National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 187 Results for subject:"Working class -- China."
Sort by:
 
 
2008 nian du Shanghai Shi ju min chuang ye zhuang kuang diao cha bao gao [electronic resource] / Yang Yonghua
2008年度上海市居民创业状况调查报告 [electronic resource] / 杨永华
by Yang, Yonghua
杨永华
Shanghai : Fu dan da xue chu ban she, 2009
上海 : 复旦大学出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Shan Gan Ning bian qu gong ren yun dong shi liao xuan bian / Shanxi sheng zong gong hui gong yun shi yan jiu shi bian
陕甘宁边区工人运动史料选编 / 陕西省总工会工运史研究室编
Beijing : Gong ren chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京 : 工人出版社 : 新华书店北京发行所经销, 1988
 
 
Gai ge, wu bi, min sheng / [zuo zhe Han Dongfang]
改革・舞弊・民生 / [作者韓東方]
by Han, Dongfang
韓東方
Xianggang : Zhongguo lao gong tong xun, 1998
香港 : 中國勞工通訊, 1998
 
 
Zhongguo gong ren jie ji da bai ke / Ru Xin zhu bian
中国工人阶级大百科 / 汝信主編
Beijing : Zhongguo guo ji guang bo chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1992
北京 : 中国国际广播出版社 : 新华书店经销, 1992
 
 
 
Xue lei de kong su
血淚的控訴
[Xianggang] Wen jiao chu ban she [1969]
[香港] 文敎出版社 [1969]
 
 
Zhongguo gong ren yun dong de jing yan jiao xun he ren wu / Gong ren chu ban she bian
中國工人運動的經驗教訓和任務 / 工人出版社編
by Gong ren chu ban she
工人出版社
Beijing, 1953
北京, 1953
 
 
Hang hang chu zhuang yuan / Beijing ri bao jing ji zu bian
行行出狀元 / 北京日报經济組編
Uniform title: Beijing ri bao
北京日报
Beijing : Beijing chu ban she, 1956
北京 : 北京出版社, 1956
 
 
London : Printed & pub. by H.M. Stationery off., 1925
 
 
 
 
by Akademiia nauk SSSR. Institut nafodov Azii
Moskva : Nauka; Glav. red. vostochioi lit-ry, 1966
 
 
Zhongguo gong ren jie ji / "Zhongguo gong ren jie ji" bian xie zu bian
中国工人阶级 / 《中国工人阶级》编写组编
Beijing : Gong ren chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 工人出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Man zhi xin suan di bao dan : "Li shi di jian zheng" di san ji / [Tianjin ren min chu ban she bian ji]
滿紙辛酸的保單 : 歴史的見證第三集 / [天津人民出版社編輯]
Tianjin : Tianjin ren min chu ban she Hebei sheng xin hua shu dian fa xing, 1966
天津 : 天津人民出版社 河北省新華書店發行, 1966
 
 
Guan yu lao dong zhe de ge ren li yi he she hui gong gong li yi jie he wen ti de tao lun / Xue xi za zhi bian ji bu bian
关于勞动者的个人利益和社会公共利益結合問題的討論 / 学習杂志編輯部編
Uniform title: Xue xi
学習
Beijing : Xue xi za zhi she, 1956
北京 : 学習杂志社, 1956
 
 
Zhongguo zhi gong yun dong de dang qian ren wu / Jie fang she bian
中國職工運動的當前任務 / 解放社編
[Shanghai] : Xin hua shu dian, 1949
[上海] : 新華書店, 1949
 
 
Lao dong ren shi zheng ce zhuan kan
劳动人事政策专刊
Beijing : Zhongguo lao dong ren shi bao she
北京 : 中国劳动人事报社
 
 
Zhongguo lao dong nian jian
中國勞動年鉴
Uniform title: Zhongguo lao dong nian jian (Beijing, China)
中國勞動年鉴 (Beijing, China)
Beijing Shi : Zhongguo lao dong chu ban she, 1991-
北京市 : 中国劳动出版社, 1991-
 
 
Xiang gong ren xuan chuan zong lu xian / Dong bei ren min chu ban she bian ji
向工人宣傳總路綫 / 東北人民出版社編輯
Shenyang Shi : Dong bei ren min chu ban she, 1954
沈陽市 : 東北人民出版社, 1954
BookBook [text, volume]
 
 
Di wu ci Zhongguo zhi gong zhuang kuang diao cha = Survey of the status of Chinese staff and workers in 2002 / Zhonghua quan guo zong gong hui yan jiu shi bian
第五次中国职工状况调查 = Survey of the status of Chinese staff and workers in 2002 / 中华全国总工会研究室编
Beijing : Zhongguo gong ren chu ban she, 2006
北京 : 中国工人出版社, 2006
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.