National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 548 Results for subject:"Xinjiang Uygur Zizhiqu (China)"
Sort by:
 
 
Xinjiang Weiwuer Zizhiqu / Yan Guanyi
新疆維吾尔自治区 / 严貫一
by Yan, Guanyi
严貫一
Beijing : Ke xue pu ji chu ban she, 1957
北京 : 科学普及出版社, 1957
 
 
Guang hui de san shi nian, 1955-1985 : qing zhu Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu cheng li san shi zhou nian wen ji / "Guang hui de san shi nian" bian ji zu
光辉的三十年, 1955-1985 : 庆祝新疆维吾尔自治区成立三十周年文集 / 《光辉的三十年》编辑组
Wulumuqi Shi : Xinjiang ren min chu ban she, 1986
乌鲁木齐市 : 新疆人民出版社, 1986
 
 
Xinjiang / Xinjiang hua ce bian ji wei yuan hui = Xinjiang / "Xinjiang" Rasimler Toplimi Tahrir Weyyü nhuyidin
新畺 / 新畺画册編輯委員会編 = Xinjiang / "Xinjiang" Rasimler Toplimi Tahrir Weyyü nhuyidin
by Xinjiang hua ce bian ji wei yuan hui
新畺画册編輯委員会
[Beijing : s.n.], 1965
[北京 : s.n.], 1965
 
 
Dang dai Zhongguo de Xinjiang / ["Dang dai Zhongguo" cong shu bian ji bu bian ji]
当代中国的新疆 / [《当代中国》丛书编辑部编辑]
Beijing : Dang dai Zhongguo chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1991
北京 : 当代中国出版社 : 新华书店经销, 1991
 
 
Chang cheng wai de Zhongguo xi bu di qu : ju jin xi zhuang chuang ji Eguo chen min de di wei / (E) Ni, Wei, Baogeyafuliansiji zhu ; Xinjiang da xue wai yu xi E yu jiao yan shi yi
长城外的中国西部地区 : 具今昔状况及俄国臣民的地位 / (俄) 尼・维・鲍戈亚夫连斯基著 ; 新疆大学外语系俄语教研室译
Uniform title: Zapadnyĭ Zasti︠e︡nnyĭ Kitaĭ. Chinese
by Bogoi︠a︡vlenskīĭ, N. B
Beijing : Shang wu yin shu guan, 1980
北京 : 商務印書館, 1980
 
 
Shen qi de Kelamayi / Han Wenhui
神奇的克拉玛依 / 韩文辉
by Han, Wenhui
韩文辉
[Peking] : Xin hua chu ban she, 1990
[Peking] : 新华出版社, 1990
 
 
Xinjiang Weiwuer Zizhiqu cheng li de zhong yao yi yi / Ren min chu ban she bian ji
新疆維吾爾自治區成立的重要意義 / 人民出版社編輯
by Ren min chu ban she
人民出版社
Beijing : Ren min chu ban she, 1956
北京 : 人民出版社, 1956
 
 
Yi ge zhen shi de Xinjiang = Yige zhenshi de Xinjiang / Zhong Minhe zhu bian
一个真实的新疆 = Yige zhenshi de Xinjiang / 钟民和主编
Beijing : Ren min chu ban she, 2009
北京 : 人民出版社, 2009
 
 
Xinjiang feng wu zhi
新疆风物志
Wulumuqi Shi : Xinjiang ren min chu ban she : Xinjiang xin hua shu dian fa xing, 1985
乌鲁木齐市 : 新疆人民出版社 : 新疆新華書店发行, 1985
 
 
Si shi nian dong luan Xinjiang, Zhang Dajun [Dajun] zhu
四十年動亂新疆, 張達鈞[大軍]著
by Zhang, Dajun
張達鈞
Xianggang, Yazhou chu ban she, Minguo 45 [1956]
香港, 亞州出版社, 民國45 [1956]
 
 
Xinjiang shi di da gang / Hong Dichen bian zhu
新疆史地大綱 / 洪滌塵編著
by Hong, Dichen
洪滌塵
[Shanghai] : Zheng zhong shu ju, Minguo 36 [1947]
[上海] : 正中書局, 民國36 [1947]
 
 
Xinjiang zong heng / Yang Ce zhu bian
新疆纵横 / 杨策主编
Beijing : Zhong yang min zu xue yuan chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1991
北京 : 中央民族学院出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1991
 
 
Xi chui yao lüe : [4 juan] / Qi Yunshi zhuan shu, Yuan Tongli zhu bian
西陲要略 : [4卷] / 祁韻士撰述, 袁同禮主編
by Qi, Yunshi, 1751-1815
祁韻士, 1751-1815
Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 52 [1963]
臺北 : 臺灣商務印書館, 民國52 [1963]
 
 
Zhongguo ren kou. Xinjiang fen ze / zhu bian Zhou Chongjing
中国人口. 新疆分册 / 主编周崇经
Beijing : Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990
北京 : 中国財政経济出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1990
 
 
Xinjiang shi jian / Ma Dazheng ... [et al.] zhu
新疆史鉴 / 马大正 ... [et al.]著
Wulumuqi Shi : Xinjiang ren min chu ban she, 2006
乌鲁木齐市 : 新疆人民出版社, 2006
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.