National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 84171 Results for subject:Women.
Sort by:
 
 
Yangzhou mei nu = Yangzhou beauties / Jin Zi zhu
扬州美女 = Yangzhou beauties / 金子著
by Jin, Zi
金子
Yangzhou Shi : Guangling shu she, 2008
扬州市 : 广陵书社, 2008
 
 
Li Bai fu nu shi ji hui / hui hua zhe Ban Jiezi
李白妇女诗集绘 / 绘画者潘絜兹
by Pan, Jiezi, 1915-
潘絜兹, 1915-
Shanghai : Shanghai ren min mei shu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1981
上海 : 上海人民美術出版社 : 新华书店上海发行所发行, 1981
 
 
Hefei si zi mei / Jin Anping zhu ; Ling Yunlan, Yang Zao yi
合肥四姊妹 / 金安平著 ; 凌云岚, 杨早译
Uniform title: Four sisters of Hofei. Chinese
by Chin, Ann-ping, 1950-
金安平, 1950-
Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2007
北京市 : 生活・讀書・新知三联书店, 2007
 
 
Li Ruihuan qing fu chuan qi : Li Ruihuan bao yang Jing ju ming dan Lei Ying he Liu Guijuan de zhen shi gu shi / Tian Jinren zhu
李瑞環情婦傳奇 : 李瑞環包養京劇名旦雷英和劉桂娟的真實故事 / 添金仁著
by Tian, Jinren
添金仁
[Xianggang] : Bei yun he chu ban she, 2009
[香港] : 北運河出版社, 2009
 
 
Puyi de wu ge nü ren : chang pian ju qing xiao shuo / Xu Xiang, Wang Zhenhong zhu
溥仪的五个女人 : 长篇剧情小说 / 徐翔, 王振虹著
by Xu, Xiang
徐翔
Beijing : Jin ri Zhongguo chu ban she : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo fa xing, 1992
北京 : 今日中国出版社 : 新华书店总店北京发行所发行, 1992
 
 
Jin shi jia zu de nü ren = Women in the family of Kim Jong Il : Bei Han wang shi ni bu zhi dao de mi mi / Li Yongzhong (Yi Yŏng-jong) zhu ; Qiu Linxiang, Zhang Shiyi yi
金氏家族的女人 = Women in the family of Kim Jong Il : 北韓王室你不知道的秘密 / 李永鍾 (이영종)著 ; 邱麟翔, 張詩苡譯
Uniform title: Kim Chŏng-il ka ŭi yŏindŭl. Chinese
김 정일 家 의 여인들. Chinese
by Yi, Yŏng-jong, 1966-
이영종, 1966-
Xinbei Shi : Ba qi wen hua, 2017
新北市 : 八旗文化, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Jiang Jieshi bi xia de feng hua xue yue / Dou Yingtai zhu
蔣介石筆下的風花雪月 / 竇應泰著
by Dou, Yingtai
竇應泰
Xianggang : Xianggang zhong he chu ban you xian gong si, 2015
香港 : 香港中和出版有限公司, 2015
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Hong chao yan shi : Mao Zedong de nü ren / Yang Zhongmei zhu
紅朝艷史: 毛澤東的女人 / 楊中美 著
by Yan, Chunmei, 1945-
楊中美, 1945-
Taibei Shi : Shi bao wen hua chu ban qi ye gu fen you xian gong si, 2007
台北市 : 時報文化出版企業股份有限公司, 2007
 
 
Zhou Enlai de mi mi qing gan shi jie = The secret emotional life of Zhou Enlai / Cai Yongmei zhu
周恩来的秘密情感世界 = The secret emotional life of Zhou Enlai / 蔡詠梅著
by Cai, Yongmei
蔡詠梅
Xianggang : Xin shi ji chu ban she 2015 , ©2015
香港zhou : 新世紀出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Nü Han zi dian / Chen Qiguang bian
女漢字典 / 陳其光編
Beijing Shi : Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2006
北京市 : 中央民族大学出版社, 2006
 
