National Library of Australia

The National Library Reading Rooms are now open at reduced hours. Find out more to plan your visit.

Showing 1 - 8 of 8 Results for subject:"Zhang, Huangyan, 1620-1664."
Sort by:
 
 
Jie yi qian ling / ShuFen
节义千龄 / 树棻
by Shufen, 1933-
树棻, 1933-
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1981
上海 : 上海文艺出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1981
 
 
Zhang Cangshui zhuan / Li Zhenhua zhu
張蒼水傳 / 李振華著
by Li, Zhenhua
李振華
[Taibei] : Zheng zhong shu ju, [1967]
[臺北] : 正中書局, [1967]
 
 
Zhang Huangyan / Jin Jiarui zhu
張煌言 / 金家瑞著
by Jin, Jiarui
金家瑞
Shanghai : Xue xi sheng huo chu ban she, 1955
上海 : 學習生活出版社, 1955
 
 
Zhang Huangyan, Zhou Zhengjie bian xie
張煌言, 周琤杰編写
by Zhou, Zhengjie
周琤杰
Beijing, Zhonghua shu ju, 1960
北京, 中華書局, 1960
 
 
Ming mo Zhang Zhonglie gong (Huangyan) nian pu / Zhao Zhiqian bian
明末張忠烈公(煌言) 年譜 / 趙之謙編
by Zhao, Zhiqian, 1829-1884
趙之謙, 1829-1884
Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 67 [1978]
臺北 : 臺灣商務印書館, 民國67 [1978]
BookBook [text, volume]
 
 
Cong ni kou dao min zu ying xiong : Qing dai Zhang Huangyan xing xiang de zhuan bian / Chen Yongming zhu
從逆寇到民族英雄 : 清代張煌言形象的轉變 / 陳永明著
by Chan, Wing-ming, 1939-
陳永明, 1939-
Taibei Shi : Guo li Taiwan da xue chu ban zhong xin, 2017
臺北市 : 國立臺灣大學出版中心, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Zhang Zhonglie gong nian pu / Zhao Zhiqian zuan ji. Yuan du shi shi ji / wu ming shi zhuan
張忠烈公年譜 / 趙之謙纂輯.袁督師事蹟 / 無名氏撰
by Zhao, Zhiqian, 1829-1884
趙之謙, 1829-1884
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 26 [1937]
上海: 商務印書館, 民國26 [1937]
 
 
Shen Fumeng xian sheng nian pu / Shen Hanyu, Shen Hanpan ji. Zhang Zhonglie gong nian pu / Zhao Zhiqian ji. Wenxiang gong nian pu / Cheng Guangdou bian zuan. Lü Liuliang nian...
申鳧盟先生年譜 / 申涵煜,申涵盼輯.張忠烈公年譜/趙之謙輯.文襄公年譜/程光裋編纂.呂留良年譜/包賚撰
by Shen, Hanyu, 1628-1694
申涵煜, 1628-1694
Taibei Shi : Guang wen shu ju, Minguo 60 [1971]
臺北市 : 廣文書局, 民國 60 [1971]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.