National Library of Australia

The National Library Reading Rooms are now open at reduced hours. Find out more to plan your visit.

Showing 1 - 20 of 31 Results for subject:"Yue fu (Chinese poetry)."
Sort by:
 
 
Yue fu shi xuan / Yu Guanying xuan zhu
樂府詩選 / 余冠英選註
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1954
北京 : 人民文學出版社, 1954
 
 
Gu yue yuan : [juan shou, 52 juan] / Mei Dingzuo bian
古樂苑 : [卷首, 52卷] / 梅鼎祚編
by Mei, Dingzuo, 1553-1619
梅鼎祚, 1553-1619
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Han Wei yue fu feng jian : [15 juan] / Huang Jie jian shi
漢魏樂府風箋 : [15卷] / 黃節箋釋
by Huang, Jie, 1874-1935
黃節, 1874-1935
Taibei : Guang wen shu ju, Minguo 66 [1977]
台北 : 廣文書局, 民國66 [1977]
 
 
Yue fu shi xuan zhu / Wang Zhong zhu
樂府詩選注 / 汪中著
by Wang, Zhong
汪中
Taibei : Xue hai chu ban she, Minguo 68 [1979]
臺北 : 學海出版社, 民國68 [1979]
 
 
Lei ju ming xian yue fu qun yu / Wu ming shi xuan ji ; Sui Shusen jiao ding
類聚名賢樂府羣玉 / 無名氏選輯 ; 隋樹森校訂
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1982
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海發行所發行, 1982
 
 
Yue fu shi ji : [100 juan] / Guo Maoqian
樂府詩集 : [100卷] / 郭茂倩[編輯]
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1979
北京 : 中華書局 : 新华书店北京发行所发行, 1979
 
 
Yue fu wen xue shi / Luo Genze zhu
樂府文學史 / 羅根澤著
by Luo, Genze, 1903-
羅根澤, 1903-
Taibei : Wen shi zhe chu ban she, Minguo 63 [1974]
臺北 : 文史哲出版社, 民國63 [1974]
 
 
Qin qu ge ci yan jiu = Qinqugeci yanjiu / Zhou Shihui zhu
琴曲歌辞研究 = Qinqugeci yanjiu / 周仕慧著
by Zhou, Shihui
周仕慧
Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2009
北京 : 北京大学出版社, 2009
 
 
Yue fu wen xue wen xian yan jiu = Yue fu wen xue wen xian yan jiu / Sun Shangyong zhu
乐府文学文献研究 = Yue fu wen xue wen xian yan jiu / 孙尚勇著
by Sun, Shangyong
孙尚勇
Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2007
北京市 : 人民文学出版社, 2007
 
 
Liu chao yue fu shi xuan / [Zhang Yaxin xuan zhu]
六朝乐府诗选 / [张亞新选注]
[Zhengzhou shi] : Zhong zhou gu ji chu ban she : Henan sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
[郑州市] : 中州古籍出版社 : 河南省新华书店发行, 1986
 
 
Zhong Tang yue fu shi yan jiu / [zhu zuo zhe Zhang Xiurong]
中唐樂府詩硏究 / [著作者張修蓉]
by Zhang, Xiurong
張修蓉
Taibei Shi : Wen jin chu ban she, Minguo 74 [1985]
台北市 : 文津出版社, 民國74 [1985]
 
 
Yue fu gu shi / Jin Daye
乐府故事 / 金大业
by Jin, Daye
金大业
Beijing : Yanshan chu ban she : Beijing shi shou du fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 北京燕山出版社 : 北京市首都发行所发行, 1987
 
 
Yue fu gu ci kao / Lu Kanru zhu
樂府古辭考 / 陸侃如著
by Lu, Kanru, 1903-1978
陸侃如, 1903-
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1930
上海: 商務印書館, 1930
 
 
Yue fu san lun / Wang Rubi zhu
乐府散论 / 王汝弼著
by Wang, Rubi
王汝弼
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
西安 : 陕西人民出版社 : 陕西省新華書店发行, 1984
 
 
Han, Wei, Liuchao yue fu yan jiu / Chen Yicheng zhuan
漢・魏・六朝樂府硏究 / 陳義成撰
by Chen, Yicheng, 1948-
陳義成, 1948-
Taipei : Jia xin shui ni gong si wen hua ji jin hui, Minguo 65 [1976]
Taipei : 嘉新水泥公司文化基金會, 民國65 [1976]
BookBook [text, volume]
 
 
Han Wei Liu chao yue fu wen xue shi / Xiao Defei zhu
漢魏六朝樂府文學史 / 萧涤非著
by Xiao, Defei
萧涤非
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1984
北京: 人民文学出版社, 1984
 
 
Yue fu shi yan jiu lun wen ji / Zuo jia chu ban she bian ji bu bian
乐府詩研究論文集 / 作家出版社編輯部編
[Xianggang? n.p. 1970]
[香港? n.p. 1970]
 
 
Yue fu shi yan jiu lun wen ji / Zuo jia chu ban she bian ji bu bian
乐府詩研究論文集 / 作家出版社編輯部編
Beijing : Zuo jia chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1957
北京 : 作家出版社 : 新华書店發行, 1957
 
 
Yue fu shi jian shang ci dian / zhu bian Li Chunxiang ; fu zhu bian Ge Jingchun ... [et al.]
乐府诗鉴赏辞典 / 主编李春祥 ; 副主编葛景春 ... [et al.]
Zhengzhou Shi : Zhong zhou gu ji chu ban she ; [Peking] : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990
郑州市 : 中州古籍出版社 ; [Peking] : 新华书店北京发行所发行, 1990
 
 
Yue fu shi yan jiu / Jiang Congping zhu
樂府詩研究/ 江聰平著
by Jiang, Congping
江聰平
Jiayi Shi : Xing guo chu ban she ; Gao xiong : Fu wen shu ju yin xing, Minguo 67 [1978]
嘉義市: 興國出版社; 高雄: 復文書局, 民國67 [1978]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.