National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 485 Results for subject:"Urban ecology (Sociology)."
Sort by:
 
 
Jing ji kai fa yu huan jing bian qian yan jiu : Song Yuan Ming Qing shi qi de Jiang Han ping yuan / Yang Guo, Chen Xi zhu
经济开发与环境变迁研究 : 宋元明清时期的江汉平原 / 杨果, 陈曦著
by Yang, Guo
杨果
Wuhan : Wuhan da xue chu ban she, 2008
武汉 : 武汉大学出版社, 2008
 
 
Mư̄ang kin khon : thalǣngkān wādūai rư̄ang nakharāphiwat, kānphatthanā mư̄ang læ sukkhaphāwa mư̄ang khō̜ng Thai / Phit Phongsawat. Khana...
เมืองกินคน : แถลงการณ์ว่าด้วยเรื่องนคราภิวัฒน์, การพัฒนาเมือง และสุขภาวะเมืองของไทย / พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์, คณะรัฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
by Phit Phongsawat
พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
Nonthaburī : Sūn Sưksā Mahā Nakhō̜n læ Mư̄ang, Mahāwitthayālai Rangsit, 2560 [2017]
นนทบุรี : ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง, มหาวิทยาลัยรังสิต, 2560 [2017]
BookBook [text, volume]
 
 
by Douglas, Ian, 1936-
London ; New York : I.B. Tauris ; New York : Distributed in the U.S. and Canada exclusively by Palgrave Macmillan, 2013
 
 
Toshi, atsumatte sumu katachi / Narumi Kunihiro hencho
都市・集まって住む形 / 鳴海邦碩編著
Tōkyō : Asahi Shinbunsha, 1990
東京 : 朝日新聞社, 1990
 
 
Nanjing : Jiangsu ren min chu ban she, 2006
南京 : 江苏人民出版社, 2006
 
 
by Purchase, Graham
Petersham, N.S.W. : Jura Books, 1996
 
 
by Scott, Kristin
Cham, Switzerland : Palgrave Macmillan, [2016]
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Sheng tai yu huan jing : Cheng shi ke chi xu fa zhan yu sheng tai huan jing tiao kong xin lun / Wang Xiangrong zhu
生态与环境 : 城市可持续发展与生态环境调控新论 / 王祥荣著
by Wang, Xiangrong
王祥荣
Nanjing : Dong nan da xue chu ban she, 2000
南京 : 东南大学出版社, 2000
 
 
Sheng tai cheng shi ping gu yu zhi biao ti xi [electronic resource] / Zhang Kunmin ... [et al.] bian zhu
生态城市评估与指标体系 [electronic resource] / 张坤民 ... [et al.]编著
Beijing : Hua xue gong ye chu ban she, 2003
北京 : 化学工业出版社, 2003
BookBook, OnlineOnline
 
 
 
 
by Chʻoe, Pyŏng-du, 1953-
최병두, 1953-
Sŏul : Hanʾgilsa, 1991
서울 : 한길사, 1991
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.