National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 33 Results for subject:"Uighur (Turkic people) -- China."
Sort by:
 
 
Daolang / Shang Changping zhu
刀郎 / 尚昌平著
by Shang, Changping
尚昌平
Ji'nan Shi : Shandong hua bao chu ban she, 2007
济南市 : 山東畫報出版社, 2007
 
 
Huihe shi / Yang Shengmin zhu
回纥史 / 杨圣敏著
by Yang, Shengmin, 1951-
杨圣敏, 1951-
Guilin Shi : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2008
桂林市 : 广西师范大学出版社, 2008
 
 
Huihe shi / Yang Shengmin zhu
回纥史 / 杨圣敏著
by Yang, Shengmin, 1951-
杨圣敏, 1951-
[Changchun shi] : Jilin jiao yu chu ban she, 1991
[长春市] : 吉林教育出版社, 1991
 
 
by Zang, Xiaowei
Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, an imprint of the Taylor & Francis Group, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo shao shu min zu gu ji zong mu ti yao. Weiwuer zu juan / Guo jia min zu shi wu wei yuan hui quan guo shao shu min zu gu ji zheng li yan jiu shi
中国少数民族古籍总目提要. 维吾尔族卷 / 国家民族事务委员会全国少数民族古籍整理研究室
Beijing : Zhongguo da bai ke chu ban she, 2011
北京 : 中國大百科全書出版社, 2011
 
 
Hui zu ren wu zhi. Ming dai / Bai Shouyi zhu bian ; [fu zhu bian Yang Huaizhong ; zhuan gao ren Bai Chongren ... et al.]
回族人物志. 明代 / 白寿彝主编 ; [副主编杨怀中 ; 撰稿人白崇人 ... et al.]
Yinchuan Shi : Ningxia ren min chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1988
银川市 : 宁夏人民出版社 : 新華書店经销, 1988
 
 
Moyu Xian Weiwu'er zu juan / zhuan zhu Ren Yifei ... [at el.] ; Zhongguo she hui ke xue yuan min zu yan jiu suo bian
墨玉县维吾尔族卷 / 撰著任一飞 ... [at el.] ; 中囯社会科学院民族硏究所编
Beijing Shi : Min zu chu ban she, 1999
北京市 : 民族出版社, 1999
 
 
Sai wai jia yuan : Weiwu'er zu / Gao Fayuan zhu bian ; Abudushalamu, Abuduzhayi'er, Zao Jianguo zhu
塞外 家园 : 维吾尔族 / 高 发元 主编 ; 阿不都沙拉木, 阿不都扎依尔, 赵 建国 著
by Abudushalamu
阿不都沙拉木
Kunming Shi : Yunnan ren min chu ban she : Yunnan da xue chu ban she, 2003
昆明市 : 云南 人民 出版社 : 云南 大学 出版社, 2003
 
 
Huihu wen xian yu Huihu wen hua / Yang Fuxue zhu
回鹘文献与回鹘文化 / 杨富学著
by Yang, Fuxue, 1964-
杨富学, 1964-
Beijing Shi : Min zu chu ban she, 2003
北京市 : 民族出版社, 2003
 
 
Weiwu'er zu min su wen hua / Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu dui wai wen hua jiao liu xie hui bian
维吾尔族民俗文化 / 新疆维吾尔自治区对外文化交流协会编
Wulumuqi Shi : Xinjiang mei shu she ying chu ban she, 2006
乌鲁木齐市 : 新疆美术摄影出版社, 2006
 
 
Weiwu'er zu : Xinjiang Shufu Xian Musuma Cun diao cha / zhu bian Xiao Ying, Baihetiya'er Tu'erxun
维吾尔族 : 新疆疏附县木苏玛村调查 / 主编肖迎, 拜合提亚尔・吐尔逊
Kunming Shi : Yunnan da xue chu ban she, 2004
昆明市 : 云南大学出版社, 2004
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.