National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 1357 Results for subject:"Zhongguo gong chan dang -- History."
Sort by:
 
 
Gong chan dang de mo shu; tong zhan gong zuo, Zhou Jingwen zhu
共產黨的魔術; 統戰工作, 周鯨文著
by Zhou, Jingwen
周鯨文
[Xianggang] Shi dai pi ping she [1961]
[香港] 時代批評社 [1961]
 
 
Guang hui de li cheng wei da de ye ji : Zhongguo gong chan zhu yi yun dong 70 nian / Zhong gong Sichuan sheng wei dang shi yan jiu shi zu zhi bian xie ; zhu bian Luo Zongrong ;...
光辉的历程伟大的业绩 : 中国共产主义运动 70年 / 中共四川省委党史研究室组织编写 ; 主编罗宗荣 ; 副主编王在安, 朱明远, 侯德邻
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan sheng Xinhua shu dian jing xiao, 1991
成都 : 四川人民出版社 : 四川省新华書店经销, 1991
 
 
Wang Ming yan lun xuan ji
王明言论选辑
by Wang, Ming, 1904-1974
王明, 1904-1974
[Peking] : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1982
[Peking] : 人民出版社 : 新華書店发行, 1982
 
 
Zhong gong dang shi jian bian / Wang Yu zhu bian
中共党史简编/ 王渔主编
[Peking] : Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1988
[Peking] : 中共中央党校出版社 : 新华书店经销, 1988
 
 
Zhongguo gong chan dang dang qi / An Xingben bian zhu
中国共产党党旗 / 安兴本编著
by An, Xingben
安兴本
Beijing : Xin hua chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1999
北京 : 新华出版社 : 新华书店经销, 1999
 
 
Zhong gong dang shi zhi shi shou ce / Zhu bian Zheng Fulin ; fu zhu bian Dong Shengxian, Liu Tianmin
中共党史知识手册 / 主编郑福林 ; 副主编董胜贤, 刘天民
Beijing : Beijing chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 北京出版社出版 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Zhongguo gong chan dang chuang jian shi = Zhongguo gongchandang chuangjianshi / Liu Songbin, Yao Jin'guo zhu
中国共产党创建史 = Zhongguo gongchandang chuangjianshi / 刘宋斌, 姚金果著
by Liu, Songbin
刘宋斌
Fuzhou : Fujian ren min chu ban she, 2002
福州 : 福建人民出版社, 2002
 
 
Shi yue ge ming dui Zhongguo ge ming de ying xiang [microform] / Ding Shouhe, Yin Xuyi, Zhang Bozhao zhu
十月革命对中國革命的影响 [microform] / 丁守和, 殷敘彜, 張伯昭著
by Ding, Shouhe
丁守和
Beijing : Ren ming chu ban she, 1957
北京: 人民出版社, 1957
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Zhongguo gong chan dang jian she quan shu, 1921-1991 / zhu bian Feng Wenbin ... [et al.] ; chang wu bian wei Wang Ruipu ... [et al.]
中国共产党建设全书, 1921-1991 / 主编冯文彬 ... [et al.] ; 常务编委王瑞璞... [et al.]
Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she, 1991
太原 : 山西人民出版社, 1991
 
 
Dang de jian she jiao chen xin bian / Zhao Shenghui, Wan fuyi, Ye Duchu zhu bian ; [Li Dehe fu zhu bian]
党的建设敎程新编 / 赵生晖, 万福义, 葉笃初主编 ; [李德合副主编]
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1991
北京 : 人民出版社 : 新华书店经销, 1991
 
 
Wei da de Zhongguo gong chan dang 60 nian : 1921-1981 / Jie fang jun hua bao she bian
伟大的中国共产党60年 : 1921-1981 / 解放军画报社编
[S.l.] : Chang cheng chu ban she, [1981?]
[S.l.] : 长城出版社, [1981?]
 
 
Ru he guan che dong bei quan dang de zhuan bian
如何贯彻东北全党的转变
Ta lian : Dong bei shu dian, 1949
大连 : 东北书店, 1949
 
 
Di er ci guo nei ge ming zhan zheng shi qi de nong cun ge ming gen ju di [microform] / Wang Boyan zhu
第二次國內革命戰爭時期的農村革命根據地 [microform] / 汪伯岩著
by Wang, Boyan
汪伯岩
Shanghai : Xin zhi shi chu ban she, 1956
上海: 新知識出版社, 1956
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Zai da ge ming de hong liu zhong / Zhu Daonan kou shu ; Yu Bingkun zheng li
在大革命的洪流中/ 朱道南口述;于炳坤整理
by Zhu, Daonan
朱道南
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1977
上海 : 上海人民出版社, 1977
 
 
Zhong gong dang shi jiang hua / Zheng zhi xue yuan Zhong gong dang shi jiao yan shi bian
中共党史讲话 / 政治学院中共党史教研室编
[Hong Kong? : s.n., between 1985 and 1987]
 
 
Zhongguo gong chan dang zhi fa zhan ji qi mo luo / Huang Weihan zhu
中國共產黨之發展及其没落 / 黃偉涵著
by Huang, Weihan
黃偉涵
Nanjing : Xue shu yan jiu she, Minguo 24 [1935]
南京 : 學術硏究社, 民國24 [1935]
 
 
"Zhongguo gong chan dang de san shi nian" xue xi can kao ti gang / Ding Xing bian
「中國共産黨的三十年」學習参考提綱 / 丁星編
by Ding, Xing
丁星
Shanghai : Hua dong ren min chu ban she, 1951
上海 : 華東人民出版社, 1951
 
 
Li xiang yu xian shi zhi jian : Zhongguo gong chan dang de she hui mo shi yan jiu / Yu Fengzheng zhu
理想与现实之间 : 中国共产党的社会模式硏究 / 于风政著
by Yu, Fengzheng
于风政
Beijing : Beijing shi fan da xue chu ban she, 2000
北京 : 北京师范大学出版社, 2000
 
 
Zhongguo gong chan dang chuang jian shi : The founding of the Communist Party of China / Shao Weizheng zhu
中国共产党创建史 = The founding of the Communist Party of China / 邵维正著
by Shao, Weizheng
邵维正
Beijing : Jie fang jun chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1991
北京 : 解放军出版社 : 新华书店经销, 1991
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.