Fa zhi shi ye zhong de jing ji te qu : Zhongguo jing ji te qu fa zhi jian she chuang xin yan jiu = Fazhi shiye zhong de jingji tequ : Zhongguo jingji tequ fazhi jianshe chuangxin yanjiu / Xiong Zhewen zhu
法治视野中的经济特区 : 中国经济特区法治建设创新研究 = Fazhi shiye zhong de jingji tequ : Zhongguo jingji tequ fazhi jianshe chuangxin yanjiu / 熊哲文著

Request this item

Request this item to view in the Library’s reading room.

Loading...