National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 12392 Results for subject:Vietnam.
Sort by:
 
 
Hai nan za zhu / Cai Tinglan zhu ; Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi bian ji
海南雜著 / 蔡廷蘭著 ; 臺灣銀行經濟研究室編輯
by Cai, Tinglan
蔡廷蘭
Taibei : Taiwan yin hang, Minguo 48 [1959]
臺北 : 臺灣銀行, 民國48 [1959]
 
 
Annan zhi lüe / Li Ze zhu ; Wu Shangqing dian jiao. Hai wai ji shi / Dashan zhu ; Yu Sili dian jiao
安南志略 / 黎[Ze]著 ; 武尚淸點校. 海外紀事 / 大汕著 ; 余思黎點校
by Lê, T́ăc, 14th century
Beijing : Zhonghua shu ju chu ban fa xing, 2000
北京 : 中華書局, 2000.
 
 
Hai wai ji shi / Da San zhuan
海外紀事 / 大汕撰
by Dashan, 17th/18th century
大汕, 17th/18th century
Taibei : Guang wen shu ju, Minguo 58 [1969]
臺北 : 廣文書局, 民國 58 [1969]
 
 
Hai wai ji shi / Dashan zhu
海外紀事 / 大汕著
by Dashan, 17th/18th century
大汕, 17th/18th century
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijin fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1987
 
 
Khao nō̜k ʻō̜k nai = Stories by a woman in the fields / Khatsarā Khamawan Mukdāwičhit
เข้านอกออกใน = Stories by a woman in the fields / ฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร
by Khatsarā Khamawan Mukdāwičhit
ฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร
Krung Thēp : Samnakphim Wiphāsā, 2555 [2012]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิภาษา, 2555
 
 
Piao bo xi nan tian di jian / Zhu Xie zhu
漂泊西南天地间 / 朱偰著
by Zhu, Xie, 1907-
朱偰, 1907-
Nanjing Shi : Feng huang chu ban she, 2008
南京市 : 凤凰出版社, 2008
 
 
Zhan dou zai bei bu wan shang
戰鬥在北部灣上
Xianggang : Xianggang san lian shu dian, 1967
香港 : 香港三聯書店, 1967
 
 
by Sharma, Ritu
New Delhi : Sterling Publishers, c1988
 
 
Hanoi : The Gioi Publishers, 2001
 
 
Uniform title: Việt Nam, tié̂n bước. English
Hà Nội, Việt Nam : Thé̂ Giới Publishers, 2006
 
 
Ha Noi : The gioi, 1995
 
 
[Hanoi, Giai Phong Pictorial]
 
 
 
 
Yuenan tong jian / Guo Shouhua zhu
越南通鑑 / 郭壽華著
by Guo, Shouhua, 1902-
郭壽華, 1902-
Taibei shi : You shi shu dian, Minguo 50 [1961]
台北市 : 幼獅書店 , 民國50 [1961]
 
 
Dian bian fu zhan yi hui yi lu
奠边府战役回憶錄 / 陳度著 ; 黄敏中等譯
by Chen, Du
1965
北京 : 作家出版社, 1965
 
 
Saigon : Ministry of Foreign Affaris, 1967
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.