Jian li dang an guan li tong yi zhi du zhi yan jiu / yan jiu zhu chi ren Wang Zheng ; can yu yan jiu ren Li Wencan, Du Ruiqing, Zhang Zhiyang ; Xing zheng yuan yan jiu fa zhan kao he wei yuan hui yin
建立檔案管理統一制度之研究 / 研究主持人王征 ; 參與研究人李文燦, 杜瑞靑, 張穉陽 ; 行政院研究發展考核委員會印

Request this item

Request this item to view in the Library’s reading room.

Loading...