National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 119 Results for subject:"Zuoqiu, Ming. Zuo zhuan."
Sort by:
 
 
Zuo zhuan bu zhu / Hui Dong zhu
左傳補注/ 惠棟著
by Hui, Dong, 1697-1758
惠棟, 1697-1758
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京: 中華書局, 1991
 
 
Zuo zhuan ji yao : shi er juan / Min Yuanqing zhuan
左傳集要 : 十二卷 / 閔遠慶撰
by Min, Yuanqing
閔遠慶
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Zuo zhuan za kao / Zhou Ciji zhu
左傳雜考 / 周次吉著
by Zhou, Ciji
周次吉
Taibei Shi : Wen jin chu ban she, Minguo 75 [1986]
台北市 : 文津出版社, 民國75 [1986]
 
 
Chun qiu Zuo shi zhuan bu zhu / Shen Qinhan zhu
春秋左氏傳補注 / 沈欽韓注
by Shen, Qinhan, 1775-1832
沈欽韓, 1775-1832
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 26 [1937]
上海: 商務印書館, 民國26 [1937]
 
 
Chun qiu Zuo zhuan yan jiu / Tong Shuye yi zhu
春秋左传研究 / 童书业遗著
by Tong, Shuye
童书业
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1980
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1980
 
 
Zuo shi zhuan shuo / Lü Zuqian zhuan. [Du Zuo man bi / Chen Yidian zhu]
左氏傳說/ 呂祖謙撰.[讀左漫筆/陳懿典著]
by Lü, Zuqian, 1137-1181
呂祖謙, 1137-1181
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 54 [1965]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國54 [1965]
 
 
Jia pi zhu zhu Donglai bo yi : [4 juan] / Lü Zuqian zhuan
加批硃註東萊博議 : [4卷] / 呂祖謙撰
by Lü, Zuqian, 1137-1181
呂祖謙, 1137-1181
[China] : Yu cai shan fang, Qing Guangxu wu xu [1898]
[China] : 育才山房, 清光緖戊戌 [1898]
 
 
Chun qiu jing zhuan ji jie / [Du shi]
春秋經傳集解 / [杜氏]
by Du, Yu, 222-284
杜預, 222-284
[Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1922?]
[上海 : 商務印書館, 1922?]
 
 
Chun qiu zuo zhuan hui ji : si shi juan / Wu Bingwen ji
春秋左傳彙輯 : 四十卷 / 吳炳文輯
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Zuo shi chun qiu wei zhuan bian : 8 juan / Wang Shunan zhuan
左氏春秋偽傳辨 : 8卷 / 王樹枬撰
by Wang, Shunan, 1851-1936
王樹枬, 1851-1936
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1974?]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1974?]
 
 
Zuo zhuan qian shuo : 2 juan / Pi Xirui zhuan
左傳淺說 : 二卷 / 皮錫瑞撰
by Pi, Xirui, 1850-1908
皮錫瑞, 1850-1908
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Zuo xiu / Feng Lihua zhuan
左繡 / 馮李驊撰
Taibei Xian Yonghe Zheng : Wen hai chu ban she, Minguo 56 [1967]
臺北縣永和鎮 : 文海出版社, 民國 56 [1967]
 
 
Du Zuo ri chao / [Zhu Heling zhuan]
讀左日鈔/ [朱鶴齡撰]
by Zhu, Heling, 1606-1683
朱鶴齡, 1606-1683
[Taibei shi] : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 72 [1983]
[臺北市] : 臺灣商務印書館, 民國72 [1983]
 
 
Chun qiu jing zhuan ji jie / [Du shi]
春秋經傳集解 / [杜氏]
by Du, Yu, 222-284
杜預, 222-284
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
"Chun qiu Zuo shi zhuan" bin li jia li kao / Song Dingzong zhu
《春秋左氏傳》賓禮嘉禮考 / 宋鼎宗著
by Song, Dingzong
宋鼎宗
Taibei Xian Yonghe Shi : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2009
台北縣永和市 : 花木蘭文化出版社, 2009
 
 
Zuo zhuan gu shi xuan yi / Shi Ying xuan yi
左傳故事选譯 / 施瑛选譯
by Shi, Ying
施瑛
Beijing : Zhonghua shu ju, 1961
北京 : 中華書局, 1961
 
 
Zuo zhuan ping / Wang Kunsheng zhu
左傳評 / 王崑繩著
by Wang, Yuan, 1648-1710
王源, 1648-1710
Taibei Shi : Xin wen feng, Minguo 68 [1979]
臺北市 : 新文豐, 民國68 [1979]
 
 
Zuo zhuan xuan / Zhu Dongrun xuan zhu
左傳选 / 朱东润选注
Uniform title: Zuo zhuan. Selections
左传. Selections
by Zuoqiu, Ming
左丘明
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2007
上海 : 上海古籍出版社, 2007
 
 
Zuo zhuan fu shi yin shi kao / zhu zhe Yang Xiangshi
左傳賦詩引詩考 / 著者楊向時
by Yang, Xiangshi
楊向时
Taibei : Zhonghua cong shu bian shen wei yuan hui : Taiwan shu ju zong jing xiao, 1972
臺北 : 中華叢書編審委員會 : 臺灣書局總經銷, 1972
 
 
Zuo zhuan yin de / Fuleisai zhu ; Luokate chong ding
左傳引得 / 弗雷塞著 ; 洛卡特重訂
by Fuleisai
弗雷塞
Taibei : Cheng wen chu ban she, 1966
台北 : 成文出版社, 1966
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.