Shakai shugi no shōri : Jugatsu Shakai Shugi Kakumei 30-shūnen kinen ni okeru V. M. Morotofu no enzetsu (1947-nen 11-gatsu 6-nichi)
社会主義の勝利 : 十月社会主義革命三十周年記念日に於ける V.M. モロトフの演説 (一九四七年十一月六日)

Request this item

Request this item to view in the Library’s reading room.

Loading...