Pramūan phrarātchadamrat læ phabō̜rommarāchōwāt thī phrarātchathān nai `ōkāt tāng tāng, Pī Phutthasakkarāt 2522

Request this item

Request this item to view in the Library’s reading room.

Loading...