National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 28 Results for subject:"Wat Phrachetuphon (Bangkok, Thailand)"
Sort by:
 
 
Phūmisāt Wat Phō / Kānchanākhaphan
ภูมิศาสตร์วัดโพธิ์ / กาญจนาคพันธุ์
Krung Thēp Mahā Nakhōn : Bamrung Sān, 2516 [1973]
กรุงเทพมหานคร : บำรุงสานส์, 2516 [1973]
 
 
Prachum čhārưk Wat Phrachētuphon-- čhamphūak khwāmrīang : čhārưk khrang Ratchakān thī 1 rư̄ang sāng Wat Phrachētuphon læ čhārưk rư̄ang...
ประชุมจารึกวัดพระเชตุพนฯ จำพวกความเรียง : จารึกครั้งรัชกาลที่ ๑ เรื่องสร้างวัดพระเชตุพนและจารึกเรื่องพระสาวก สาวิกา อุบาสก อุบาสิกา เอตทัคคะ
[Bangkok] : Monthon Wiwitkun, 2525 [1982]
[Bangkok] : มณฑล วิวิตรกุล, ๒๕๒๕ [1982]
BookBook [text, volume]
 
 
Wat Phō : mō̜radok khwāmsongčham hǣng lōk / Wō̜. ʻAmphan rīaprīang
วัดโพธิ์ : มรดกความทรงจำแห่งโลก / ว. อำพรรณ เรียบเรียง
by Wō̜. ʻAmphan
ว. อำพรรณ
Krung Thēp : Samnakphim Sǣngdāo, 2559 [2016] , ©2015
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แสงดาว, ๒๕๕๙
BookBook [text, volume]
 
 
Wihān phranō̜n Wat Phō / phūkhīan, Son Sīmātrang ... [et al.] ; phūplǣ, Salinyā Mīphōkhī, ʻAmphō̜n Samōsō̜n ; bannāthikān,...
วิหารพระนอนวัดโพธิ์ / ผู้เขียน, สน สีมาตรัง ... [et al.] ; ผู้แปล, สลิลยา มีโภคี, อัมพร สโมสร ; บรรณาธิการ พระราชเวที (สุรพล ชิตญาโณ) = = Wat Pho's Phra Vihara of the reclining Buddha / Text, Sone Simatrang ... [et al.] ; translators, Salinya Meephokee, Amporn Samosorn ; editor, Phra Rajaveti (Suraphon Chitayano)
by Son Sīmātrang
สน สีมาตรัง
Krung Thēp : Wat Phrachētuphon Wimonmangkhalārām : Mūnnithi Siriwatthanaphakdī, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม : มูลนิธิสิริวัฒนภักดี, ๒๕๔๙
 
 
by Ramphī Kunsombūn, 1934-
Phra Nakhō̜n : Phanǣk Wichā Bannāraksasāt, Khana ʻAksō̜nrasāt, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2508 [1965]
 
 
Pratyā hǣng Wat Phō / Phraʻāčhān Montrī Suputtikō (Butdī) = Philosophy of Wat Pho / Venerable Montri Suputtiko (Butdee)
ปรัชญาแห่งวัดโพธิ์ / พระอาจารย์มนตรี สุปุตฺติโก (บุตรดี) = Philosophy of Wat Pho / Venerable Montri Suputtiko (Butdee)
by Montrī Suputtikō
มนตรี สุปุตฺติโก
Krung Thēp : Samnakphim Khlet Thai, 2551 [2008]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เคล็ดไทย, 2551
 
 
Wat Phra Chētphon ... sō̜ngrō̜i pī (2332-2532)
วัดพระเชตุพน ... สองร้อย ปี (2332-2532)
Krung Thēp Maha Nakhōn : Bandit Kānphim, 2532 [1989]
กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตการพิมพ์, 2532 [1989]
 
 
Silāčhārưk Wat Phra Chētuphon : phāk khwāmrīang
ศิลาจารึก วัดพระเชตุพน : ภาคความเรียง
BookBook [text, volume]
 
 
Khlōng læ phāp rưsī dat ton Wat Phō : čharưk silā pradap na Sālā Rāi Wat Phra Chētuphon
โคลงและภาพฤาษีดัดตนวัดโพธิ : จารึกศิลาประดับ ณ ศาลารายวัดพระเชตุพน
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Khana Sit Somdet-- Pā Wat Phrachētuphon , 2521 [1978]
กรุงเทพมหานคร : คณะศิษย์สมเด็จฯป๋า วัดพระเชตุพน, ๒๕๒๑
 
 
Prachum čhārưk Wat Phrachēttuphon : chabap sombūn
ประชุมศิลาจารึกวัดพระเชตุพน : ฉบับสมบูรณ์
[Phra Nakhō̜n] : Samnakphim Phānfā Phitthayā, 2510 [1967]
[พระนคร] : สำนักพิมพ์ผ่านฟ้าพิทยา, ๒๕๑๐
BookBook [text, volume]
 
 
Čhārưk Wat Phra Chētuphon tō̜n khlōng phāp rư̄sī datton
จารึกวัดพระเชตุพน ตอน โคลงภาพฤาษีดัดตน
[Bangkok : Khrō̜pkhrūa Nāng Čharœ̄n Suphāhān, 2504 i.e. 1961]
[Bangkok : ครอบครัว คุณแม่เจริญ ศุภาหาร, 2504
 
 
Krung Thep : Munnithi Thun Phra Phutthayotfa nai Phraborommarachupatham, 2539 [1996]
 
 
Tukkatā silā Čhīn Wat Phō = The Chinese stone figurines of Wat Pho / rīaprīang, Prathum Chumphengphan ; plǣ, Sitthā Phinitphūwadon, ʻAmnāt...
ตุ๊กตาศิลาจีนวัดโพธิ์ = The Chinese stone figurines of Wat Pho / เรียบเรียง, ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์ ; แปล, สิทธา พินิจภูวดล, อำนาจ บุญศิริวิบูลย์, กรกช พรวิศิษฏ์สกุล
[Bangkok] : Wat Phrachētuphon, 2548 [2005]
[Bangkok] : วัดพระเชตุพน, ๒๕๔๘
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Phra Nakhon : Somnimit, [2515 i.e. 1972]
 
 
Tamnān Phraphutthasaiyāt
ตำนานพระพุทธไสยาสน์
[Bangkok] : Wat Phrachētuphon, [2533 i.e. 1990]
[Bangkok] : วัดพระเชตุพน, [2533 i.e. 1990]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.