National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 609 Results for subject:"Yi jing."
Sort by:
 
 
Ekikyō / Yamaguchi Satsujō cho
易經 / 山口察常著
by Yamaguchi, Satsujō, 1882-
山口察常, 1882-
Tōkyō : Daitō Shuppansha, Shōwa 10 [1935]
東京 : 大東出版社, 昭和 10 [1935]
BookBook [text, volume]
 
 
Zhou yi liang du / Huang Jiacheng bian ding. Zhou yi ben yi / Zhu Xi zhu
周易兩讀 / 黃家騁編訂. 周易本義 / 朱熹著
Taibei : Huang ji chu ban she, Minguo 69 [1980]
台北 : 皇極出版社., 民國69 [1980]
BookBook [text, volume]
 
 
Yi quan / Zheng Manran [Manqing] shu zhuan ; [bian zhe Yao Menggu]
易全 / 鄭曼髯[曼靑]疏譔 ; [編者姚夢谷]
by Zheng, Manqing
鄭曼靑
[Taibei?] : Zheng ding wei zhuang ; Taibei : fa xing dai li Mei ya shu ban gu fen you xian gong si, Minguo 65 [1976]
[台北?] : 鄭丁惟莊 ; 台北 : 發行代理美亞書版股份有限公司, 民國65 [1976]
 
 
Yi shu gai yao : yi xue jiang yi / [zhu shu zhe Huang Jiacheng ; bian jiao zhe Xie Jinchuan]
易術槪要 : 易學講義 / [著述者黃家騁 ; 編校者謝錦川]
by Huang, Jiacheng
黃家騁
Taibei : Huang ji chu ban she, Minguo 67 [1978]
台北 : 皇極出版社, 民國67 [1978]
BookBook [text, volume]
 
 
Yi xue ru men, gua qi ji jie he bian / Huang Yuanbing zhu
易學入門, 卦氣集解合編 / 黃元炳 著
by Huang, Yuanbing
黃元炳
Taibei Shi : Ji wen shu ju, Minguo 66 [1977]
台北市 : 集文書局, 民國66 [1977]
BookBook [text, volume]
 
 
Yi xue hui tong / He Jing'an zhu
易學會通 / 何靜安著
by He, Jing'an
何靜安
Taibei Shi : Hua gang chu ban she, Minguo 63 [1974]
台北市 : 華岡出版部, 民國63 [1974]
BookBook [text, volume]
 
 
Yi xue tan yuan jing zhuan jie / [zhu zuo zhe Huang Yuanbing]
易學探原経傳解 / [著作者黃元炳]
by Huang, Yuanbing
黃元炳
Taibei Shi : Ji wen shu ju, Minguo 66 [1977]
台北市 : 集文書局, 民國66 [1977]
BookBook [text, volume]
 
 
Yan Yi zhi jin : you ming Yi jing zhen mian mu lun ji / Liang Zaizhong zhu = A correct guide to the study of I ching : also called the orginal meaning of I ching / by T. C. Liang
硏易指津 : 又名易經真面目論集/ 梁載中著 = A correc t guide to the study of I ching : also called the orginal meaning of I ching / by T. C. Liang
by Liang, Zaizhong
梁載中
Taizhong Xian Xinshe Xiang : Liang, Zaizhong Zhu, 1974
臺中縣新社鄉 : 粱載中著, 1974
 
 
Yi zhuan tong jie / Zhu Gaozheng zhu
易傳通解 / 朱高正著
by Zhu, Gaozheng, 1954-
朱高正, 1954-
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan gu fen you xian gong si, 2014
臺北市 : 臺灣商務印書館股份有限公司, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Xian Qin Yi xue shi / Gao Huaimin zhu
先秦易學史 / 高懷民著
by Gao, Huaimin
高懷民
Taibei : Dong Wu da xue Zhongguo xue shu zhu zuo jiang zhu wei yuan hui, Minguo 64 [1975]
臺北 : 東吳大學中國學術著作奬助委員會, 民國64 [1975]
BookBook [text, volume]
 
 
Yi xue tan yuan He tu xiang shuo / Huang Yuanbing zhu
易學探原河圖象說 / 黃元炳著
by Huang, Yuanbing
黃元炳
Taibei Shi : Ji wen shu ju, Minguo 66 [1977]
台北市 : 集文書局, 民國66 [1977]
BookBook [text, volume]
 
 
Zhou yi yi jie : fu Zhou yi shi er lu, Zhou yi shuo yu / [Shen Zhureng zhu]. Zhou yi Meng shi xue / Shen Zumian
周易易解 : 坿周易示兒錄, 周易說餘 / [沈竹礽著]. 周易孟氏學 / 沈祖緜
by Shen, Zhureng, 1849-1906
沈竹礽, 1849-1906
Taibei : Huang ji chu ban she, Minguo 68 [1979]
台北 : 皇極出版社, 民國68 [1979]
BookBook [text, volume]
 
 
Yi jing shu wen / Zhang Yuanfu zhu
易經述聞 / 張元夫著
by Zhang, Yuanfu
張元夫
Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 63 [1974]
臺北 : 臺灣商務印書館, 民國63 [1974]
BookBook [text, volume]
 
 
Yi can yi / Liang Yin zhuan
易參義 / 梁寅撰
by Liang, Yin, 1303-1389
梁寅, 1303-1389
Taibei : Guang wen shu ju, Minguo 63 [1974]
臺北 : 廣文書局, 民國63 [1974]
 
 
Yi tong / Su Yuanlei zhu. Yi zhi zhe xue / Jia Fengzhen zhu. Zhou Yi za gua zheng jie / Zhou Shanpei zhu. Zhou Yi jie ti ji qi du fa / Qian Jibo zhu. Zhou Yi gu jing jin zhu...
易通 / 蘇淵雷著. 易之哲學 / 賈豐臻著. 周易雜卦證解 / 周善培著. 周易解題及其讀法 / 錢基博著. 周易古經今注 / 高亨著
by Su, Yuanlei, 1909-
蘇淵雷, 1909-
Shanghai : Shanghai shu dian, 1990
上海 : 上海書店, 1990
 
 
Zhou yi ji yi chu bian : si juan / Lu Zhaoao zhuan
周易輯義初編 : 四卷 / 盧兆鰲撰
by Lu, Zhaoao
盧兆鰲
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Zhong shi Yi / Mao Qiling zhuan
仲氏易 / 毛奇齡撰
by Mao, Qiling, 1623-1716
毛奇齡, 1623-1716
Taibei : Guang wen shu ju, Minguo 63 [1974]
臺北 : 廣文書局, 民國63 [1974]
 
 
Chun qiu zhan shi shu / [Mao Qiling zhuan]
春秋占筮書 / [毛竒齡撰]
by Mao, Qiling, 1623-1716
毛竒齡, 1623-1716
[Taibei shi] : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 72 [1983]
[臺北市] : 臺灣商務印書館, 民國72 [1983]
 
 
Yi jing bai hua xin jie / Kong Richang bian zhu
易經白話新解 / 孔日昌編著
by Kong, Richang
孔日昌
Tainan : Xi bei chu ban she, Minguo 69 [1980]
台南 : 西北出版社, 民國69 [1980]
 
 
Zhou yi kui yu / Zheng Gangzhong zhuan
周易窺餘 / 鄭剛中撰
by Zheng, Gangzhong, 1088-1154
鄭剛中, 1088-1154
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1989
上海 : 上海古藉出版社 : 新華書店上海發行所發行, 1989
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.