National Library of Australia

Showing 1 - 10 of 10 Results for subject:"Villages -- Thailand, Northeastern."
Sort by:
 
 
by Keyes, Charles F
Chiang Mai, Thailand : Silkworm Books, 2014 , ©2014
BookBook [text, volume]
 
 
by Seri Phongphit
Bangkok : Mooban Press, Thai Institute for Rural Development, Village Foundation, c1990
 
 
by Somphan Techa`athik
Khon Kaen : Sathaban Wichai lae Phatthana, Mahawitthayalai Khon Kaen : Khlet Thai chatchamnai, 2540 [1997]
 
 
ʻĪsān bān hao / Wīrasak Čhansongsǣng
อีสานบ้านเฮา / วีรศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Sāithān samnưk læ khwāmsongčham : botbanthưk pratyā hǣng khwāmrūsưk khō̧ng khondœ̄nthāng khāng thung khāo / dōi ʻAphichāt...
สายธารสำนึกและความทรงจำ : บทบันทึกปรัชญาแห่งความรู้สึกของคนเดินทางข้างทุ่งข้าว / อภิชาติ ทองอยู่
by ʻAphichāt Thō̧ngyū
อภิชาติ ทองอยู่
Khō̧n Kǣn : Sūn Watthanatham phư̄a Kānphatthanā Mūbān ʻIsān, 2528 [1985]
ขอนแก่น : ศูนย์วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านอีสาน, 2528
 
 
Saphāp sētthakit læ sangkhom khō̜ng mūbān 4 hǣng sưng yū nai bō̜riwēn thī čha pen khēt kep kak nam khō̜ng Khrōngkān Khư̄an Phā...
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้าน 4 แห่ง ซึ่งอยู่ในบริเวณที่จะเป็นเขตเก็บกักน้ำของโครงการเขื่อนผามองและทัศนคติของชาวบ้านต่อการสร้างเขื่อน
[Bangkok] : Sathāban Wičhai Sangkhom, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2520 [1977]
[Bangkok] : สถาบันวิจัยสังคม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520 [1977]
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.