National Library of Australia

Showing 1 - 19 of 19 Results for subject:"Virtues (Buddhism)"
Sort by:
 
 
by Sumedho, Bhikkhu
Kandy, Sri Lanka : Buddhist Publication Society, 1985
 
 
Khō̜ tham tư̄an čhit phư̄a chīwit thī dī ngām / Phra Kittisānmēthī
ข้อธรรมเตือนจิตเพื่อชีวิตที่ดีงาม / พระกิตติสารเมธี
by Phra Kittisānmēthī
พระกิตติสารเมธี
Krungthēp Mahānakhō̜n : Klum Sưksā Phrasātsanā Phư̄a Khonnumsāo, 2528 [1985]
กรุงเทพมหานคร : กลุ่มศึกษาพระศาสนาเพื่อคนหนุ่มสาว, ๒๕๒๘ [1985]
 
 
Thotsabāramī thotsaphit rātchatham
ทศบารมี ทศพิธราชธรรม
by Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-2013
เจริญ, Supreme Patriarch, 1913-2013
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Wat Bō̜wō̜nniwēt Wihān, 2532 [1989]
กรุงเทพมหานคร : วัดบวรนิเวศวิหาร, 2532 [1989]
 
 
Cong fo dao si xiang tan : shen ling wu / Liu Chuanrui bian zhu
從佛道思想談 : 神靈我 / 劉傳瑞編著
by Liu, Chuanrui
劉傳瑞
Taibei Shi : Liu RuiHua, Minguo 69 [1980]
臺北市 : 劉瑞華, 民國69 [1980]
 
 
 
by Tachibana, Shundo
London : Curzon Press ; New York : Barnes & Noble, 1975
 
 
Chalāt thambun : rūam rư̄ang nārū khūmư̄ thambun hai thūk withī / Phra Chāi Wō̜rathammō, Phra Phaisān Wisālō rīaprīang ; ʻŌphāt...
ฉลาดทำบุญ : รวมเรื่องน่ารู้คู่มือทำบุญให้ถูกวิธี / พระชัยวรธัมโม, พระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง ; โอภาส เจตตระกูล บรรณาธิการ
by Wō̜rathammō, (Chāi), Phikkhu
วรธัมโม, (ชัย), Phikkhu
Krung Thēp : Khrư̄akhāi Chāophut phư̄a Phraphutthasātsanā læ Sangkhom Thai (Khō̜Phō̜Sō̜) rūam kap Wat Sūan Kǣo, 2548 [2005]
กรุงเทพฯ : เครือข่ายชาวพุธ เพื่อ พระพุทธศาสนา และ สังคมไทย (คพศ) ร่วมกับ วัดสวนแก้ว, 2548 [2005]
 
 
Khunnatham 4 prakān tām phrabō̜rommarāchōwāt / dōi Somphō̜n Thēpphasitthā
คุณธรรม ๔ ประการ ตามพระบรมราโชวาท / โดย สมพร เทพสิทธา
by Somphō̜n Thēpphasitthā
สมพร เทพสิทธา
Krung Thēp : Saphā Sangkhomsongkhrō̧ hǣng Prathēt Thai nai Phrabō̜rommarāchūpatham, 2526 [1983]
กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๒๖
BookBook [text, volume]
 
 
Phraʻōwāt Somdet Phra Yānnasangwō̜n Somdet Phrasangkharāt. læ, Thammanūn chīwit = A constitution for living / Phra Phomkhunāphō̜n (Pō̜.ʻŌ̜....
พระโอวาทสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช.และ, ธรรมนูญชีวิต = A constitution for living / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ; [ทั้งสองเรื่องบรรณาธิการโดย] วุฒิพงษ์ เหล่าจุมพล
by Čharœ̄n, Supreme Patriarch, 1913-2013
สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ)
Krung Thēp : Samnakngān Pō̜. Pō̜. Sō̜., 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : สำนักงาน ป.ป.ส., ๒๕๕๐
BookBook [text, volume]
 
 
Shou kang bao jian / chong ding zhe Yinguang fa shi
壽康寶鑑 / 重訂者印光法師
Taibei Xian Xindian Shi : Jing lian yin jing hui, Minguo 70 [1981]
台北縣新店市 : 浄蓮印經會, 民國70 [1981]
 
 
Phraphutthakhun banyāi : banyāi thī Lān Hin Khōng Sūan Mōkkhaphalārām ʻAmphœ̄ Chaiyā, phāk wisākhabūchā Ph. S. 2520 / khō̜ng Phutthathāt...
พระพุทธคุณบรรยาย : บรรยายที่ลานหินโค้ง สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา, ภาควิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๒๐ / ของพุทธทาสภิกขุ
by Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993
พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 1906-1993
[Chaiyā, Surāt Thānī] : Thammathān Mūnnithi, 2524 [1981]
[Chaiyā, Surāt Thānī] : ธรรมทานมูลนิธิ, 2524 [1981]
BookBook [text, volume]
 
 
Nithān khunnatham čhāk phrarātchadamrat / rư̄ang læ phāp, Prīdā Panyāčhan ; plǣ Pītœ̄ Montanbānō = Tales of virtue from His...
คุณธรรมจากพระราชดำรัส / เรื่องและภาพ, ปรีดา ปัญญาจันทร์ ; แปล, ปีเตอร์ มนตัลบาโน = Tales of virtue from His Majesty's teachings / story and illustrations by Preeda Panyachand ; Engkish translation by Peter
by Prīdā Panyāčhan
ปรีดา ปัญญาจันทร์
Krung Thēp : Samnakphim Phrǣo Phư̄an Dek, 2557-2558 [2014-2015] , ©2014
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก, ๒๕๕๗-๒๕๕๘
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Phutthaphūmiphon : thotsabāramī khō̜ng Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa / Phō̜. Sō̜. Danai Prīchāphœ̄mprasit, Khanitā Hō̜msap, khīan
พุทธภูมิพล : ทศบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / ผศ. ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์, คณิตา หอมทรัพย์, เขียน
by Danai Prīchāphœ̄mprasit
ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim ʻAmarin Thamma, 2557 [2014]
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ, ๒๕๕๗
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Man hua Fa ju jing : tong wang zhen li de zhi hui = Dhammapada in comics / Cai Zhizhong zhu
漫畫法句經 : 通往真理的智慧 = Dhammapada in comics / [蔡志忠]
by Cai, Zhizhong, 1948-
蔡志忠, 1948-
Taibei Shi : Da kuai wen hua chu ban gu fen you xian gong si, 2012
台北市 : 大塊文化出版股份有限公司, 2012
 
 
ʻAnusō̜n ngān chāpanakit sop Nāi Lūan Simtrakūn. na mēn Wat Thāt Thō̜ng, Phra ʻĀrām Lūang, Khēt Watthanā, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n,...
อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ นายล้วน ซิมตระกูล ณ เมรุวัดธาตุทอง พระอารามหลวง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Simtrakūn, 2561 [2018]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวซิมตระกูล, ๒๕๖๑
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n nư̄amg nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Dō̜Rō̜.Sončhai Watthanāphō̜n na mēn Wat Pō̜mwichīanchōtikārām, Thanon Wichīan...
อนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ ดร.สนใจ วัฒนาพร ณ เมรุวัดป้อมวิเชียรโชติการาม ถนนวิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Watthanāphō̜n, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : ครอบครัววัฒนาพร, ๒๕๔๙
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.