National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 48 Results for subject:"Xunzi, 340 B.C.-245 B.C."
Sort by:
 
 
Xunzi xue shuo xi lun / [zhu zuo zhe Bao Guoshun]
荀子學說析論 / [著作者鮑國順]
by Bao, Guoshun
鮑國順
Taibei Shi : Hua zheng shu ju, Minguo 71 [1982]
臺北市 : 華正書局, 民國71 [1982]
BookBook [text, volume]
 
 
Xunzi jian shi / Liang Qixiong zhu
荀子简釋 / 梁啓雄著
by Liang, Qixiong
梁啓雄
Beijing : Zhong hua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1983
BookBook [text, volume]
 
 
Xunzi "xing e pian" de jiao yu li nian qian xi / Zhuan xie zhe Chen Guanru
荀子"性惡篇"的教育理念淺析 / 撰寫者陳觀儒
by Chen, Guanru
陳觀儒
[Taiwan : Chen, Guanru?], Minguo 94 [2005]
[臺灣 : 陳觀儒.?], 民國 94[2005]
 
 
Xun qing xue an, Xiong Gongzhe zhu
荀卿學案, 熊公哲著
by Xiong, Gongzhe
熊公哲
Taibei, Taiwan shang wu yin shu guan [1967]
臺北, 臺灣商務印書舘 [1967]
 
 
He li xing zhi xun qiu : Xunzi si xiang yan jiu lun ji / Dongfang Shuo zhu
合理性之尋求 : 荀子思想研究論集 / 東方朔著
by Dongfang, Shuo, 1963-
東方朔, 1963-
Taibei Shi: Tai da chu ban zhong xin, 2011
臺北市: 臺大出版中心, 2011
 
 
Xunzi jin zhu jin yi / Xiong Gongzhe zhu yi ; Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui, Guo li bian yi guan Zhonghua cong shu bian shen wei yuan hui zhu bian
荀子今註今譯 / 熊公哲註譯 : 中華文化復興運動推行委員會, 國立編譯館中華叢書編審委員會主編
by Xiong, Gongzhe
熊公哲
Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 64 [1975]
臺北 : 臺灣商務印書館, 民國64 [1975]
 
 
Xunzi zhe xue / Xu Junru zhu
荀子哲學 / 許鈞儒著
by Xu, Junru
許鈞儒
Taibei Xian Xinzhuang Zhen : Da xue wen xuan she, Minguo 60 [1971]
台北縣新莊鎮 : 大學文選社, 民國60 [1971]
 
 
Xunzi xing lun yan jiu / Yang Meizhen zhuan
荀子性論研究 / 楊美臻撰
by Yang, Meizhen
楊美臻
[Taiwan : Si li Zhongguo wen hua xue yuan Zhongguo wen xue yan jiu suo], Minguo 64 [1975]
[台灣: 私立中國文化學院中國文學研究所], 民國64 [1975]
 
 
Xunzi jia jie zi pu, Zhang Heng zhu
荀子假借字譜, 張亨著
by Zhang, Heng
張亨
[Taibei] Guo li Taiwan da xue wen xue yuan, Minguo 52 [1963]
[臺北] 國立臺灣大學文學院, 民國52 [1963]
 
 
Xunzi jiao zheng / Ruan Tingzhuo zhuan
荀子斠證 / 阮廷卓撰
by Ruan, Tingzhuo, 1936-
阮廷卓, 1936-
Taibei : [s.n.], Minguo 48 [1959]
台北 : [s.n.], 民國48 [1959]
 
 
Xunzi yu gu dai zhe xue / Wei Zhengtong zhu
荀子與古代哲學 / 韋政通著
by Wei, Zhengtong, 1923-
韋政通, 1923-
[Taibei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1969]
[臺北] : 臺灣商務印書館, [1969]
 
 
Xunzi she hui si xiang yan jiu / Yuan Xin'ai zhu. Cong jie bi xin kan Xunzi de zhi shi yu fang fa lun / Pan Xiaohui zhu
荀子社會思想研究 / 袁信愛著. 從解蔽心看荀子的知識論與方法論 / 潘小慧著
by Yuan, Xin'ai, 1959-
袁信愛, 1959-
Taibei Xian Yonghe Shi : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2009
台北縣永和市 : 花木蘭文化出版社, 2009
 
 
Xunzi xue shuo / Chen Daqi zhu
荀子學說 / 陳大齊著
by Chen, Daqi, 1886-
陳大齊, 1886-
Taibei shi : Zhonghua wen hua chu ban shi ye wei yuan hui, Minguo 43 [1954]
臺北市 : 中華文化出版事業委員會, 民國43 [1954]
 
 
Ming jia yu Xunzi / Mou zongsan zhu
名家與荀子/ 牟宗三著
by Mou, Zongsan
牟宗三
Taibei shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 68 [1979]
臺北市: 臺灣學生書局, 民國68 [1979]
 
 
Xunzi yu liang Han ru xue / Xu Pingzhang zhu
荀子與兩漢儒學 / 徐平章著
by Xu, Pingzhang
徐平章
Yonghe Shi : Wen jin chu ban she, Minguo 77 [1988]
永和市 : 文津出版社, 民國77 [1988]
 
 
Xunzi yu ru jia zhe xue [electronic resource] / Lu Debin
荀子与儒家哲学 [electronic resource] / 路德斌
by Lu, Debin, 1962-
路德斌, 1962-
Jinan : Qi Lu shu she, 2010
济南 : 齐鲁书社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Junshi shisō ronkō / Fujii Senʼei cho
荀子思想論考 / 藤井專英著
by Fujii, Senʼei, 1911-
藤井專英, 1911-
Tōkyō : Shoseki Bunbutsu Ryūtsūkai, Shōwa 36 [1961]
東京 : 書籍文物流通會, 昭和36 [1961]
 
 
 
 
Xunzi ji jie / [Yang Jing zhu ; Wang Xianqian ji jie]
荀子集解 / [楊倞注 ; 王先謙集解
by Yang, Jing, 8th/9th century
楊倞, 8th/9th century
Shanghai : Sao ye shan fang, Minguo 15 [1926]
上海 : 掃葉山房, 民國15 [1926]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.