National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 43 Results for subject:"Vocational education -- China."
Sort by:
 
 
Zhongguo zhi ye jiao yu shi = Zhongguo zhiye jiaoyushi / Wu Yuqi zhu
中国职业教育史 = Zhongguo zhiye jiaoyushi / 吴玉琦著
by Wu, Yuqi
吴玉琦
[Changjun shi?] : Jilin jiao yu chu ban she : Jilin sheng xin hua shu dian fa xing, 1991
[春市?] : 吉林教育出版社 : 吉林省新华书店发行, 1991
 
 
Zhi ye jiao yu shi / Wen Youxin, Yang Jinmei zhu
职业教育史 / 闻友信, 杨金梅著
by Wen, Youxin
闻友信
Haikou Sshi : Hainan chu ban she, 2000
海口市 : 海南出版社, 2000
 
 
Zhong gong de gong nong ye yu jiao yu / Qi Dongwei zhu
中共的工農業餘敎育 / 齊東煒著
by Qi, Dongwei
齊東煒
Jiulong : You lien chʻu pan she, 1954
九龍 : 友聨出版社, 1954
 
 
Zhongguo jin dai zhi ye jiao yu zhi du shi yan jiu / Wu Hongcheng deng zhu
中国近代职业教育制度史研究 / 吴洪成等著
Beijing Shi : Zhi shi chan quan chu ban she, 2012
北京市 : 知识产权出版社, 2012
 
 
Duo kuai hao sheng di pei yang gong ren jie ji zhi shi fen zi : Heilongjiang Sheng zhi gong ye yu jiao yu jing yan xuan ji / Jiao yu yu sheng chan lao dong xiang jie he zhan lan...
多快好省地培养工人阶級知識分子 : 黑龙江省职工业余教育經驗选輯 / 教育与生产劳动相結合展覽会黑龙江館編
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo zong jing shou, 1958
上海 : 上海教育出版社 : 新华书店上海发行所总經售, 1958
 
 
Zhi gong jiao yu can kao zi liao / Tianjin jiao yu she bian ji
職工敎育參攷資料 / 天津敎育社編輯
Tianjin, Tianjin jiao yu she, 1950
天津, 天津敎育社, 1950
 
 
by Ding, Anning
Los Angeles, CA : ERIC Clearinghouse for Community Colleges, [2002]
BookBook, OnlineOnline
 
 
Huang Yanpei jiao yu wen xuan / Zhonghua zhi ye jiao yu she bian
黄炎培教育文选/ 中华职业教育社编
by Huang, Yanpei, 1878-1965
黄炎培, 1878-1965
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1985
上海 : 上海教育出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1985
 
 
Minguo zhi ye jiao yu gai lan / [ze ren bian ji Chen Zhanqi]
民国职业教育概览 / [责任编辑陈湛绮]
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2010
北京 : 全国图书馆文献缩微复制中心, 2010
 
 
Nong cun zhi ye jiao yu yu nong ye chan ye hua, nong cun cheng zhen hua, nong cun xian dai hua hu dong yan jiu / Huang Yuyun ... [et al.] zhu bian
农村职业教育与农业产业化, 农村城镇化, 农村现代化互动研究 / 黄育云 ... [et al.]主编
Beijing Shi : Zhongguo nong ye chu ban she, 2005
北京市 : 中国农业出版社, 2005
 
 
Xu qiu dao xiang de zhi ye jiao yu tan suo yu shi jian : Zhongguo - Aodaliya (Chongqing) zhi ye jiao yu yu pei xun xiang mu hui gu yu zhan wang / Liu Zhanshan ... [et al.] zhu bian
需求导向的职业教育探索与实践 : 中国-澳大利亚(重庆)职业教育与培训项目回顾与展望 / 刘占山 ... [et al.]主编
Beijing Shi : Gao deng jiao yu chu ban she, 2007
北京市 : 高等教育出版社, 2007
 
 
Zhi gong jiao yu yu ren cai pei yang / Zhong yang jiao yu ke xue yan jiu suo jiao yu zhi du yan jiu shi bian
职工教育与人才培养/ 中央教育科学研究所教育制度研究室编
Beijing : Jiao yu ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
北京: 教育科学出版社: 新华书店北京发行所发行, 1981
 
 
Shanghai shi zhi gong jiao yu jing yan xuan bian / Shanghai shi gong nong jiao yu wei yuan hui bian
上海市职工教育经验选编 / 上海市工农教育委员会编
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1983
上海 : 上海教育出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1983
 
 
Shanghai Shi : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 2005
上海市 : 上海社会科学院出版社, 2005
 
 
Zhongguo gao deng jiao yu = Zhong guo gao deng jiao yu
中国高等教育 = Zhong guo gao deng jiao yu
Beijing : Zhongguo jiao yu bao she, 1986-
北京 : 中国教育报社, 1986-
 
 
by Munch, Joachim
Berlin : European Centre for the Development of Vocational Training ; Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1987
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.