National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 68 Results for subject:"Wang, Fuzhi, 1619-1692."
Sort by:
 
 
Chuanshan xue shu yan jiu ji / [xuan ji zhe Xiao Tianshi ; shen ding zhe Zhonghua wen hua cong shu wei yuan hui]
船山學術研究集 / [選輯者 蕭天石 ; 審訂者 中華文化叢書委員會]
[Taibei? : Zhongguo Chuanshan xue hui] ; [Taibei] : [Zong fa xing suo Zi you chu ban she], [Minguo 62 [1973]
[臺北? : 中國船山學會] ; [台北] : [總發行所自由出版社], [民國62 [1973]
BookBook [text, volume]
 
 
Uniform title: Chuanshan xue kan. (Online)
Changsha : Hunan Sheng she hui ke xue jie lian he hui
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Chuanshan xue kan = Chuanshanxuekan / "Chuanshan xue kan" bian ji bu
船山学刊 = Chuanshanxuekan / 《船山学刊》编辑部
Changsha : "Chuanshan xue kan" bian ji bu, 1991-
长沙 : 《船山学刊》编辑部, 1991-
 
 
Wang Chuanshan shou ji / Hunan sheng bo wu guan bian
王船山手迹/ 湖南省博物館編
by Wang, Fuzhi, 1619-1692
王夫之, 1619-1692
Changsha : Yue lu shu she : Faxing zhe Hunan sheng xin hua shu dian, 1982
长沙: 岳麓书社 : 发行者湖南省新華書店, 1982
 
 
Chuanshan shi cao : [20 juan / Zhang Wentao zhuan]
船山詩草 : [20卷 / 張問陶撰]
by Zhang, Wentao, 1764-1814
張問陶, 1764-1814
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 64 [1975]
臺北市 : 臺灣學生書局, 民國64 [1975]
 
 
Cong du Tong jian lun Song lun qian kui Wang Chuanshan de si xiang / Li Zengcai zhu
從讀通鑑論宋論淺窺王船山的思想 / 李增財著
by Li, Zengcai, 1944-
李增財, 1944-
Taibei : Tian yi chu ban she, Minguo 65 [1976]
台北 : 天一出版社, 民國65[1976]
 
 
Wang Chuanshan zhe xue / Zeng Zhaoxu zhu
王船山哲學/ 曾昭旭著
by Zeng, Zhaoxu
曾昭旭
Taibei Shi : Yuan jing chu ban shi ye gong si, Minguo 72 [1983]
臺北市: 遠景出版事業公司, 民國72 [1983]
 
 
Wang Chuanshan xue shu tao lun ji / Hunan Sheng zhe xue she hui ke xue xue hui lian he hui, Hubei Sheng zhe xue she hui ke xue xue hui lian he hui he bian
王船山学术討論集 / 湖南省哲学社会科学学会联合会, 湖北省哲学社会科学学会联合会合編
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1965
北京 : 中华书局 : 新华书店北京发行所发行, 1965
 
 
Chuanshan xue pu yu Chuanshan yi shu ti yao / Zhang Xitang, Xiao Tianshi tong zhuan
船山學譜與船山遺書提要 / 張西堂, 蕭天石同撰
by Zhang, Xitang, 1902-
張西堂, 1902-
Taibei Shi : Zhong guo chuan shan xue hui, Minguo 62 [1973]
臺北市 : 中國船山學會, 民國62[1973]
BookBook [text, volume]
 
 
Chuanshan xue pu / Wang Xiaoyu bian
船山學譜 / 王孝魚編
Taibei : Guang wen shu ju, Minguo 64 [1975]
台北 : 廣文書局, 民國64 [1975]
 
 
Chuanshan lun yang hao ran zhi qi xin shu / Zhang Tingrong zhu
船山論養浩然之氣新述 / 張廷榮著
by Zhang, Tingrong
張廷榮
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 63 [1974]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國63 [1974]
 
 
Wang Chuanshan (Fuzhi) xue pu / [Zhang Xitang zhu ; Cun cui xue she bian ji ; Zhou Kangxie zhu bian]
王船山(夫之)學譜 / [張西堂著 ; 存萃學社編集 ; 周康燮主編]
by Zhang, Xitang, 1902-
張西堂, 1902-
Xianggang : Chong wen shu dian, 1971
香港 : 崇文書店, 1971
 
 
Zheng xue yu kai xin : Wang Chuanshan zhe xue si xiang / Zhang Liwen zhu
正学与开新 : 王船山哲学思想 / 张立文著
by Zhang, Liwen
张立文
Beijing : Ren min chu ban she, 2001
北京 : 人民出版社, 2001
 
 
Wang Chuanshan zhi dao qi lun / Dai Jingxian zhuan
王船山之道器論/ 戴景賢撰
by Dai, Jingxian
[Taipei : s.n.], Minguo 71 [1982]
[Taipei : s.n.], 民國71 [1982]
 
 
Wang Chuanshan xue shu lun cong / Ji Wenfu zhu
王船山學術論叢 / 嵇文甫著
by Ji, Wenfu, 1885-1963
嵇文甫, 1885-1963
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian : Xin hua shu dian fa xing, 1962
北京 : 生活.讀書.新知三聯書店 : 新華書店發行, 1962
 
 
Wang Chuanshan xue shu lun cong / [Ji Wenfu zhu, Cun cui xue she bian ji, Zhou Kangxie zhu bian]
王船山學術論叢 / [嵇文甫著, 存萃學社編集, 周康燮主編]
by Ji, Wenfu, 1885-1963
嵇文甫, 1885-1963
Xianggang : Chong wen shu dian, 1973
香港 : 崇文書店, 1973
 
 
Wang Chuanshan de she hui si xiang / Wang Yi zhu
王船山的社會思想 / 汪毅著
by Wang, Yi
汪毅
Shanghai : Xin zhi shi chu ban she, 1956
上海 : 新知識出版社, 1956
 
 
by Vierheller, Ernstjoachim
Hamburg : Gesellschaft fur Natur- und Volkerkunde Ostasiens ; Tokyo : Deutsche Gesellschaft für Natur- and Völkerkunde Ostasiens, 1968
BookBook [text, volume]
 
 
Chuanshan xue an / Hou Wailu
船山學案/ 侯外庐
by Hou, Wailu
侯外庐
Changsha : Yue lu shu she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
长沙: 岳麓书社: 湖南省新華書店发行, 1982
 
 
Wang Fuzhi xue xing xi nian / Liu Chunjian bian zhu
王夫之学行系年 / 刘春建编著
by Liu, Chunjian
刘春建
Zhengzhou shi : Zhong zhou gu ji chu ban she : Henan sheng xin hua shu dian fa xing, 1989
郑州市 : 中州古籍出版社 : 河南省新华书店发行, 1989
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.