National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 28626 Results for subject:Youth.
Sort by:
 
 
Lu Xun de qing shao nian shi dai / Zhang Li zhu
魯迅的青少年時代 / 張力著
by Zhang, Li
張力
Xianggang : Xianggang zhao yang chu ban she, 1977
香港 : 香港朝陽出版社, 1977
 
 
Hyŏngmyŏng ŭi miraerŭl wihayŏ
혁명 의 미래를 위하여.
[Pʻyŏngyang] : Kŭmsŏng Chʻŏngnyŏn Chʻulpʻansa, 1978-<1990 >
[평양] : 금성청년출판사, 1978-<1990 >
 
 
Hua zhu xi guan huai qing shao nian / Gong qing tuan Hunan sheng wei yuan hui bian
华主席关怀青少年 / 共青团湖南省委员会编
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 1977
北京 : 中国青年出版社, 1977
 
 
Lu Xun de qing shao nian shi dai / Zhang Nenggeng
魯迅的靑少年时代 / 张能耿
by Zhang, Nenggeng
张能耿
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
西安 : 陕西人民出版社 : 陕西省新華書店发行, 1981
 
 
Qing nian Chen Yi / Luo Yingcai, Songzhi zhu
青年陈毅 / 罗英才, 松植著
by Luo, Yingcai
罗英才
Beijing : Jie fang jun wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 解放军文艺出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Ta hai mei jiao Jiang Qing de shi hou / Wang Suping zhu
她还没叫江青的时侯 / 王素萍著
by Wang, Suping
王素萍
Beijing : Beijing shi yue wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1993
北京 : 北京十月文艺出版社 : 新华书店北京发行所经銷, 1993
 
 
Lu Xun zao qi shi ji bie lu / Zhang Nenggeng
鲁迅早期事迹別录 / 张能耿
by Zhang, Nenggeng
张能耿
Shijiazhuang Shi : Hebei ren min chu ban she : Hebei sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
石家庄市 : 河北人民出版社 : 河北省新華書店发行, 1981
BookBook [text, volume]
 
 
Shao nian Lu Xun de gu shi / He Qizhi
少年鲁迅的故事 / 何启治
by He, Qizhi
何启治
[Tianjin] : Xin lei chu ban she : Tianjin Shi xin hua shu dian fa xing, 1981
[天津] : 新蕾出版社 : 天津市新华书店发行, 1981
BookBook [text, volume]
 
 
Zhe jiu shi tian tang! = Ici, c'est le paradis / Jiang He, Feilipu Gelanjieluo (Philippe Grangereau) zhu ; Chen Yihua yi
這就是天堂! = Ici, c'est le paradis / 姜赫, 菲利普・格蘭傑羅 (Philippe Grangereau) 著 ; 陳怡華譯
Uniform title: Ici, c'est le paradis. Chinese
by Kang, Hyŏk, 1986-
姜赫, 1986-
Xinbei Shi : Wei cheng chu ban she, 2011
新北市 : 衛城出版社, 2011
BookBook [text, volume]
 
 
Liu Shaoqi qing sha nian shi dai / Huang Zulin bian zhu
刘少奇青少年时代 / 黄祖琳编著
by Huang, Zulin
黄祖琳
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1991
北京 : 中国青年出版社 : 新华书店经销, 1991
 
 
Mao Zedong tong zhi de qing shao nian shi dai he chu qi ge ming huo dong / Xiao San zhu
毛泽東同志的青少年时代和初期革命活动/ 肖三著
by Xiao, San
肖三
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 1980
北京: 中国青年出版社, 1980
 
 
Yakeato shōnenki/ Yoshioka Genji
燒跡少年期/ 吉岡源治
by Yoshioka, Genji, 1932-
吉岡源治, 1932-
Tōkyō : Tosho Shuppansha, 1984
東京 : 図書出版社, 1984
 
 
Mao Zedong qing chun sui yue / Wu Dawei, Tian Yuliang, Hu Changming zhu
毛澤東青春歲月 / 吳大為, 田余糧, 胡長明著
by Wu, Dawei
吳大為
Xianggang : Kun lun zhi zuo gong si, 1992
香港 : 香港崑崙製作公司, 1992
 
 
Tōkyō shitamachi oboegaki Shōwa no kodomo asobi to kurashi / [chosha Aoki Masami]
東京下町覚え書き・昭和の子ども遊びと暮し / [著者青木正美]
by Aoki, Masami, 1933-
青木正美, 1933-
Tōkyō : Honpō Shosek, 1990
東京 : 本邦書籍, 1990
 
 
Nie Rongzhen qing shao nian shi dai / Jiangjin xian Nie shuai wen wu zheng ji ban gong shi bian ; zhu bian Qi Fuguan ; bian ji Hu Zhao'ao, Wang Weixin
聂荣臻青少年时代 / 江津县聂师文物征集办公室编 ; 主编祁福管 ; 编辑胡昭鳌, 王维新
Beijing : Jie fang jun chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京 : 解放军出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1988
 
 
Seishun no Watsuji Tetsurō / Katsube Mitake cho
青春の和辻哲郎 / 勝部真長著
by Katsube, Mitake, 1916-
勝部真長, 1916-
Tōkyō : Chūō Kōronsha, Shōwa 62 [1987]
東京 : 中央公論社, 昭和 62 [1987]
 
 
Zhou zong li de qing shao nian shi dai / Huai En
周总理的青少年时代 / 怀恩
by Huai, En
怀恩
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan Sheng xin hua shu dian fa xing, 1979
成都 : 四川人民出版社 : 四川省新華書店发行, 1979
 
 
Lu Xun de qing shao nian shi dai / Huang Houxing bian [zhu] ; Xia Baoyuan, Lin Xudong hui
鲁迅的青少年时代 / 黃侯兴编[著] ; 夏葆元, 林旭东绘
by Huang, Houxing
黃侯兴
Beijing : Ren min mei shu chu ban she ; Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1980
北京 : 人民美術出版社 ; 新华书店北京发行所发行, 1980
 
 
Zhou Enlai de qing nian shi dai / Zhou Enlai tong zhi qing nian shi dai zai Jin ge ming huo dong ji nian guan [bian]
周恩来的青年时代 / 周恩来同志青年时代在津革命活动紀念馆 [编]
Beijing : Wen wu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京 : 文物出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1988
 
 
Wei liao Zhonghua zhi jue qi : Zhou Enlai qing nian shi qi de sheng huo yu dou zheng / Wang Yongxiang, Liu Pinqing
为了中华之崛起 : 周恩来青年时期的生活与斗爭 / 王永祥, 刘品青
by Wang, Yongxiang
王永祥
Tianjin shi : Tianjin ren min chu ban she : Tianjin shi xin hua shu dian fa xing, 1980
天津市 : 天津人民出版社 : 天津市新华书店发行, 1980
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.