National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 44068 Results for subject:Universities.
Sort by:
 
 
Beiping ge da xue de zhuang kuang / [Xin chen bao cong shu shi bian ji]
北平各大學的状況 / [新晨報叢書室編輯]
[Beiping : Xin chen bao ying ye bu, Minguo 19 i.e. 1930]
[北平 : 新晨報營業部, 民國19 i.e. 1930]
 
 
Hubei zhao sheng kao shi [electronic resource]
湖北招生考试 [electronic resource]
Uniform title: Hubei zhao sheng kao shi (Online)
湖北招生考试(Online)
Wuhan : Hubei Sheng jiao yu kao shi yuan, 1998-
武汉 : 湖北省教育考试院, 1998-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Lun Bei da / Qian Liqun zhu
论北大 / 钱理群著
by Qian, Liqun, 1939-
钱理群, 1939-
Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2008
桂林 : 广西师范大学出版社, 2008
 
 
Bao dao da xue [electronic resource] / Yin Dongmei, Wang Hongzhou
报道大学 [electronic resource] / 尹冬梅, 王宏舟
by Yin, Dongmei
尹冬梅
Shanghai : Fu dan da xue chu ban she, 2009
上海 : 复旦大学出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Xiang shang de jing shen = The spirit of striving for progress : Beijing da xue gui hua wen xuan (1914-2013) / Yang Kaizhong zhu bian
向上的精神 = The spirit of striving for progress : 北京大学规划文选 (1914-2013) / 杨开忠主编
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2014
北京市 : 北京大学出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Fu dan da xue bai nian ji shi, 1905-2005 / "Fu dan da xue bai nian ji shi" bian zuan wei yuan hui bian
复旦大学百年纪事, 1905-2005 / 《复旦大学百年纪事》编纂委员会编
Shanghai Shi : Fu dan da xue chu ban she, 2005
上海市 : 復旦大學出版社, 2005
 
 
Shanghai jiao tong da xue ji shi, 1896-2005 / Shanghai jiao tong da xue xiao shi bian zuan wei yuan hui bian
上海交通大学纪事, 1896-2005 / 上海交通大学校史编纂委员会编
Shanghai Shih : Shanghai jiao tong da xue chu ban she, 2006
上海市 : 上海交通大学出版社, 2006
 
 
Qinghai min zu da xue xiao shi [electronic resource] : 1949-2009 / Qinghai min zu da xue xiao shi bian xie zu ; He Feng, Xu Rongsheng
青海民族大学校史 [electronic resource] : 1949-2009 / 青海民族大学校史编写组 ; 何峰, 许荣生
Xining : Qinghai ren min chu ban she, 2009
西宁 : 青海人民出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Yin ling feng sao shu xie li shi [electronic resource] : Zhongguo ren min da xue guo xue yuan cheng li san zhou nian ji nian wen ji / Zhongguo ren min da xue guo xue yuan
引领风骚书写历史 [electronic resource] : 中国人民大学国学院成立三周年纪念文集 / 中国人民大学国学院
by Zhongguo ren min da xue guo xue yuan
中国人民大学国学院
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2008
北京 : 中国人民大学出版社, 2008
BookBook, OnlineOnline
 
 
Jue dai feng liu : Xi nan lian da sheng huo lu=Juedai fengliu / Liu Yiqing bian zhu
绝代风流 : 西南联大生活录 / 刘宜庆编著
by Liu, Yiqing
刘宜庆
Beijing Shi : Beijing hang kong hang tian da xue chu ban she, 2009
北京市 : 北京航空航天大学出版社, 2009
 
 
Yuelu shu yuan jian zhu yu wen hua / Yang Shenchu bian zhu = The architecture and culture of Yuelu Academy / compiled and written by Yang Shenchu
岳麓书院建筑与文化 / 杨慎初编著 = The architecture and culture of Yuelu Academy / compiled and written by Yang Shenchu
by Yang, Shenchu
杨慎初
Changsha Shi : Hunan ke xue ji shu chu ban she, 2003
长沙市 : 湖南科学技朮出版社, 2003
 
 
Zhu Xi yu Dai Zhen meng zi xue zhi bi jiao yan jiu: yi xi fang quan shi xue suo zhan kai de fan si / Ya Tsuen Luo
朱熹與戴震孟子學之比較研究 : 以西方詮釋學所展開的反思 / Ya Tsuen Luo
by Lo, Ya-Chun
羅雅純
Dansui, Taipei : Danjiang da xue, Zhongguo wen xue xi, Minguo96 [2007]
淡水, 臺北 : 淡江大學,中國文學系, 民國96 [2007]
 
 
Minguo shi qi zhong yang da xue de xue shu yu zheng zhi ( 1927-1949 ) / Jiang Baolin zhu
民国时期中央大学的学术与政治 ( 1927-1949 ) / 蒋宝麟著
by Jiang, Baolin
蒋宝麟
Nanjing Shi : Nanjing da xue chu ban she, 2016
南京市 : 南京大学出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Ling nan ji yi / "Ling nan ji yi" bian wei hui bian
岭南记忆 / 《岭南记忆》编委会编
Guangzhou Shi : Zhongshan da xue chu ban she, 2015
广州市 : 中山大学出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
New York : Garland Pub., 1975
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.