National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 40 Results for subject:"Union catalogs -- China."
Sort by:
 
 
Wenzhou di fang wen xian lian he mu lu / Zheng Xiaoxiao zhu bian
温州地方文献联合目录 / 郑笑笑主编
Beijing : Beijing tu shu guan chu ban she, 2005
北京 : 北京图书馆出版社, 2005
 
 
Zhongguo nong ye gu ji mu lu / Zhongguo nong ye ke xue yuan, Nanjing nong ye da xue Zhongguo nong ye yi chan yan jiu shi bian ; zhu bian Zhang Fang, Wang Siming ; fu zhu bian...
中国农业古籍目录 / 中国农业科学院, 南京农业大学中国农业遗产硏究室编 ; 主编张芳, 王思明 ; 副主编王俊強 ; 参编人员王俊強, 陈少华, 赵林凤 ; 顾问王达, 郭文韬
Beijing Shi : Beijing tu shu guan chu ban she, 2003
北京市 : 北京图书馆出版社, 2003
 
 
Zhong wen tu shu yin shua ka pian lei ji lian he mu lu : 1974-1978 / Beijing tu shu guan Zhong wen tong yi bian mu zu bian
中文图书印刷卡片累积联合目录 : 1974-1978 / 北京图书馆中文统一编目组编
Beijing : Shu mu wen xian chu ban she, 1979
北京 : 书目文献出版社, 1979
 
 
Hubei sheng di fang zhi mu lu : chu gao / Hubei sheng di fang zhi ban gong shi, Hubei sheng tu shu guan bian
湖北省地方志目录 : 初稿 / 湖北省地方志办公室, 湖北省图书馆编
[Hong Kong? : s.n., 1987?]
 
 
Quan guo Zhong yi tu shu lian he mu lu / Zhongguo Zhong yi yan jiu yuan tu shu guan bian ; zhu bian Xue Qinglu ; fu zhu bian Fu Jinghua ... [et al.]
全国中医图书联合目录 / 中国中医硏究院图书馆编 ; 主编薛清录 ; 副主编傅景华 ... [et al.]
Beijing : Zhong yi gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1991
北京 : 中医古籍出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1991
 
 
Xian dai Zhong yao zhu zuo nei rong jian suo / Chen Fuxin zhu bian ; Gao Xiaoshan shen yue ; bian ji xiao zu Chen Fuxin ... [et al.]
现代中药著作内容检索 / 陈馥馨主编 ; 高晓山審阅 ; 编辑小组陈馥馨 ... [et al.]
Beijing Shi : Ren min wei sheng chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京市 : 人民卫生出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989
 
 
Hua qiao Hua ren shi shu kan mu lu / Zheng Min ... [et al.] bian
华侨华人史书刊目录/ 郑民... [et al.] 编
Beijing : Zhongguo zhan wang chu ban she : Beijing xin hua shu dian fa xing, 1984
北京 : 中國展望出版社 : 北京新华书店发行, 1984
 
 
Quan guo Man wen tu shu zi liao lian he mu lu / [zhu bian Huang Runhua, Qu Liusheng]
全国满文图书资料联合目录 / [主编黃润华,屈六生]
Beijing : Shu mu wen xian chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1991
北京 : 书目文献出版社 : 新华书店经销, 1991
 
 
Xianggang Zhong wen da xue tu shu guan cang qi kan lian he mu lu = The Chinese University of Hong Kong University Library System union catalogue of serials
香港中文大學圖書館藏期刊聯合目錄 = The Chinese University of Hong Kong University Library System union catalogue of serials
by Chinese University of Hong Kong. University Library System
Xianggang : [Xianggang Zhong wen da xue tu shu guan xi tong], 1977
香港 : 香港中文大學圖書館, 1977
 
 
Zhongguo bing shu zhi jian lu / Xu Baolin bian
中国兵书知见录 / 许保林编
by Xu, Baolin
许保林
Beijing : Jie fang jun chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1988
北京 : 解放军出版社 : 新华书店经销, 1988
 
 
Jin xian dai qi kan you guan Jiangxi pian mu zong lu = Jinxiandaiqikan youguanjiangxi pianmuzonglu
近現代期刊有关江西篇目综录 = Jinxiandaiqikan youguanjiangxi pianmuzonglu
[Nanchang shi] : Jiangxi sheng sheng zhi bian ji shi, [1988]
[南昌市] : 江西省省志编辑室, [1988]
 
 
Zhongguo di fang zhi zong lu / Zhu Shijia bian
中國地方志綜錄 / 朱士嘉編
by Zhu, Shijia
朱士嘉
Shanghai : Shang wu yin shu guan : Xin hua shu dian zong jing shou, 1958
上海 : 商務印書館 : 新華書店總經售, 1958
 
 
Zhongguo di fang zhi lian he mu lu / Zhongguo ke xue yuan Beijing tian wen tai zhu bian ; [zong bian Zhuang Weifeng, Zhu Shijia, Feng Baolin ; bian ji Wang Shuping ... et al. ;...
中國地方志聯合目錄 / 中國科學院北京天文臺主編 ; [總編莊威鳳, 朱士嘉, 馮寶琳 ; 編輯王素萍 ... et al. ; 編審吴豐培, 張秀民, 楊殿珣]
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1985
 
 
Yunnan shou lun xin bian zhi shu ti yao / Jiang Dingzhong, Liu Jianjun bian zhu
云南首轮新编志书提要 / 姜定忠, 刘建军编著
by Jiang, Dingzhong
姜定忠
Kunming : Yunnan ren min chu ban she, 2007
昆明 : 云南人民出版社, 2007
 
 
Sichuan sheng di fang zhi lian he mu lu / [Sichuan sheng zhong xin tu shu guan wei yuan hui bian]
四川省地方志聯合目錄 / [四川省中心圖書館委員會編]
[Chengdu ?] : Sichuan sheng zhong xin tu shu guan wei yuan hui, 1982
[成都?] : 四川省中心圖書館委員會, 1982
 
 
Xi wen ke ji hui yi lu lian he mu lu, 1976-1978 / Beijing tu shu guan lian he mu lu bian ji zu bian
西文科技会议录联合目录, 1976-1978 / 北京图书馆联合目录编辑组编
Beijing : Shu mu wen xian chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
北京 : 书目文献出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1981
 
 
Zhongguo gu ji shan ben shu mu. Cong bu / [Zhongguo gu ji shan ben shu mu bian ji wei yuan hui bian]
中國古籍善本書目. 叢部 / [中國古籍善本書目編輯委員會編]
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1990
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海發行所發行, 1990
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.