Jing ju shi zhao = Pictorial history of Beijing opera / [zhu bian Lu Qing ; fu zhu bian Yang Zuyu ; Ying wen fan yi Hu Dongsheng ; mei shu bian ji Zhang Xiuling]
京劇史照 = Pictorial history of Beijing opera / [主編魯青 ; 副主編楊祖愈 ; 英文翻譯胡冬生 ; 美術編輯張秀玲]

Request this item

Request this item to view in the Library’s reading room.

Loading...