National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 101077 Results for subject:War.
Sort by:
 
 
Zhu shan jian hun : ya pian zhan zheng Dinghai bao wei zhan yan jiu wen ji / Jin Tao zhu bian
竹山剑魂 : 鸦片战争定海保卫战研究文集 / 金涛主编
Beijing : Hai yang chu ban she, 2014
北京 : 海洋出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Shan cheng fei bing : Chongqing jie fang yu yu bian jiao fei / Zhou Lixia bian xie
山城飛兵 : 重慶解放與渝邊剿匪 / 周麗霞编写
Beijing Shi : Lan tian chu ban she, 2014
北京市 : 藍天出版社, 2014
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Taiping Lun : luan shi chuan qi zhen xiang / Ding Wenjing, Chen Yuting zhu
太平輪 : 亂世傳奇真相 / 丁雯靜, 陳郁婷著
by Ding, Wenjing, 1969-
丁雯靜, 1969-
Xinbei Shi : Ba qi wen hua/Yuan zu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2015 nian 1 yue
新北市 : 八旗文化/遠足文化事業股份有限公司, 2015年1月
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Liang shi cai gou dui / Sun Jingrui zhu
糧食釆购隊 / 孫景瑞著
by Sun, Jingrui
孫景瑞
Shanghai : Zuo jia chu ban she, 1965
上海 : 作家出版社, 1965
 
 
Hua cheng chun lei : Guangzhou jie fang yu Guangdong jiao fei / Hu Yuanbin bian xie
花城春雷 : 廣州解放與廣東剿匪 / 胡元斌编写
Beijing : Lan tian chu ban she, 2014
北京 : 藍天出版社, 2014
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Jian zheng : 1938 Xiamen : Ri kou ru qin Xiamen qian hou bao kan shi liao hui bian / Xiamen Shi dang an ju guan bian ; Li Xiangqun zhu bian
见证 : 1938厦门 : 日寇入侵厦门前后报刊史料汇编 / 厦门市档案局馆编 ; 李向群主编
Xiamen Shi : Xiamen da xue chu ban she, 2015
厦门市 : 厦门大学出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Qin Hua Ri jun zai Lüliang bao xing lu / Zhong gong Lüliang di wei dang shi yan jiu shi bian
侵华日军在吕梁暴行录 / 中共吕梁地委党史研究室编
[Lüliang Shi] : Zhong gong Lüliang di wei dang shi yan jiu shi, 1985
[吕梁市] : 中共吕梁地委党史研究室, 1985
 
 
Jinmen zhan yi ji shi ben mo, Oct. 1949 : Mao Zedong zui tong xin de yi chang zhan yi : sheng li de zhan yi nong mo zhong cai, shi li de zhan yi qing miao dan xie / Xiao...
金門戰役紀事本末, Oct. 1949 : 毛澤東最痛心的一場戰役 : 勝利的戰役濃墨重彩, 失利的戰役輕描淡寫 / 蕭鴻鳴, 蕭南溪, 蕭江著
by Xiao, Hongming
蕭鴻鳴
Xinbei Shi : Xin yu chu ban she, 2016 nian 10 yue
新北市 : 新雨出版社, 2016年10月
BookBook [text, volume]
 
 
Jincheng kang zhan yi shi [electronic resource] / Zhong gong Jincheng shi wei lao gan bu ju bian
晋城抗战忆事 [electronic resource] / 中共晋城市委老干部局编
Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she, 2006
太原 : 山西人民出版社, 2006
BookBook, OnlineOnline
 
 
Chun cheng hua kai : he ping jie fang Yunnan / Zhou Baoliang bian xie
春城花開 : 和平解放云南 / 周寶良编写
Beijing : Lan tian chu ban she, 2014
北京 : 藍天出版社, 2014
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Wan dong jie fang zhan zheng shi / Wu Yanwu, Sun Mingkai bian zhu ; Chuzhou Shi xin si jun li shi yan jiu hui
皖东解放战争史 / 吴炎武, 孙明开编著 ; 滁州市新四军历史研究会
by Wu, Yanwu
吴炎武
[Chuzhou Shi] : Chuzhou Shi xin si jun li shi yan jiu hui, 2001
[滁州市] : 滁州市新四军历史研究会, 2001
 