 
Wo men shuo [electronic resource] : Shanghai fu nü shi hua shi lu / Shanghai Shi fu nü xue xue hui, Shanghai Shi hun yin jia ting yan jiu hui, "Shanghai fu nü"...
我们说 [electronic resource] : 上海妇女实话实录 / 上海市妇女学学会, 上海市婚姻家庭研究会, "上海妇女"编辑部
Shanghai : Fu dan da xue chu ban she, 2009
上海 : 复旦大学出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Nü xing de sheng yin : Minguo shi qi Shanghai zhi shi nü xing yu da zhong chuan mei / [Li Xiaohong zhu]
女性的声音 : 民国时期上海知识女性与大众传媒 / [李晓红著]
by Li, Xiaohong, 1966-
李晓红, 1966-
Shanghai : Xue lin chu ban she, 2008
上海 : 學林出版社, 2008
 
 
Zhang Ailing chang pian xiao shuo de nü xing shu xie / Chen Jingyi zhuan
張愛玲長篇小說的女性書寫 / 陳靜宜撰
by Chen, Jingyi
陳靜宜
Taibei Shi : Wen jin chu ban she you xian gong si, 2005
台北市 : 文津出版社有限公司, 2005
 
 
Genji monogatari joseizō / Takemura Giichi cho
源氏物語女性像 / 竹村義一著
by Takemura, Giichi, 1908-
竹村義一, 1908-
Tōkyō : Yūseidō, 1970
東京 : 有精堂, 1970
 
 
Xi lu jun nü zhan shi meng nan ji / zhu zhe Dong Hanhe ; bian ji Xi bei jun shi wen xue
西路军女战士蒙难记 / 著者董汉河;編辑西北军事文学
by Dong, Hanhe
董汉河
[Peking] : Jie fang jun wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1989
[Peking] : 解放军文艺出版社 : 新华书店北京发行所经销, 1989
 
 
Hong lou shi er chai ping zhuan : cha tu zeng ding ben / Cao Libo zhu
红楼十二钗评传 : 插图增订本 / 曹立波著
by Cao, Libo, 1964-
曹立波, 1964-
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 2018
北京 : 人民文学出版社, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Takamure Itsue no konʾin joseishizō no kenkyū / Kurihara Hiromu cho
高群逸枝の婚姻女性史像の研究 / 栗原弘著
by Kurihara, Hiromu, 1945-
栗原弘, 1945-
Tōkyō : Takashina Shoten, 1994
東京 : 高科書店, 1994
 
 
Pao lou li de nü ren : Shanxi Ri jun xing nu li diao cha shi lu / Zhang Shuangbing zhu
炮樓里的女人 : 山西日軍性奴隸調查實錄 / 張雙兵著
by Zhang, Shuangbing, 1953-
張雙兵, 1953-
Nanjing : Jiangsu ren min chu ban she, 2011
南京 : 江蘇人民出版社, 2011
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Kim Chŏng-il ka ŭi yŏindŭl / kŭl Yi Yŏng-jong
김 정일 家 의 여인들 / 글 이 영종
by Yi, Yŏng-jong, 1966-
이 영종, 1966-
Sŏul : Nŭlp'um P'ŭllŏsŭ, 2013 , ©2013
서울 : 늘품 플러스, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Chang Kye-hyang Chosŏn ŭi k'ŭn ŏmŏni : nanum kwa sarang ŭro sesang ŭl ch'iyu hada / Chŏng Tong-ju chiŭm
장 계향 조선 의 큰 어머니 : 나눔 과 사랑 으로 세상 을 치유 하다 / 정 동주 지음
by Chŏng, Tong-ju
정 동주
Kyŏnggi-do P'aju-si : Han'gilsa, 2013
경기도 파주시 : 한길사, 2013
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.