taibei Shi : Tian xia yuan jian chu ban gu fen you xian gong si, 2009
台北市 : 天下遠見出版股份有限公司, 2009
 
 
Miwan ŭi kwihyang ilgi : 'chuchʻe ŭi nara' Pukhan ŭl kada : Hong Tong-gŭn Pukhan pangmunʾgi
미완의귀향일기 : 「주체의나라」북한을가다 : 홍동근북한방문기
by Hong, Tong-gŭn, 1926-
홍동근, 1926-
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Hanul, 1988
서울특별시 : 한울, 1988
 
 
Xi xing ri ji / Yang Xiaobin dian jiao
西行日记 / [陈万里著] ; 杨晓斌点校
Lanzhou Shi : Gansu ren min chu ban she, 2002
兰州市 : 甘肃人民出版社, 2002
 
 
Wu ren qu li : heng chuan Xizang de ji lu / Xia Jie zhu
無人區裏 : 橫穿西藏的記錄 / 夏婕著
by Xia, Jie
夏婕
Hong Kong : Wen cai fang : Dai li Li tong tu shu gong si, 1986
Hong Kong : 文采坊 : 代理利通圖書公司, 1986
 
 
Jian wen za ji : quan ben / Mao Dun
见闻杂记 : 全本 / 茅盾
by Mao, Dun, 1896-
茅盾, 1896-
Guangzhou : Hua cheng chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
广州 : 花城出版社 : 广东省新華書店发行, 1984
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.