National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 98 Results for subject:"Zhongguo fang zhi"
Sort by:
 
 
Zhongguo gong chan dang Sichuan Sheng Ganzi Zangzu Zizhizhou zu zhi shi zi liao, 1935-1987 ; Sichuan Sheng Ganzi Zangzu Zizhizhou zheng jun tong qun xi tong zu zhi shi zi liao,...
中国共产党四川省甘孜藏族自治州组织史资料, 1935-1987 ; 四川省甘孜藏族自治州政军统群系统组织史资料, 1950-1987 / 中共四川省甘孜藏族自治州委组织部等编
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she, 1991
成都 : 四川人民出版社, 1991
 
 
Hubei Sheng fa zhan gai ge zhi, 1949-2009 / Hubei Sheng fa zhan he gai ge wei yuan hui ; Xu Kezhen zhu bian
湖北省发展改革志, 1949-2009 / 湖北省发展和改革委员会 ; 许克振主编
Wuhan Shi : Hubei ren min chu ban she, 2011
武汉市 : 湖北人民出版社, 2011
BookBook [text, volume]
 
 
Nan'an Cun zhi / Yu Rixia zhu bian
南岸村志 / 俞日霞主编
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she, 2008
杭州 : 浙江人民出版社, 2008
 
 
Gao chan zhi / Zhonghua renmin gongheguo nong ye bu bian
高产志 / 中华人民共和国农业部编
Beijing : Nong ye chu ban she, 1958
北京 : 农业出版社, 1958
 
 
Shenyang Shi zhi, 2011 / Shenyang Shi ren min zheng fu di fang zhi ban gong shi bian
沈阳市志, 2011 / 沈阳市人民政府地方志办公室编
Shenyang Shi : Shenyang chu ban she, 2011
沈阳市 : 沈阳出版社, 2011
BookBook [text, volume]
 
 
Xianggang can yu guo jia gai ge kai fang zhi / Xianggang di fang zhi zhong xin bian zuan
香港參與國家改革開放志 / 香港地方志中心編纂
Xianggang : Zhonghua shu ju (Xianggang) you xian gong si chu ban, 2021
香港 : 中華書局(香港)有限公司出版, 2021
BookBook [text, volume]
 
 
Beijing zhi. Zheng fa juan. Jian cha zhi / Beijing Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui
北京志. 政法卷. 检察志 / 北京市地方志编纂委员会
Beijing : Beijing chu ban she, 2007
北京 : 北京出版社, 2007
 
 
Shijingshan fa dian zong chang zhi / [Shijingshan fa dian zong chang chang zhi ban gong shi bian]
石景山发电总厂志 / [石景山发电总厂厂志办公室编]
[Shijingshan : Shijingshan fa dian zong chang chang zhi ban gong shi], 1989-
[石景山 : 石景山发电总厂厂志办公室], 1989-
 
 
Dalian qi zhong ji qi chang zhi, 1948-1985 / Dalian qi zhong ji qi chang
大连起重机器厂志, 1948-1985 / 大连起重机器厂
[Dalian : Dalian qi zhong ji qi chang], 1987
[大连 : 大连起重机器厂], 1987
 
 
Chengdu Shi Wuhou Qu zhi, 1990-2005 = Wuhou district records, Chengdu city 1990-2005 / Chengdu Shi Wuhou Qu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian
成都市武侯区志, 1990-2005 = Wuhou district records, Chengdu city 1990-2005 / 成都市武侯区地方志编纂委员会编
Beijing Shi : Fang zhi chu ban she, 2011
北京市 : 方志出版社, 2011
BookBook [text, volume, computer disc]
 
 
Beichuan Qiangzu Zizhixian zhi : (1988-2007) / Beichuan Qiangzu Zizhixian zhi bian zuan wei yuan hui bian
北川羌族自治县志 : (1988-2007) / 北川羌族自治县志编纂委员会编
Beijing Shi : Fang zhi chu ban she, 2017
北京市 : 方志出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Qinghai Balong qi zhi / "Qinghai Balong qi zhi" bian yi wei yuan hui bian yi
青海巴隆旗志 / "青海巴隆旗志"编译委员会编译
Hulunbei'er Shi : Nei Menggu wen hua chu ban she, 2015
呼伦贝尔市 : 内蒙古文化出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Lumu Zhen zhi / "Lumu Zhen zhi" bian zuan wei yuan hui bian
陆慕镇志 / "陆慕镇志"编纂委员会编
Suzhou : Suzhou da xue chu ban she, 2005
苏州 : 苏州大学出版社, 2005
 
 
Shandong Sheng zhi. Min zheng zhi (1988-2005) / Shandong Sheng di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui bian
山东省志. 民政志 (1988-2005) / 山东省地方史志编纂委员会编
Jinan : Shandong ren min chu ban she, 2011
济南 : 山东人民出版社, 2011
 
 
Zhongguo fang zhi jian she gong si yan jiu (1945-1950) / Jin Zhihuan zhu
中国纺织建设公司研究 (1945-1950) / 金志焕著
by Jin, Zhihuan
金志焕
Shanghai Shi : Fu dan da xue chu ban she, 2006
上海市 : 復旦大學出版社, 2006
 
 
Xizang Zizhiqu zhi. Lü you zhi. / Xizang ZIzhiqu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian
西藏自治区志. 旅游志. / 西藏自治区地方志编纂委员会编
Beijing Shi : Zhongguo Zang xue chu ban she, 2008
北京市 : 中国藏学出版社, 2008
 
 
Fujian xian shi fang yan zhi 12 zhong / Li Rulong zhu
福建县市方言志12种 / 李如龙著
by Li, Rulong
李如龙
Fuzhou : Fujian jiao yu chu ban she, 2001
福州 : 福建教育出版社, 2001
 
 
Chenzhou Shi jiao tong zhi, (1980-2002) / "Chenzhou Shi jiao tong zhi" bian zuan ling dao xiao zu bian
郴州市交通志, (1980-2002) / 《郴州市交通志》编纂领导小组编
Chenzhou : Chenzhou Shi jiao tong ju, 2006
郴州 : 郴州市交通局, 2006
 
 
Shandong Sheng zhi. Hai shi zhi (1861-2005) / Shandong Sheng di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui bian
山东省志. 海事志 (1861-2005) / 山东省地方史志编纂委员会编
Jinan : Shandong ren min chu ban she, 2011
济南 : 山东人民出版社, 2011
 
 
Chongqing Shi zhi : Ti yu zhi, (1986-2005) / Chongqing Shi ti yu ju bian zuan
重庆市志 : 体育志, (1986-2005) / 重庆市体育局编纂
Chongqing : Xi nan shi fan da xue chu ban she, 2017
重庆 : 西南师范大学出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.