National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 39 Results for subject:"Village communities -- China."
Sort by:
 
 
Hui ying ge ming yu gai ge : Wan bei Li Cun de she hui bian qian yu yan xu = A response to revolution and reform : social change and continuity in a village in northern Anhui,...
回应革命与改革 : 皖北李村的社会变迁与延续 = A response to revolution and reform : social change and continuity in a village in northern Anhui, China / 韩敏著 ; 陆益龙, 徐新玉译
Uniform title: Social change and continuity in a village in northern Anhui, China : a response to revolution and reform. Chinese
by Han, Min
韩敏
Nanjing : Jiangsu ren min chu ban she, 2007
南京 : 江苏人民出版社, 2007
 
 
Nong cun sheng huo cong tan [microform] / Yu Qingtang zhu bian
農村生活叢談 [microform] / 俞慶棠主編
by Yu, Qingtang, 1897-1949
俞慶棠, 1897-1949
Shanghai : Shen bao guan, 1937
上海 : 申報館, 1937
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Shi xian cong quan li zheng fu xiang ze ren zheng fu de zhuan bian : wo guo xiang zhen ji di fang zheng fu zhi li de bi jiao yan jiu / Gao Xinjun zhu
实现从权力政府向责任政府的转变 : 我国乡镇级地方政府治理的比较研究 / 高新军著
by Gao, Xinjun
高新军
Xi'an Shi : Xi bei da xue chu ban she, 2005
西安市 : 西北大学出版社, 2005
 
 
Cun luo de zhong jie : Yangcheng cun de gu shi / Li Peilin zhu
村落的终结 : 羊城村的故事 / 李培林著
by Li, Peilin
李培林
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2004
北京 : 商务印书馆, 2004
 
 
Xiang cun guan xi yu cun min zi zhi = Xiangcun guanxi yu cunmin zizhi / Jin Taijun, Shi Congmei zhu
乡村关系与村民自治 = Xiangcun guanxi yu cunmin zizhi / 金太军, 施从美著
by Jin, Taijun, 1963-
金太军, 1963-
[Guangzhou] : Guangdong ren min chu ban she, 2002
[广州] : 广东人民出版社, 2002
 
 
Xiang cun zheng zhi ruo gan wen ti yan jiu / Zhan Chengfu
乡村政治若干问题研究 / 詹成付
by Zhan, Chengfu
詹成付
Xi'an : Xi bei da xue chu ban she, 2004
西安 : 西北大学出版社, 2004
 
 
Zhi cun = To make better villages / He Xuefeng zhu
治村 = To make better villages / 贺雪峰著
by He, Xuefeng, 1968-
贺雪峰, 1968-
Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2017
北京 : 北京大学出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Cun wei hui xuan ju yu xiang cun zheng zhi / Zhan Qizhi zhu bian ; Tong Zhihui zhu
村委会选举与乡村政治 / 詹启智主编 ; 仝志辉著
by Tong, Zhihui
仝志辉
Beijing Shi : Zhongguo nong ye chu ban she, 2006
北京市 : 中国农业出版社, 2006
 
 
Zhongguo xin nong cun jian she : xiang cun zhi li yu xiang zhen zheng fu gai ge / Zhongguo (Hainan) gai ge fa zhan yan jiu yuan bian = Building - up of a new countryside in...
中国新农村建设 : 乡村治理与乡镇政府改革 / 中国(海南)改革发展研究院编 = Building - up of a new countryside in China : rural governance and township government reform / by China Institute for Reform and Development (CIRD)
Beijing Shi : Zhongguo jing ji chu ban she, 2006
北京市 : 中国經濟出版社, 2006
 
 
Zao yu xuan ju de xiang cun she hui : Jingmen Shi di si jie Cun wei hui xuan ju guan cha / He Xuefeng zhu bi ; Chen Tao, Wang Ximing deng zhu
遭遇选举的乡村社会 : 荊門市第四届村委会选举观察 / 贺雪峰主笔 ; 陈涛, 王习明等著
Xi'an Shi : Xi bei da xue chu ban she, 2002
西安市 : 西北大学出版社, 2002
 
 
Zhi li fang shi de bian ge yu Jiangsu nong cun xian dai hua : Jiangsu Sheng cun min zi zhi qu yu bi jiao yan jiu / Wang Qingwu, Dong Leiming zhu
治理方式的变革与江苏农村现代化 : 江苏省村民自治区域比较硏究 / 王庆五, 董磊明著
by Wang, Qingwu
王庆五
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2003
北京 : 中国人民大学出版社, 2003
 
 
Gai ge kai fang yi lai Zhongguo te se nong cun zheng zhi fa zhan mo shi de xuan ze yu you hua yan jiu / Ji Lixin, Nan Gangzhi zhu
改革开放以来中国特色农村政治发展模式的选择与优化研究 / 季丽新, 南刚志著
by Ji, Lixin 1965-
季丽新 1965-
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2011
北京 : 中国社会科学出版社, 2011
 
 
Cun wei hui xuan ju zhong de hui xuan ji qi zhi li yan jiu / Dong Lisheng zhu bian
村委会选举中的贿选及其治理研究 / 董礼胜主编
Beijing Shi : Zhongguo she hui chu ban she, 2005
北京市 : 中国社会出版社, 2005
 
 
Cao gen fu di : Zhongguo nong cun ji ceng min zhu she ying tu pian ji = Down to earth : a photo book on village self-governance in China / [Zhongguo - Ou meng cun wu guan li pei...
草根覆地 : 中国农村基层民主摄影图片集 = Down to earth : a photo book on village self-governance in China / [中国-欧盟村务管理培训项目办编]
Beijing Shi : Zhongguo she hui chu ban she, 2006
北京市 : 中国社会出版社, 2006
 
 
Zheng di yu jiao qu nong cun de cheng shi hua : Shanghai Shi de diao cha / Chen Yingfang deng zhu
征地与郊区农村的城市化 : 上海市的调查 / 陳映芳等著
Shanghai Shi : Wen hui chu ban she, 2003
上海市 : 文汇出版社 2003
 
 
Zhi xuan yu zi zhi : dang dai Zhongguo nong cun zheng zhi sheng huo / Wu Chongqing, He Xuefeng zhu bian
直选与自治 : 当代中国农村政治生活 / 吴重庆, 贺雪峰主编
Guangzhou Shi : Yang cheng wan bao chu ban she, 2003
广州市 : 羊城晚报出版社, 2003
 
 
Xun zhao min zhu yu quan wei de ping heng : Zhejiang Sheng cun min xuan ju jing yan yan jiu / He Baogang, Lang Youxing zhu
寻找民主与权威的平衡 : 浙江省村民选举经验硏究 / 何包钢, 郎友兴著
by He, Baogang, 1957-
何包钢, 1957-
Wuchang : Hua zhong shi fan da xue chu ban she, 2002
武昌 : 华中师范大学出版社, 2002
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.