National Library of Australia

Due to the need to contain the spread of coronavirus (COVID-19) the Library building and reading rooms are closed to visitors until further notice.
The health and safety of our community is of great importance to us and we look forward to staying connected with you online.

Showing 1 - 7 of 7 Results for subject:"Zhuhai Shi (China) -- Economic conditions."
Sort by:
 
 
Hui huang shi wu nian. Zhuhai juan / Liang Guangda zhu bian
辉煌十五年. 珠海卷 / 梁广大主编
Beijing : Guang ming ri bao chu ban she, 1994
北京 : 光明日報出版社, 1994
 
 
Zhuhai shi / Zhong gong Zhuhai shi wei zheng ce yan jiu shi bian zhu
珠海市 / 中共珠海市委政策研究室编著
Beijing : Zhongguo cheng shi chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1994
北京 : 中国城市出版社 : 新华书店経销, 1994
 
 
Zhuhai jing ji nian jian / Zhuhai jing ji nian jian bian zuan wei yuan hui
珠海經濟年鑑 / 珠海經濟年鑑编纂委員會
[Guangzhou] : Guangdong ren min chu ban she, [1986?]
[Guangzhou] : 廣東人民出版社, [1986?]
 
 
Zhuhai / Chen Bojian bian zhu
珠海 / 陈伯坚编著
by Chen, Bojian
陈伯坚
Beijing : Hai yang chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 海洋出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Zhuhai fa zhan zhan lüe yan jiu / Wang Yiming ... [et al.] zhu
珠海发展战略研究 / 王一鸣 ... [et al.]著
Beijing : Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2008
北京 : 中国建筑工业出版社, 2008
 
 
Aomen yu Hengqin he zuo zhong de chan ye xuan ze = Industry choice of the cooperation between Macao and Hengqin / Yuan Chiping, Liu Yang deng zhu
澳门与横琴合作中的产业选择 = Industry choice of the cooperation between Macao and Hengqin / 袁持平, 刘洋等著
by Yuan, Chiping
袁持平
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2016
北京市 : 社会科学文献出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Aomen fa zhan yu Ao Zhu he zuo / Xu Zhihua, Li Yanyi zhu
澳門發展與澳珠合作 / 許志樺, 李燕怡著
by Xu, Zhihua
許志樺
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si : Xianggang jin hui da xue dang dai Zhongguo yan jiu suo, 2011
香港 : 三聯書店(X)有限公司 : 香港浸會大學當代中國研究所, 2011
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.