 
Jie fang chu qi Diandongnan jiao fei dou zheng / Diandongnan Jiudizhou Shi zheng xie wen shi zi liao gong zuo lian xi hui yi, Kunming Shi zheng xie wen shi he xue xi wei yuan...
解放初期滇东南剿匪斗爭 / 滇东南九地州市政协文史资料工作联系会议, 昆明市政协文史和学习委员会编
Kunming : Yunnan mei shu chu ban she chu ban fa xing, 1998
昆明 : 云南美术出版社出版发行, 1998
 
 
Dai Tōa Sensō kaigun bijutsu / Kaigunshō kōen ; Dai Nihon Kaiyō Bijutsu Kyōkai hensan
大東亞戰爭海軍美術 / 海軍省後援;大日本海洋美術協會編纂
Tōkyō : Dai Nihon Kaiyō Bijutsu Kyōkai, Shōwa 18 [1943]
東京: 大日本海洋美術協會, 昭和 18 [1943]
 
 
Te bie gong min : Beijing jie shou te she zhan fan shi lu / Zhou Jiping zhu
特别公民 : 北京接收特赦战犯实录 / 周吉萍著
by Zhou, Jiping
周吉萍
Beijing : Zhongguo she hui chu ban she, 2011
北京 : 中国社会出版社, 2011
 
 
Liang Guang zong dui shi / "Liang Guang zong dui shi" bian xie ling dao xiao zu bian
两廣縱隊史 / 《两广纵队史》编写领导小组编
[Canton] : Guangdong ren min chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian jing xiao, 1988
[Canton] : 广东人民出版社 : 广东省新华书店经销, 1988
 
 
Ren min sheng li wan sui : Gansu quan sheng jie fang tu pian ji / Zhong gong Gansu Sheng wei xuan chuan bu bian
人民胜利万岁 : 甘肃全省解放图片集 / 中共甘肃省委宣传部编
Lanzhou Shi : Gansu ren min chu ban she, 1999
兰州市 : 甘肃人民出版社, 1999
BookBook [still image, text, volume]
 
 
Xue ran zhe wo men de xing ming : Zhejiang kang zhan lao zhan shi shi liao hui ji. San / Zhong gong Zhejiang Sheng wei dang shi yan jiu shi bian
血染着我们的姓名 : 浙江抗战老战士史料汇集. 三 / 中共浙江省委党史研究室编
Hangzhou : Zhejiang gu ji chu ban she, 2018
杭州 : 浙江古籍出版社, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Kakusei : Bujun Senpan Kanrisho no rokunen / Chūgoku Kikansha Renrakukai yakuhen
覚醒 : 撫順戦犯管理所の六年 / 中国帰還者連絡会訳編
Ōsaka-shi : Shinpū Shobō, 1995
大阪市 : 新風書房, 1995
BookBook [text, volume]
 
 
Zhan dou zai Bei Jiang : Zhongguo ren min jie fang jun Yue Gan Xiang bian zong dui Bei Jiang di yi zhi dui shi / Zhong gong Guangdong Sheng wei dang shi yan jiu shi ... he bian
战斗在北江 : 中囯人民解放军粤赣湘边纵队北江第一支队史 / 中共广东省委党史硏究室 ... 合编
Guangzhou : Zhong gong Guangdong Sheng wei dang shi yan jiu shi, 2001
广州 : 中共广东省委党史硏究室, 2001
 
 
Ishihara Kanji no sensō hōkiron : sensō to shūkyō, kagaku to shūkyō hen / Shirato Midori
石原莞爾の戦争放棄論 : 戦争と宗教・科学と宗教篇 / 白土みどり
by Shirato, Midori, 1924-
白土みどり, 1924-
Tōkyō : Shimazu Shobō : Hatsubaimoto Kamensha, 1981
東京 : 島津書房 : 発売元仮面社, 1981
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.