National Library of Australia

We’re delighted to be able to re-open the Library for pre-booked ticketed access to our collections. Read more...

Showing 1 - 20 of 191 Results for subject:"United States -- Foreign relations -- Taiwan."
Sort by:
 
 
Mei Tai guan xi si shi nian, 1949-1989 / Zi Zhongyun, He Di zhu bian
美台关系四十年, 1949-1989 / 资中筠, 何迪主编
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1991
北京 : 人民出版社 : 新華書店经销, 1991
 
 
Zhong Mei xie fang = Sino-American military cooperation, 1950s' / bian ji Wu Shufeng [and five others]
中美協防 = Sino-American military cooperation, 1950s' / 編輯吳淑鳳 [and five others]
Taibei Shi : Guo shi guan, Minguo 102-103 < [2013-2014]- >
台北市 : 國史館, 民國102-103 < [2013-2014]- >
BookBook [text, volume]
 
 
Meiguo dui Hua zheng ce : ji xu xie fang Taiwan / Yuan Wenjing zhu
美國對華政策 : 繼續協防臺灣 / 袁文靖著
by Yuan, Wenjing
袁文靖
Taibei shi : Guo ji xian shi zhou kan she, Minguo 67 [1978]
台北市 : 國際現勢周刋社, 民國67 [1978]
 
 
Tai Mei guan xi guan jian bao gao : rang Taiwan ding wei hui dao li shi yuan dian / Lin Zhisheng zhu
台美關係關鍵報告 : 讓台灣定位回到歷史原點 / 林志昇
by Lin, Zhisheng, 1950-
林志昇, 1950-
Taibei Xian Banqiao Shi : Zhan zhi tu shu gu fen you xian gong si, 2005
台北縣板橋市 : 展智圖書股份有限公司, 2005
 
 
Chong jian kai xuan men / Shen Xinmin zhu
重建凱旋門/ 沈新民著
by Shen, Xinmin
沈新民
Taibei shi : Jin ri jiao yu she ; Taibei xian Xinzhuang shi : jing xiao Huang yueqin, Minguo 70 [1981]
臺北市: 今日教育社; 臺北縣新莊市: 經銷黃月琴, 民國70 [1981]
 
 
Meiguo dui Hua wai jiao zheng ce / Xu Mingxiong zhu
美國對華外交政策/ 許明雄著
by Xu, Mingxiong
許明雄
Taibei shi : Li ming wen hua shi ye gong si, Minguo 71 [1982]
臺北市: 黎明文化事業公司, 民國71 [1982]
 
 
Wai jiao mi wen : yi jiu liu ling nian dai Taibei Hua fu wai jiao mi xin / Zhou Gu zhu
外交秘聞 : 一九六零年代台北華府外交秘辛 / 周谷著
by Zhou, Gu
周谷
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2006
台北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2006
 
 
Meiguo yu Taiwan, 1784 zhi 1895 / Huang Jiamo zhu
美國與臺灣, 1784 至 1895 / 黄嘉謨著
by Huang, Jiamo
黄嘉謨
Taibai : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 55 [1966]
臺北 : 中央研究院近代史研究所, 民國55 [1966]
 
 
Mei Tai guan xi si shi nian, 1949-1989 / Zi Zhongyun, He Di bian
美台關係四十年, 1949-1989 / 資中筠, 何迪编
Taibei Shi : Hai xia xue shu chu ban she, 2014
台北市 : 海峽學術出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Meiguo dui Hua zheng ce san shi nian / Chen Zhiqi zhu
美國對華政策三十年/ 陳志奇著
by Chen, Zhiqi
陳志奇
Taibei shi : Zhonghua ri bao she : zong jing xiao yuan dong shu bao she, Minguo 69 [1980]
臺北市: 中華日報社: 總經銷遠東書報社, 民國69 [1980]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.