National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 4 of 4 Results for subject:"Zhongguo gong chan dang -- Anecdotes."
Sort by:
 
 
Zhong gong dang shi shang de na xie ren yu shi / Liu Minggang zhu
中共党史上的那些人与事 / 刘明钢 著
by Liu, Minggang
刘明钢
Beijing : Zhong yang bian yi chu ban she, 2014
北京 : 中央编译出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Xun zhao ge ming de gu xiang : Zhongguo hong se zhi lü = Xunzhaogemingdeguxiang : Zhongguohongsezhilu / [Guo Yu, Guo Xuan zhu bian]
寻找革命的故乡 : 中国红色之旅 = Xunzhaogemingdeguxiang : Zhongguohongsezhilu / [郭煜, 郭炫主编]
Guangzhou Shi : Guangdong lü you chu ban she, 2005
广州市 : 廣東旅游出版社, 2005
 
 
Cong Yan'an dao Zhongnan hai : Zhong gong zhong yang bu fen ji yao ren yuan de hui yi / Yang Fupei, Wu Yihong zhu bian
从延安到中南海 : 中共中央部分机要人员的回忆 / 杨复沛, 吴一虹主编
Beijing : Beijing chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1994
北京 : 北京出版社 : 新华书店北京发行所经销, 1994
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.