National Library of Australia

 Summer Opening Hours:

Our opening hours will be changing between Tuesday 24 December 2019 and Wednesday 1 January 2020.

All reading rooms will be closed from Christmas Day, reopening on 2 January. But you’ll still be able to visit our Exhibition Galleries, our children’s holiday space, WordPlay, and Bookshop from 9am-5pm (except on Christmas Day).Bookplate café will also be open during this period, but with varied hours.

Be sure to check our Summer Opening Hours before you visit: https://www.nla.gov.au/visit-us/opening-hours

Showing 1 - 20 of 135 Results for subject:"World politics -- 1900-1945."
Sort by:
 
 
by Yamaoka, Kotaro
Osaka : Ueda Insatsujo, Showa 11 [1936]
 
 
Wu shi nian lai de shi jie / Pan Gongzhan zhu bian
五十年來的世界 / 潘公展主編
by Pan, Gongzhan, 1895-1975
潘公展, 1895-1975
Taibei : Zhongguo guo min dang Zhong yang wei yuan hui dang shi wei yuan hui, Minguo 65 [1976]
臺北 : 中國國民黨中央委員會黨史委員會, 民國65 [1976]
 
 
Xian dai guo ji guan xi shi zi liao xuan ji, 1917-1945 / Fang Lianqing, Yang Huaisheng, Wang Jiufang bian
现代国际关系史资料选辑, 1917-1945 / 方连庆, 杨淮生, 王玖芳编
[Peking] : Beijing da xue chu ban she, 1987
[Peking] : 北京大学出版社, 1987
 
 
Cong Fan'ersai he yue dao Munihei xie ding : liang ci da zhan qi jian di guo zhu yi de Fang'ersai xie ding / Hu Sisheng bian xie
从凡尔賽和约到慕尼黑协定 : 两次大战期间帝国主义的几个协定 / 胡思升编写
by Hu, Sisheng
胡思升
Beijing : Ren min chu ban she, 1973
北京 : 人民出版社, 1973
 
 
Wu shi nian lai de shi jie / Pan Gongzhan zhu bian
五十年來的世界 / 潘公展主編
Taibei : Zhongguo guo min dang zhong yang wei yuan hui dang shi wei yuan hui : jing xiao chu Zhong yang wen wu gong ying she, Minguo 65 [1976]
臺北 : 中國國民黨中央委員會黨史委員會 : 經銷處中央文物供應社, 民國 65 [1976]
 
 
Zui jin guo ji zheng zhi xiao shi
最近國際政治小史
by Zhou, Gengsheng, 1889-
周鯁生, 1889-
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 18 [1929]
上海 : 商務印書館, 民國18 [1929]
 
by Hutchison, Graham Seton, 1890-1946
London : National Socialist Worders Party of Great Britain, 1936
BookBook, OnlineOnline
 
 
Ubawaretaru Ajia : rekishiteki chiiki kenkyū to shisōteki hihyō / Mitsukawa kametarō
奪われたるアジア : 歴史的地域研究と思想的批評 / 満川亀太郎
by Mitsukawa, Kametarō, 1888-1936
満川亀太郎, 1888-1936
Tōkyō : Shoshi Shinsui, 2007
東京 : 書肆心水, 2007
 
 
Gong chan guo ji di er ci dai biao da hui (1920 nian 7 yue 19 ri - 8 yue 7 ri) / Liening
共产国际第二次代表大会(1920年7月19日-8月7日) / 列宁
by Lenin, Vladimir Ilʹich, 1870-1924
[Beijing] : Ren min chu ban she, 1975
[北京] : 人民出版社, 1975
 
 
by Winkler, Heinrich August
New Haven : Yale University Press, 2015
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Nanʾyō kensetsu kōza / Kokubō Kyōkai hensan ; Hayashi Senjūrō kanshū
南洋建設講座 / 国防協会編 ; 林銑十郎監修
Tōkyō : Shōzanbō, Shōwa 18 [1943]
東京 : 松山房
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.