Zhongguo jian zhu cai liao gong ye gai lun : xian zhuang, ji shu, fa zhan / Wang Yanmou zhu = An introduction to China's building materials industry : current situation, technology, development / Wang Yanmou
中国建筑材料工业概论 : 现状・技术・发展 / 王燕谋著 = An introduction to China's building materials industry : current situation, technology, development / Wang Yanmou

Request this item

Request this item to view in the Library’s reading room.

Loading...