National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 54 Results for subject:"Wood-engraving, Chinese -- 20th century."
Sort by:
 
 
20 shi ji Zhongguo ban hua wen xian = A collection of 20th century Chinese engraving / zhu bian Qi Fengge
20世纪中囯版画文献 = A collection of 20th century Chinese engraving / 主编齐凤阁
Beijing : Ren min mei shu chu ban she, 2002
北京 : 人民美朮出版社, 2002
 
 
Zhongguo xin xing ban hua yun dong wu shi nian, 1931-1981 / Li Hua, Li Shusheng, Ma Ke bian
中国新兴版画运动五十年, 1931-1981 / 李桦, 李树声, 马克编
Shenyang Shi : Liaoning mei shu chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1981 [i.e. 1982]
沈阳市 : 辽宁美術出版社 : 辽宁省新華書店发行, 1981 [i.e. 1982]
 
 
Han ning da di : 1930-1949 guo tong qu mu ke ban hua ji / [zhu bian Li Shusheng, Li Xiaoshan]
寒凝大地 : 1930-1949 国统区木刻版画集 / [主编李树声, 李小山]
Changsha Shi : Hunan mei shu chu ban she, 2000
长沙市 : 湖南美术出版社, 2000
 
 
Beidahuang ban hua san shi nian : 1958-1988 / Beidahuang ban hua san shi nian wen xian bian ji wei yuan hui bian
北大荒版画三十年 : 1958-1988 / 北大荒版画三十年文獻编辑委员会编
Ha'er bin : Heilongjiang mei shu chu ban she : Heilongjing sheng xin hua shu dian fa xing, 1988
哈尓滨 : 黑龙江美术出版社 : 黑龙江省新华书店发行, 1988
 
 
Zhongguo xian dai hei bai mu ke xuan / Ma Ke bian
中国现代黑白木刻选 / 马克编
Shanghai : Shanghai ren min mei shu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1982
上海 : 上海人民美術出版社 : 新华书店上海发行所发行, 1982
 
 
Zhuang shi dong wu mu ke / [hui hua zhe Wu Jiahua]
装饰动物木刻 / [绘画者吴家华]
by Wu, Jiahua, 1932-
吴家华, 1932-
Shanghai : Shanghai ren min mei shu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1981
上海 : 上海人民美術出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1981
 
 
Zhongguo xin xing ban hua wu shi nian xuan ji / Zhongguo xin xing ban hua wu shi nian xuan ji bian ji wei yuan hui bian
中国新兴版画五十年选集 / 中国新兴版画五十年选集编辑委员会编
Shanghai : Shanghai ren min mei shu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1981
上海 : 上海人民美術出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1981
 
 
Hefei : Anhui mei shu chu ban she, [1985?]
 
 
by Ge, Sha
Beijing : Ren min mei shu chu ban she, [1986?]
 
 
Xinbo ban hua ji / [ze ren bian ji Li Pingfan ; zhuang zhen she ji Cao Xinzhi, Cao Jie]
新波版畫集 / [责任编辑李平凡 ; 装帧设计曹辛之, 曹洁]
by Huang, Xinbo, 1916-1980
黄新波, 1916-1980
Beijing : Ren min mei shu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1978
北京 : 人民美術出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1978
 
 
Kang zhan ba nian mu ke zuo pin ji / Zhongguo mei shu guan bian
抗战八年木刻作品集 / 中国美术馆编
by Zhongguo mei shu guan
中国美术馆
Nanning Shi : Guangxi mei shu chu ban she, 2005
南宁市 : 广西美术出版社, 2005
 
 
Ban hua xuan ji / [bian zhe Ren min mei shu chu ban she]
版畫選集 / [編者人民美術出版社]
by Quan guo mei shu zhan lan hui (2nd : 1955 : Peking, China)
全国美朮展覽会 (2nd : 1955 : Peking, China)
Beijing : Ren min mei shu chu ban she : Fa xing zhe Xin hua shu dian, 1957
北京 : 人民美術出版社 : 發行者新华書店, 1957
 
 
Zhongguo xian dai mei shu quan ji. Ban hua / Zhongguo xian dai mei shu quan ji bian ji wei yuan hui
中國現代美術全集. 版畫 / 中國現代美術全集編輯委員會
Guizhou sheng Guiyang shi : Guizhou ren min chu ban she, 1998
贵州省贵阳市 : 贵州人民出版社, 1998
 
 
Zhongguo ban hua nian jian / Zhongguo ban hua nian jian bian ji wei yuan hui bian
中国版画年鉴 / 中国版画年鉴编辑委员会编
Shenyang shi : Liaoning mei shu chu ban she, 1983-
沈阳市 : 辽宁美術出版社, 1983-
 
 
Feng xian : Ran Maokui Niu Minggui ban hua zuo pin
奉献 : 冉茂魁牛茗桂版画作品
by Ran, Maokui
冉茂魁
Beijing : Ren min mei shu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 人民美術出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Chao Mei ban hua
晁楣版画
by Chao, Mei, 1931-
晁楣, 1931-
Ha'erbin : Heilongjiang ren min chu ban she : Heilongjiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
哈尔滨 : 黑龙江人民出版社 : 黑龙江省新华书店发行, 1982
 
 
Chang Jiang ban hua =Chang jiang ban hua / [Shanghai ren min mei shu chu ban she bian ji chu ban]
长江版画 =Chang jiang ban hua / [上海人民美術出版社编辑出版]
Shanghai : Gai she ; Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1981
上海: 該社: 新華書店上海发行所发行, 1981
 
 
Lü Lin ban hua xuan
呂琳版画选
by Lü, Lin, 1920-
呂琳, 1920-
Chengdu : Sichuan mei shu chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
成都 : 四川美術出版社 : 四川省新华书店发行, 1985
 
 
Shen ke ren jian : Huang Xinbo ban hua ji / Huang Yuan bian = Imprint of the heart : collected works by Huang Xinbo / edited by Huang Yuan
深刻人間 : 黃新波版畫集 / 黃元編 = Imprint of the heart : collected works by Huang Xinbo / edited by Huang Yuan
by Huang, Xinbo, 1916-1980
黃新波, 1916-1980
Xianggang : San du chu ban you xian gong si (Xianggang), 2011
香港 : 三度出版有限公司(香港), 2011
 
 
Xu Kuang ban hua xuan
徐匡版畫选
by Xu, Kuang, 1938-
徐匡, 1938-
Chengdu : Sichuan mei shu chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
成都 : 四川美術出版社 : 四川省新华书店发行, 1985
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.