National Library of Australia

We’re delighted to be able to re-open the Library for pre-booked ticketed access to our collections. Read more...

Showing 1 - 20 of 91 Results for subject:"Xinjiang Uygur Zizhiqu (China) -- Description and travel."
Sort by:
 
 
Xinjiang you ji / Xie Bin zhu ; Yang Lian, Zhang Yiqing zheng li
新疆游记 / 谢彬著 ; 杨镰, 张颐青整理
by Xie, Bin, 1887-
谢彬, 1887-
Wulumuqi Shi : Xinjiang ren min chu ban she : Xinjiang xin hua shu dian fa xing, 1990
乌魯木齐市 : 新疆人民出版社 : 新疆新華書店发行, 1990
 
 
Xi sai cai feng lu / Huang Changjun, Zhou Xiangyun bian
西塞釆风录 / 黃昌俊, 周湘云编
Wulumuqi Shi : Xinjiang ren min chu ban she : Xinjiang xin hua shu dian fa xing, 1984
乌鲁木齐市 : 新疆人民出版社 : 新疆新華書店发行, 1984
 
 
Fu Xin ji cheng / Yuan Dahua zhu
撫新紀程 / 袁大化著
by Yuan, Dahua
袁大化
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1967]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1967]
 
 
Zou jin Xinjiang / Xinjiang dui wai wen hua jiao liu xie hui bian ; zhu bian Zhang Yuliang = Into Xinjiang / Xinjiang Association of International Cultural Exchange ; chief...
走进新疆 / 新疆对外文化交流协会编 ; 主编张遇良 = Into Xinjiang / Xinjiang Association of International Cultural Exchange ; chief editor Zhang Yuliang
Wulumuqi : Xinjiang mei shu she ying chu ban she, 1998
乌鲁木齐 : 新疆美术摄影出版社, 1998
 
 
Xinjiang niao kan / Chen Jiying zhu
新疆鳥瞰 / 陳紀瀅著
by Chen, Jiying, 1908-
陳紀瀅, 1908-
Changsha : Shang wu yin shu guan, Minguo 30 [1941]
長沙 : 商務印書館, 民國30 [1941]
 
 
Xinjiang you ji / Xie Xiaozhong zhu
新疆游記 / 謝曉鐘著
by Xie, Xiaozhong
謝曉鐘
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1974?]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1974?]
 
 
Xinjiang da ji bu bian / Wu Tingxie zuan ; Zhong yang min zu xue yuan shao shu min zu gu ji zheng li chu ban gui hua ling dao xiao zu bian
新疆大記補编 / 吳廷燮纂 ; 中央民族学院少数民族古籍整理出版規劃領導小組編
by Wu, Tingxie, 1863-
吳廷燮, 1863-
[Peking] : Zhong yang min zu xue yuan shao shu min zu gu ji zheng li chu ban gui hua ling dao xiao zu, 1983
[Peking] : 中央民族学院少数民族古籍整理出版規劃領導小組, 1983
 
 
Xinjiang feng qing : Xinjiang ren min guang bo dian tai guang bo gao xuan / Huang Changjun, Lin Yiqi, Zhou Xiangyun bian
新疆风情: 新疆人民广播电台广播稿选/ 黄昌俊,林一奇,周湘云编
[Peking] : Guang bo chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
[Peking] : 广播出版社: 新华书店北京发行所发行, 1981
 
 
Xinjiang xing / Lin Pengxia zhu
新疆行 / 林鵬俠著
by Lin, Pengxia
林鵬俠
[Xianggang] : Xi bei bian jiang xue hui chu ban she, 1951
[香港] : 西北邊疆學會出版社, 1951
 
 
Quan xin Xinjiang you / bian zhu Zhang Yujun, Liu Yongneng, Bi Yading
全新新疆遊 / 編著張郁君, 柳用能, 畢亞丁
by Zhang, Yujun
張郁君
Xianggang : Nan Yue chu ban she, 1991
香港 : 南粤出版社, 1991
 
 
Xinjiang Weiwuer Zizhiqu / Zhao Shouqi, Hu Yun bian xie
新疆維吾尔自治区 / 赵寿祺, 胡芸編写
by Zhao, Shouqi
赵寿祺
Beijing : Tong su du wu chu ban she, 1956
北京 : 通俗讀物出版社, 1956
 
 
Xinjiang shi cha ji / zhu zhe Feng Youzhen
新疆視察記 / 著者馮有真
by Feng, Youzhen
馮有真
Shanghai : Shi jie shu ju, Minguo 23 [1934]
上海 : 世界書局, 民國23 [1934]
 
 
Xinjiang you ji / Xie Xiaozhong zhu
新疆遊記 / 謝曉鐘著
by Xie, Bin, 1887-
謝彬, 1887-
[Taipei? : s.n., 1987?]
 
 
Tianshan zhi zi : san wen bao gao wen xue ji
天山之子 : 散文报告文学集
Beijing Shi : Jie fang jun chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984
北京市 : 解放军出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1984
 
 
Xinjiang / Zhu Li bian zhu
新疆 / 朱力编著
by Zhu, Li, active 1973-
朱力, active 1973-
Jiulong : Zhonghua shu ju Xianggang fen ju, 1976
九龍 : 中華書局香港分局, 1976
 
 
Qin ding huang yu Xiyu tu zhi / Fuheng deng feng chi zhuan
欽定皇輿西域圖志 / 傅恒等奉敕撰
by Fuheng, -1770
傅恒, -1770
Taibei Shi : Wen hai chu ban she, Minguo 59 [1970]
臺北市 : 文海出版社, 民國59 [1970]
 
 
Xinjiang ji xing / Pu Xixiu zhu
新疆紀行 / 浦熙修著
by Pu, Xixiu
浦熙修
Shanghai : Pingming chu ban she, 1953
上海 : 平明出版社, 1953
 
 
Uniform title: Journey to Turkistan. Japanese
by Teichman, Eric, Sir, 1884-1944
Toky o : Iwanami Shoten, Showa 15 [1940]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.