Shanghai qing gong ye zhi / zhu bian He Xianji ; fu zhu bian Fang Peichun, Zhu Tao, Wu Zhaojia ; "Shanghai qing gong ye zhi" bian zuan wei yuan hui bian
上海轻工业志 / 主编賀贤稷 ; 副主编方沛春, 朱涛, 吳肇嘉 ;《上海轻工业志》编纂委员会编

Request this item

Request this item to view in the Library’s reading room.

Loading...