National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 53 Results for subject:"Uighur (Turkic people) -- China."
Sort by:
 
 
Ke guan wen hua, zhu guan ren tong yu min zu yi shi : lai zi Hunan Weiwu'er zu de diao cha yu fen xi = Keguan wenhua, zhuguan rentong yu minzu yishi : laizi Hunan...
客观文化、主观认同与民族意识 : 来自湖南维吾尔族的调查与分析 = Keguan wenhua, zhuguan rentong yu minzu yishi : laizi Hunan Weiwu'erzu de diaocha yu fenxi / 佟春霞著
by Tong, Chunxia
佟春霞
Beijing : Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2011
北京 : 中央民族大学出版社, 2011
BookBook [text, volume]
 
 
Weiwu'er zu she hui li shi diao cha = Weiwu'erzushehuilishidiaocha / Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu cong kan bian ji zu, "Zhongguo shao shu min zu she hui li shi...
维吾尔族社会历史调查 = Weiwu'erzushehuilishidiaocha / 新疆维吾尔自治区丛刊编辑组, "中国少数民族社会历史调查资料丛刊"修订编辑委员会编
Beijing Shi : Min zu chu ban she, 2009
北京市 : 民族出版社, 2009
BookBook [text, volume]
 
 
Daolang / Shang Changping zhu
刀郎 / 尚昌平著
by Shang, Changping
尚昌平
Ji'nan Shi : Shandong hua bao chu ban she, 2007
济南市 : 山東畫報出版社, 2007
 
 
Huihe shi / Yang Shengmin zhu
回纥史 / 杨圣敏著
by Yang, Shengmin, 1951-
杨圣敏, 1951-
Guilin Shi : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2008
桂林市 : 广西师范大学出版社, 2008
 
 
Huihe shi / Yang Shengmin zhu
回纥史 / 杨圣敏著
by Yang, Shengmin, 1951-
杨圣敏, 1951-
[Changchun shi] : Jilin jiao yu chu ban she, 1991
[长春市] : 吉林教育出版社, 1991
 
 
Lü zhou ju hui : Weiwu'er ba zha yu min su sheng huo / Halida Silamu zhu
绿洲聚会 : 维吾尔巴扎与民俗生活 / 哈丽达·斯拉木著
by Silamu, Halida
哈丽达·斯拉木
Zhengzhou : Zhong zhou gu ji chu ban she, 2018
郑州 : 中州古籍出版社, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Tu shuo si chou zhi lu shang de Weiwu'er ren : cong Hexi Zoulang dao Takelamagan / bian zhu, Dimulati Aomai'er ; she ying, Nu'erbahati Tu'erxun [and others]
图说丝绸之路上的维吾尔人 : 从河西走廊到塔克拉玛干 / 编著, 迪木拉提·奥迈尔 ; 摄影, 努尔巴哈提·吐尔逊 [and others]
by Omar, Dilmurat
迪木拉提·奥迈尔
Beijing Shi : Min zu chu ban she, 2008
北京市 : 民族出版社, 2008
BookBook [text, volume]
 
 
Weiwu'er min su yu wen hua sheng tai yan jiu / Zhu Heqin zhu
维吾尔民俗与文化生态研究 / 朱贺琴著
by Zhu, Heqin
朱贺琴
Beijing : Guang ming ri bao chu ban she, 2015
北京 : 光明日报出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
by Zang, Xiaowei
Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, an imprint of the Taylor & Francis Group, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Sai wai jia yuan : Weiwu'er zu / Gao Fayuan zhu bian ; Abudushalamu, Abuduzhayi'er, Zao Jianguo zhu
塞外 家园 : 维吾尔族 / 高 发元 主编 ; 阿不都沙拉木, 阿不都扎依尔, 赵 建国 著
by Abudushalamu
阿不都沙拉木
Kunming Shi : Yunnan ren min chu ban she : Yunnan da xue chu ban she, 2003
昆明市 : 云南 人民 出版社 : 云南 大学 出版社, 2003
 
 
Hui zu ren wu zhi. Ming dai / Bai Shouyi zhu bian ; [fu zhu bian Yang Huaizhong ; zhuan gao ren Bai Chongren ... et al.]
回族人物志. 明代 / 白寿彝主编 ; [副主编杨怀中 ; 撰稿人白崇人 ... et al.]
Yinchuan Shi : Ningxia ren min chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1988
银川市 : 宁夏人民出版社 : 新華書店经销, 1988
 
 
Weiwu'er zu : Xinjiang Shufu Xian Musuma Cun diao cha / zhu bian Xiao Ying, Baihetiya'er Tu'erxun
维吾尔族 : 新疆疏附县木苏玛村调查 / 主编肖迎, 拜合提亚尔・吐尔逊
Kunming Shi : Yunnan da xue chu ban she, 2004
昆明市 : 云南大学出版社, 2004
 
 
Huihu wen xian yu Huihu wen hua / Yang Fuxue zhu
回鹘文献与回鹘文化 / 杨富学著
by Yang, Fuxue, 1964-
杨富学, 1964-
Beijing Shi : Min zu chu ban she, 2003
北京市 : 民族出版社, 2003
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.