Ta'de enesti en tede biblio. Theokritou eidyllia toutesti mikra poiemata triakonta. Tou autou Genos kai peri heure teos ton boukolikon. Katonos rhomaiou gnomai parainetikai distichoi. Gnomai hepta sophon. Peri Phthonou. Theognidos ... gnomai elegiakai. Gnomai monostichoi ... ek dia phoron poietoi; Chrusa ere tou Pythagorou. Phokylidou poiema nouthetikon. Stichoi sibyllas tes erythraias peri tou kyriou hemon. Diaphora phones. Hesiodou theogonia. Tou autou aspis herakleous. Tou autou erga kai hemerai = Haec insunt in hoc libro. Theocriti Eclogae triginta. Genus Theocriti et de inventione buculicorum. Catonis Romani sententiae paraeneticae distichi. Sententiae septem Sapientum. De Invidia Theognidis ... Sententiae elegiacae . Sententiae monostichi ... ex variis poetis. Aurea Carmina Pythagorae. Phocylidae Poema admonitorium. Carmina Sibyllae erythraeae de Christu Jeso domino nostro. Differentia vocis. Hesiodi Theognia. Ejusdem scutum Herculis. Ejusdem georgicon libri duo / [edited by A.P. Manutius]

Request this item

Request this item to view in the Library’s reading room.

Loading...