Fa xue ci dian = Faxue cidian / bian ji wei yuan hui bian ; [ben shu bian ji Zhou Guochao, Du Zheng, Xu Furong]
法學词典 = Faxue cidian / <法學词典> 編輯委員會編 ; [本书编辑周囯朝, 杜正, 徐福荣]

Request this item

Request this item to view in the Library’s reading room.

Loading...