National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 53 Results for subject:"Unemployment -- China."
Sort by:
 
 
Zhongguo shi ye kun jing de bei hou = The economics of China's unemployment : the inside story / Li Zhining zhu
中國失業困境的背後 = The economics of China's unemployment : the inside story / 李志寧著
by Li, Zhining, 1944-
李志寧, 1944-
[Xianggang] : Xin shi ji chu ban she, c2007
[香港] : 新世紀出版社, c2007
 
 
Jiu ye, shi ye / Xin Changxing
就业・失业 / 信长星
by Xin, Changxing
信长星
Beijing : Zhong guo ren min da xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1992
北京 : 中国人民大学出版社 : 新华书店经销, 1992
 
 
Shui ye bao bu zhu tie fan wan : shi ye, jiu shi nian dai di yi wei ji / Yang Yiqing, Wu Yue, Chang Ping zhu
谁也保不住铁饭碗 : 失业九十年代第一危机 / 杨轶清, 芜月, 长平著
by Yang, Yiqing
杨轶清
Chengdu shi : Sichuan da xue chu ban she, 1993
成都市 : 四川大学出版社, 1993
 
 
Wo guo zhong chang qi shi ye wen ti yan jiu : yi chan ye jie gou bian dong wei zhu xian = Wo guo zhong chang qi shi ye wen ti yan jiu / Jiang Xuan zhu
我国中长期失业问题研究 : 以产业結构变动为主线 = Wo guo zhong chang qi shi ye wen ti yan jiu / 蒋选著
by Jiang, Xuan
蒋选
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2004
北京 : 中国人民大学出版社, 2004
 
 
Shi ye chong ji bo : Zhongguo jiu ye fa zhan bao gao / Yang Yiyong deng zhu
失业冲击波 : 中国就业发展报告 / 杨宜勇等著
Beijing : Jin ri Zhongguo chu ban she, 1997
北京 : 今日中国出版社, 1997
 
 
Zhongguo de jiu ye yu shi ye / Xia Jizhi, Dang Xiaojie zhu bian
中国的就业与失业 / 夏积智, 党晓捷主编
Beijing Shi : Zhongguo lao dong chu ban she : Xin hua shu dian zong dian ke ji fa xing suo fa xing, 1991
北京市 : 中国劳动出版社 : 新华书店总店科技发行所发行, 1991
 
 
by Webber, Michael
[Parkville, Vic.] : Melbourne University Private, School of International Development, 2004
 
by Meng, Xin
Canberra : NCDS Asia Pacific Press, Asia Pacific School of Economics and Management, the Australian National University, 1999
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zhongguo shi ye zhe / Shen Liren zhu
中国失业者 / 沈立人著
by Shen, Liren
沈立人
Beijing Shi : Min zhu yu jian she chu ban she, 2006
北京市 : 民主与建设出版社, 2006
 
 
Da lu shi ye wen ti yu Zhong gong jiu ye zheng ce / Zhong Shanfan zhu
大陸失業問題與中共就業政策 / 鍾山帆著
by Zhong, Shanfan
鍾山帆
Xianggang: You lian chu ban she, 1953
香港 : 友聯出版社, 1953
 
 
Zhuan gui zhong de zhen han : Zhongguo xia gang wen ti zhui zong yu tan suo / Tang Yunqi zhu bian ; Liu Yunhai fu zhu bian
轉軌中的震撼 : 中國下崗問題追踪舆探索/ 唐雲岐主编 ; 刘允海副主编
Beijing shi : Zhongguo lao dong chu ban she : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo fa xing, 1998
北京市 : 中國勞動出版社 : 新华书店总店北京发行所发行, 1998
 
 
Zhuan xing Zhongguo zhi yin xing shi ye fen xi yu zhi li / Sun Li zhu
转型中国之隐性失业分析与治理 / 孙立著
by Sun, Li
孙立
Beijing Shi : Zhongguo jing ji chu ban she, 2005
北京市 : 中国经济出版社, 2005
 
 
Kua shi ji de gong cheng : nong cun lao dong li de zhuan yi he liu dong / Zhongguo min zhu jian guo hui zhong yang wei yuan hui yan jiu shi bian
跨世纪的工程 : 农村劳动力的转移和流动 / 中国民主建国会中央委员会研究室编
Beijing shi : Min zhu yu jian she chu ban she, 1994
北京市 : 民主与建设出版社, 1994
 
 
Xia gang shi ye ruo shi qun ti ji qi she hui zhi chi yan jiu / Qian Zaijian zhu
失业弱势群体及其社会支持研究 / 钱再见著
by Qian, Zaijian
钱再见
Nanjing Shi : Nanjing shi fan da xue chu ban she, 2006
南京市 : 南京师范大学出版社, 2006
 
 
Zhi chi yu hui ying : she hui gong zuo shi ye zhong de xia gang zhi gong yan jiu / Gu Donghui zhu
支持与回应 : 社会工作视野中的下岗职工硏究 / 頋东辉著
by Gu, Donghui, 1966-
頋东辉, 1966-
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2004
北京市 : 社会科学文献出版社, 2004
 
 
Xia gang hou, ni chu na li? / Chen Beidi bian zhu
下岗后, 你去那里? / 陈贝蒂编著
by Chen, Beidi
陈贝蒂
Beijing : Zhongguo ren min gong an da xue chu ban she, 1997
北京 : 中国人民公安大学出版社, 1997
 
 
Zhongguo jiu ye 60 nian : 1949-2009 / zhu bian Lai Desheng, Li Chang'an, Zhang Qi
中国就业60年 : 1949-2009 / 主编赖德胜, 李长安, 张琪
Beijing Shi : Zhongguo lao dong she hui bao zhang chu ban she, 2010
北京市 : 中国劳动社会保障出版社, 2010
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.