National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 39 Results for subject:"Xinjiang Uygur Zizhiqu (China) -- Antiquities."
Sort by:
 
 
Xiyu guo bao lu : Xinjiang 14 chu quan guo zhong dian wen wu bao hu dan wei xun li = A collection of important historical sites and relics in the Western regions : an...
西域國寶錄 : 新疆14處全國重點文物保護單位巡禮 = A collection of important historical sites and relics in the Western regions : an introduction to the fourteen historical monuments and cultural relics under state protection in Xinjiang / [撰文王博, 霍旭初 ; 編輯祁小山, 王博 ; 英文翻譯劉文鎖, 趙静]
by Wang, Bo
王博
Wulumuqi : Xinjiang ren min chu ban she, 1999
烏魯木齊 : 新疆人民出版社, 1999
 
 
Loulan gu guo = The ancient state of Loulan / [zhu bian Mu Shunying]
樓蘭古國 = The ancient state of Loulan / [主编穆舜英]
[Urumchi] : Xinjiang she ying yi shu chu ban she, 1987
[Urumchi] : 新疆摄影艺术出版社, 1987
 
 
Xinjiang kao gu san shi nian / Xinjiang she hui ke xue yuan kao gu yan jiu suo bian
新疆考古三十年 / 新疆社会科学院考古研究所编
Wulumuqi Shi : Xinjiang ren min chu ban she : Xinjiang xin hua shu dian fa xing, 1983
乌鲁木齐市 : 新疆人民出版社 : 新疆新華書店发行, 1983
 
 
Xinjiang gu dai min zu wen wu / Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu she hui ke xue yuan kao gu yan jiu suo bian
新疆古代民族文物 / 新疆维吾尔自治区社会科学院考古硏究所编
Beijing : Wen wu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
北京 : 文物出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1985
 
 
Xinjiang kao gu fa jue bao gao (1957-1958) / Huang Wenbi zhu ; Zhongguo she hui ke xue yuan kao gu yan jiu suo bian ji
新疆考古發掘報告 (1957-1958) / 黄文弼著 ; 中国社会科学院考古硏究所编辑
by Huang, Wenbi, 1893-1966
黄文弼, 1893-1966
Beijing : Wen wu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
北京 : 文物出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1983
 
 
Shiruku Rōdo, kinu to ōgon no michi : Nitchū kokkō seijōka 30-shūnen kinen tokubetsuten / [henshū Tōkyō Kokuritsu Hakubutsukan, NHK, NHK Puromōshon] = The...
シルクロード, 絹と黄金の道 : 日中国交正常化 30周年記念特别展 / [編集東京国立博物館, NHK, NHK プロモ-ション] = The Brocade and gold from the Silk Road / [compiled by Tokyo National Museum, NHK, NHK Promotions]
[Tokyo] : NHK : NHK Puromōshon, 2002
[Tokyo] : NHK : NHK プロモ-ション, 2002
 
 
Si chou zhi lu kao gu yan jiu / Wang Binghua zhu
絲綢之路考古硏究 / 王炳華著
by Wang, Binghua
王炳華
Wulumuqi shi : Xinjiang ren min chu ban she, 1993
烏魯水齊市 : 新疆人民出版社, 1993
 
 
Da mo yi zhen si lu chuan qi [electronic resource] : Xinjiang chu tu wen wu jing cui / Chongqing Zhongguo Sanxia bo wu guan
大漠遗珍丝路传奇 [electronic resource] : 新疆出土文物精粹 / 重庆中国三峡博物馆
Chengdu : Sichuan mei shu chu ban she, 2010
成都 : 四川美术出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Xinjiang chu tu wen wu / Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu bo wu guan bian
新疆出土文物 / 新疆维吾尔自治区博物館编
by Hsin-chiang Wei-wu-erh tzu chih chʻü po wu kuan
新疆维吾尔自治区博物馆
Beijing : Wen wu chu ban she, 1975
北京 : 文物出版社, 1975
 
 
Xinjiang wen hua yi chan : quan guo zhong dian wen wu bao hu dan wei / Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu wen wu ju bian zhu
新疆文化遗产 : 全国重点文物保护单位 / 新疆维吾尔自治区文物局编著
Beijing Shi Wen wu chu ban she, 2015
北京市 文物出版社, 2015
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Si chou zhi lu : Xiyu wen ming / zhu bian Yue Feng
丝绸之路: 西域文明 / 主编岳峰
Wulumuqi : Xinjiang mei shu she ying chu ban she, 2015
乌鲁木齐 : 新疆美术摄影出版社, 2015
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Xinjiang fang gu san ji = Xinjiang fanggu sanji / Wang Binghua zhu
新疆访古散记 = Xinjiang fanggu sanji / 王炳华著
by Wang, Binghua
王炳华
Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2007
北京市 : 中华书局, 2007
 
 
Si chou zhi lu : Xiyu tong shi / zhu bian Tian Weijiang, Yidelisi·Abuduresule
丝绸之路 : 西域通史 / 主编田卫疆, 依第利斯·阿不都热苏勒
Wulumuqi : Xinjiang mei shu she ying chu ban she, 2015
乌鲁木齐 : 新疆美术摄影出版社, 2015
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Xinjiang li shi wen ming ji cui / zhu bian Yue Feng
新疆历史文明集萃 / 主编岳峰
Wulumuqi Shi : Xinjiang mei shu she ying chu ban she, 2009
乌鲁木齐市 : 新疆美术摄影出版社, 2009
 
 
Xinjiang de qing tong shi dai he zao qi tie qi shi dai wen hua / Han Jianye zhu
新疆的青铜时代和早期铁器时代文化 / 韩建业著
by Han, Jianye, 1967-
韩建业, 1967-
Beijing : Wen wu chu ban she, 2007
北京 : 文物出版社, 2007
 
 
Zhong shen qi luo Xinjiang : dong xi fang wen ming de wei da xiang yu yu rong he ; zhen xi gu ji de chen mo yu zai xian / Nan Xianghong zhu
眾神棲落新疆 : 東西方文明的偉大相遇與融合 ; 珍稀古蹟的沉沒與再現 / 南香紅著
by Nan, Xianghong
南香紅
Taibei Shi : Shi jie shu ju, 2012
臺北市 : 世界書局, 2012
BookBook [text, volume]
 
 
Gu dai Hetian : Zhongguo Xinjiang kao gu fa jue de xiang xi bao gao / Aoxue'er Sitanyin zhu ; Wu Xinhua ... [et al.] yi
古代和田 : 中国新疆考古发掘的详细报告 / 奥雪尔·斯坦因著 ; 巫新华 ... [et al.] 译
Uniform title: Ancient Khotan. Chinese
by Stein, Aurel, Sir, 1862-1943
Jinan Shi : Shandong ren min chu ban she, 2009
济南市 : 山东人民出版社, 2009
 
 
Xinjiang li shi wen wu / Xinjiang Weiwuer Zizhiqu bo wu guan bian
新疆历史文物 / 新疆维吾尔自治区博物馆编
Beijing : Wen wu chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1977
北京 : 文物出版社 : 新華書店发行, 1977
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.