National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 91 Results for subject:"Zeng, Guofan, 1811-1872."
Sort by:
 
 
Zeng Wenzheng gong nian pu / Li Shuchang bian. Chongdelaoren ji nian ce : fu Nie Zeng Jifen zi ding nian pu / Nie Qijie ji
曾文正公年譜 / 黎庶昌編 . 崇德老人紀念册 : 附聶曾紀芬自訂年譜 / 聶其杰輯
by Li, Shuchang, 1837-1897
黎庶昌, 1837-1897
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1966]
[臺北縣永和鎭] : 文海出版社, [1966]
 
 
Zeng Guofan mou lüe da quan [electronic resource] / Guo Chao, Ma Daozong zhu bian
曾国藩谋略大全 [electronic resource] / 郭超, 马道宗主编
Beijing : Hua wen chu ban she, 2010
北京 : 华文出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zeng Wenzheng gong shi wen ji / Zeng Guofan zhuan
曾文正公詩文集 / 曾國藩撰
by Zeng, Guofan, 1811-1872
曾國藩, 1811-1872
Shanghai : Sao ye shan fang, Minguo 6 [1917]
上海 : 掃葉山房, 民國 6 [1917]
 
 
Zeng Guofan zhi sheng ping ji shi ye / Jiang Xingde bian zhu
曾國藩之生平及事業, 蔣星德編著
by Jiang, Xingde
蔣星德
Shanghai, Shang wu, Minguo 25 [1936]
上海, 商務, 民國25 [1936]
 
 
Bian shu : Zeng Guofan li shi zhi jie mi / yuan zhu Zeng Guofan ; jie yi Yu Yang
变朮 : 曽国藩立世之解秘 / 原著曽国藩 ; 解译于洋
by Yu, Yang
于洋
Beijing shi : Zhongguo Hua qiao chu ban she, 1999
北京市 : 中国华侨出版社, 1999
 
 
Zeng Guofan ping zhuan / He Yikun bian zhu
曾國藩評傳 / 何貽焜編著
by He, Yikun
何貽焜
Shanghai : Zheng zhong shu ju, Minguo 36 [1947]
上海 : 正中書局, 民國36 [1947]
 
 
Zeng wen zheng gong pi du liu juan / Zeng Guofan zhuan
曾文正公批牘六卷 / 曾國藩撰
by Zeng, Guofan, 1811-1872
曾國藩, 1811-1872
Taibei shi : Hua wen zhu jü, Minguo 58 [1969]
臺北市 : 華文書局, 民國58 [1969]
 
 
Zeng Guofan zhi min zu si xiang / Wang Deliang bian zhu
曾國藩之民族思想 / 王德亮編著
by Wang, Deliang
王德亮
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 35 [1946]
上海 : 商務印書館, 民國35 [1946]
 
 
Zeng Wenzheng gong (Guofan) shi lüe : [4 juan] / Wang Ding'an zhuan
曾文正公(國藩)事略 : [4卷] / 王定安撰
by Wang, Ding'an, ju ren, 1862
王定安, ju ren, 1862
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 62 i.e. 1973]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國62 i.e. 1973]
 
 
Zeng Wenzheng gong shi wen ji / Zeng Guofan zhuan
曾文正公詩文集 / 曾國藩撰
by Zeng, Guofan, 1811-1872
曾國藩, 1811-1872
Shanghai : Han feng lou , [n.d.]
上海 : 涵芬樓, [n.d.]
 
 
Zeng Guofan de jing shi si xiang ji qi shi jian / Xu Yaping zhu
曾國藩的經世思想及其實踐 / 徐亞萍著
by Xu, Yaping, 1951-
徐亞萍, 1951-
Taibei shi Wen jin chu ban she you xian gong si, 2015
臺北市 : 文津出版社有限公司, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Zeng Guofan zhi hui jing dian quan ji [electronic resource] / Hui Hao
曾国藩智慧经典全集 [electronic resource] / 辉浩
by Hui, Hao
辉浩
Beijing : Xian zhuang shu ju, 2010
北京 : 线装书局, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zeng Guofan yan xing ti xi / Zhao Zenghui zhu [i.e. bian]
曾國藩言行體系 / 趙增暉著 [i.e. 編]
by Zeng, Guofan, 1811-1872
曾國藩, 1811-1872
Taibei : Lan xi tu shu chu ban you xian gong si, Minguo 64 [1975]
台北 : 蘭溪圖書出版有限公司, 民國64 [1975]
 
 
Zeng Guofan de mu liao qun / Jiang Mu bian zuan
曾國藩的幕僚群 / 姜穆編纂
Taibei Shi : Li ming wen hua shi ye gong si, Minguo 76 [1987]
臺北市 : 黎明文化事業公司, 民國76 [1987]
 
 
Zeng Guofan : chang pian li shi xiao shuo / Tang Haoming zhu
曾國藩 : 長篇歷史小說 / 唐浩明著
by Tang, Haoming
唐浩明
Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 1993
香港 : 天地圖書有限公司 1993
 
 
Qing Zeng Wenzheng gong (Guofan) nian pu / Li Shuchang bian
清曾文正公(國藩)年譜 / 黎庶昌編
by Li, Shuchang, 1837-1897
黎庶昌, 1837-1897
Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 67 [1978]
臺北 : 臺灣商務印書館, 民國67 [1978]
BookBook [text, volume]
 
 
Zeng Guofan shi san jing [electronic resource] / Zeng Guofan yuan dian
曾国藩十三经 [electronic resource] / 曾国藩原典
Beijing : Zhongguo Hua qiao chu ban she, 2001
北京 : 中国华侨出版社, 2001
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zeng Guofan ji qi mu fu ren wu / Li Dingfang
曾国藩及其幕府人物 / 李鼎芳
by Li, Dingfang
李鼎芳
Xianggang : Yuan dong tu shu gong si, 1967
香港 : 遠東圖書公司, 1967
 
 
Zeng Guofan zhi mou quan shu / Yi Li zhu bian
曾国藩智谋全书/ 伊力主编
Zhengzhou Shi : Zhongzhou gu ji chu ban she, 1995
郑州市: 中州古籍出版社, 1995
 
 
Zeng Disheng zhi zi wo jiao yu / Chen Qingchu zhu
曾滌生之自我敎育 / 陳淸初著
by Chen, Qingchu
陳淸初
Chongqing : Shang wu yin shu guan, Minguo 32 [1943]
重慶 : 商務印書館, 民國32 [1943]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.