National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 17 of 17 Results for subject:"Yangzhou (Jiangsu Sheng, China) -- History."
Sort by:
 
 
[Yangzhou Shi : Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi, Jiangsu sheng Yangzhou shi wei yuan hui, wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui
 
 
Guangling shi gao : si juan / bu zhu zhuan zhe
廣陵史稿 : 四卷 / 不著撰者
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Yangzhou fu zhi : 72 juan, juan shou 1 juan / Yao Wentian deng zuan; Akedang'a deng xiu
揚州府志 : 72卷, 卷首 1卷 / 姚文田等纂 ; 阿克當阿等修
Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 63 [1974]
臺北 : 成文出版社, 民國63 [1974]
 
 
Xu zuan Yangzhou fu zhi : [er shi si juan] / Ying Jie xiu ; Yan Duanshu deng zuan
續纂揚州府志: [二十四卷]/ 英傑修;晏端書等纂
Taibei shi : Cheng wen chu ban she, Minguo 59 [1970]
台北市: 成文出版社, 民國59 [1970]
 
 
Yangzhou Beihu xiao zhi : Jiangsu sheng / Jiao Xun zhu
揚州北湖小志: 江蘇省/ 焦循著
by Jiao, Xun, 1763-1820
焦循, 1763-1820
Taibei shi : Cheng wen chu ban she, Minguo 72 [1983]
臺北市 : 成文出版社, 民國72 [1983]
 
 
Yangzhou cong ke, Li Aitang [Li Dou] deng zhuan, Cheng Henghe ji ke
揚州叢刻, 李艾塘[李斗]等撰, 陳恒和輯刻
by Chen, Henghe, 1883-1937
陳恒和, 1883-1937
[Taibei] Cheng wen chu ban she [Minguo 59 i.e. 1970]
[台北] 成文出版社 [民國59 i.e. 1970]
 
 
Qing gong Yangzhou yu dang xuan bian / Zhongguo di yi li shi dang an guan, Yangzhou Shi dang an ju bian
清宮揚州御檔選編/ 中國第一歷史檔案館, 揚州市檔案局編
Yangzhou : Guang ling shu she, 2009
揚州 : 廣陵書社, 2009
 
 
Yangzhou fu zhi : 40 juan / Yin Huiyi, Cheng Mengxing deng zuan xiu
揚州府志 : 40卷 / 尹會一, 程夢星等簒修
Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 64 [1975]
臺北 : 成文出版社, 民國64[1975]
 
 
Han ji / Jiao Xun zhu. Guangling shi lue / Yao Wentian zhu
邗记 / 焦循著. 广陵事略 / 姚文田著
by Jiao, Xun, 1763-1820
焦循, 1763-1820
Yangzhou Shi : Guangling shu she, 2003
扬州市 : 广陵书社, 2003
 
 
Weiyang jiu shi [microform] / [Xu Shangzhi zhuan]
維揚舊事 [microform] / [許尚質撰]
by Xu, Shangzhi
許尚質
[China : s.n
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 25 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu]
北京圖書館古籍珍本叢刊. 25 / [北京圖書館古籍出版編輯組]
Beijing : Shu mu wen xian chu ban she, [1988?]
北京 : 書目文獻出版社, [1988?]
 
 
Jin dai Yangzhou wen ren qun ti yan jiu : 1840-1945 = The study of literati in modern Yangzhou : 1840-1945 / Wang Ningning zhu
近代扬州文人群体研究 : 1840-1945 = The study of literati in modern Yangzhou : 1840-1945 / 王宁宁著
by Wang, Ningning
王宁宁
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017
北京 : 社会科学文献出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Yangzhou hua fang lu : [18 juan] / Li Dou zhu
揚州畫舫錄 : [18卷] / 李斗著
by Li, Dou
李斗
[China] : Zi ran an, Tongzhi 10 [1871]
[China] : 自然盦, 同治10 [1871]
 
 
Zhong gong Yangzhou Taizhou li shi da shi ji, 1919-1949 / Zhong gong Yangzhou Shi wei dang shi ban gong shi, Taizhou Shi shi zhi dang an ban gong shi bian
中共扬州泰州历史大事记, 1919-1949 / 中共扬州市委党史办公室, 泰州市史志档案办公室编
[Yangzhou Shi : s.n.], 1997
[扬州市 : s.n.], 1997
 
 
Weiyang xun jie ji lue / Shi Dewei zhi. Duanyan gong nian pu / Zhang Wenlin zi shu. Wei Min'guo gong nian pu / Wei Xiangshu shou
維揚殉節紀略/ 史德威誌.端巖公年譜/張文麟自敘.魏敏果公年譜/魏象樞授
by Shi, Dewei
史德威
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京: 中華書局, 1991
 
 
Yangzhou jiu wen = Yangzhou old news / Wei Minghua dian jiao, ping shuo
扬州旧闻 = Yangzhou old news / 韦明铧点校·评说
Suzhou Shi : Gu wu xuan chu ban she, 2003
苏州市 : 古吴轩出版社, 2003
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.