National Library of Australia

From Monday 29 November, the Reading Rooms will reopen at reduced hours. You can now start planning your visit and request items from the Catalogue. Find out more...

Showing 1 - 20 of 3113 Results for subject:"Zhongguo gong chan dang."
Sort by:
 
 
Deng Xiaoping dang de jian she si xiang gai lun / Zhao Yunxian zhu bian
邓小平党的建设思想概论 / 赵云献主编
Beijing : Zhi shi chu ban she : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1991
北京 : 知识出版社 : 新華書店总店北京发行所经销, 1991
 
 
Deng Xiaoping jian dang si xiang yan jiu / Zhen Xiaoying zhu bian
邓小平建党思想硏究 / 甄小英主编
Shenyang : Liaoning ren min chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1992
沈阳 : 辽宁人民出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1992
 
 
Wu Zhihui xian sheng lun gong dang te zhi yu sheng gong yao lue / Tang Chengye zhu ; [shen cha zhe Zheng Yanfen]
吳稚暉先生論共黨特質與勝共要略 / 湯承業著 ; [審查者鄭彥棻]
by Tang, Chengye
湯承業
Taibei Shi : Zhong yang wen wu gong ying she, Minguo 74 [1985]
臺北市 : 中央文物供應社, 民國74 [1985]
 
 
by Luo, Zhanglong
Taibei : Feng yun shi dai chu ban she, 1994
 
 
Cai Hesen de shi er pian wen zhang
蔡和森的十二篇文章
Uniform title: Works. Selections. 1980
by Cai, Hesen
蔡和森
[Xianggang? : s.n., 1980 or 1981]
[香港? : s.n., 1980 or 1981]
 
 
Chūgoku kaihō tōsōshi, Suzue Genʾichi cho
中国解放闘爭史, 鈴江言一著
by Suzue, Genʾichi, 1894-1945
鈴江言一, 1894-1945
Tōkyō, Iwasaki Shoten, Shōwa 42 [1967]
東京, 岩崎書店, 昭和42 [1967]
 
 
Gong chan dang yuan ying shi wu chan jie ji xian jin fen zi / "Gong chan dang yuan ying shi wu chan jie ji xian jin fen zi" xie zuo zu bian xie
共产党员应是无产阶级先进分子 / "共产党员应是无产阶级先进分子"写作组编写
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1974
上海 : 上海人民出版社, 1974
 
 
Guang ming qian zhi hei an ; Zhongguo gong chan dang zhi guan cha / Yin Haiguang zhu
光明前之黑暗 : 中國共產黨之觀察 / 殷海光著
by Yin, Haiguang
殷海光
Taibei Shi : Taiwan da xue chu ban zhong xin , 2009
臺北市 : 臺灣大學出版中心, 2009
 
 
Ba xin dang zhang zuo wei ji xu ge ming di zuo you ming lai xue / Zheng dang jian dang xue xi cai liao xuan bian
把新党章作为继续革命的座右铭来学 / 整党建党学习材料选編
Kunming : Yunnan ren min chu ban she 1970
昆明 : 云南人民出版社 1970
 
 
 
Tong yi zhan xian xia de Zhongguo gong chan dang / Guo ji shi shi yan jiu hui bian
統一戰線下的中國共產黨 / 國際時事硏究會編
by Guo ji shi shi yan jiu hui
國際時事硏究會
Xianggang : Guo ji shi shi yan jiu hui, Minguo 27 [1938]
香港 : 國際時事硏究會, 民國27 [1938]
 
 
Fei dang wen ti lun ji / Li Tianmin bian
匪黨問題論集 / 李天民編
by Li, Tianmin, 1910-
李天民, 1910-
[Taibei : Zhonghua Minguo guo ji guan xi yan jiu suo : Dong xing wen hua chu ban she zong jing xiao, Minguo 62 i.e. 1973]
[台北 : 中華民國國際關係研究所 : 東興文化出版社總經銷, 民國62 i.e. 1973]
 
 
Ren zhen xue xi xin dang zhang
认眞学习新党章
Beijing : Beijing ren min chu ban she, 1974
北京 : 北京人民出版社, 1974
 
 
Zhongguo gong chan dang bai ke yao lan / He Zhukang zhu bian
中国共产党百科要覧 / 何竹康主编
[Changchun shi] : Jilin ren min chu ban she : Jilin sheng xin hua shu dian fa xing, 1991
[长春市] : 吉林人民出版社 : 吉林省新华書店发行, 1991
 
 
Ying yong fen dou shi qi nian
英勇奮鬪十七年
[China] : Zhen li chu ban she, 1940
[China] : 真理出版社, 1940
 
 
Zheng dang jian dang xue xi cai liao : Nei bu xue xi cai liao / Yunnan sheng ge wei hui zheng gong zu zheng dang ban gong shi bian
整党建党学习材料 : 內部学习材料 / 云南省革委会政工组整党办公室编
Washington, D.C. : Reprinted by Center for Chinese Research Materials, Association of Research Libraries, [1975?]
 
 
Zhongguo gong chan dang zhi guan cha, Yin Haiguang bian zhu
中國共產黨之觀察, 殷海光編著
by Yin, Haiguang
殷海光
Shanghai, Du li chu ban she, Minguo 37 [1948]
上海, 獨立出版社, 民國37 [1948]
 
 
Zhong gong liang tiao lu xian dou zheng shi : 1921-1966 / Dang dai Zhongguo yan jiu suo bian ji
中共兩條路綫鬥爭史 : 1921-1966 / 當代中國研究所編輯
by Dang dai Zhongguo yan jiu suo
當代中國研究所
[Xianggang : s.n., 197-]
[香港 : s.n., 197-]
 
 
Gong dang yu Xi bei / Yongfu bian yi
共黨與西北 / 庸夫編譯
by Yongfu
庸夫
Shanghai : Da zhong chu ban she, Minguo 27 [1938]
上海 : 大衆出版社, 民國27 [1938]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.