Jing ji da ci dian. Kuai ji juan = Jingji da cidian / zhu bian Yang Jiwan, Lou Erxing ; fu zhu bian Yang Shizhan ... [et al.]
经济大辞典. 会计卷 = Jingji da cidian / 主编杨纪琬, 娄尔行 ; 副主编杨时展 ... [et al.]

Request this item

Request this item to view in the Library’s reading room.

Loading...