Nodong chohap ŭi hwaltong chŏllyak : kŭmnyung nojo ŭi wichʻi wa hwaltong chŏllyak e kwanhan yŏnʾgu / yŏnʾgu chʻaegimja Chʻoe Chong-tʻae, yŏng̕uwŏn Pak Chun-sŏng
勞動組合의活動戰略 : 金融勞組의位置와活動에관한研究/ 研究責全者崔鍾泰, 研究員朴埈成

Request this item

Request this item to view in the Library’s reading room.

Loading...